Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 8/2022

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisorer

Årsskifte 2022/2023

13. december 2022

Årets sidste bankdag er fredag den 30. december 2022.

A-skat december 2022

Betaling og indberetning af A-skat for december skal ske senest den 30. december
2022. Blanketten for specificeret afregnet A-skat skal være styrelsen i hænde senest den 30. december 2022 kl. 12:00.

Efterangivelser og eventuelle rettelser for 2022 kan foretages indtil den 27. februar
2023 kl. 16.00 og vil komme med på ydelsesmodtagerens første årsopgørelse for
2022.

A-kassen skal særskilt informere ydelsesmodtageren om rettelser, der er foretaget
efter den 27. februar 2023 kl. 16.00. For de fleste ydelsesmodtagere vil en rettelse
til eIndkomst for 2022 automatisk resultere i en ny årsopgørelse. Det er gældende
for indberetninger, der modtages i eIndkomst til og med ultimo maj i år to efter det
år, som indberetningen vedrører. Herefter dannes der ikke i alle tilfælde automatisk
en ny årsopgørelse.

Betaling af de efterangivne beløb skal ske på samme måde som betaling af de ordinært angivne beløb ved træk på STAR’s SKB-konti. Betalingsfristen vil indtil videre være senest 14 dage efter indberetning af oplysninger til eIndkomst. Såfremt efterangivelser/rettelser resulterer i et negativt beløb, må dette ikke modregnes i den samlede betaling til Skattestyrelsen, men skal afvente en egentlig tilbagebetaling fra Skattestyrelsen.

Af hensyn til den regnskabsmæssige årsafslutning skal vi senest den 20. januar
2023 kl. 12.00 have oplysninger om kendte beløbsstørrelser på eventuelle efterangivelser/rettelser. Oplysninger herom gives på blanketten for specificering af afregnet A-skat (nr. 4/2022). Det skal angives, at oplysningerne vedrører efterangivelser for 2022.

Periodisering ved årsskifte 2022/2023

Følgende betalinger vil blive registreret under regnskabsåret 2022:

  • Refusion til dækning af manuelle udbetalinger for december 2022
  • Bidrag til ATP for oktober kvartal 2022
  • Efterangivet A-skat og eventuelle rettelser for 2022
  • Indbetalte beløb til dækning af fejludbetaling, renter mv. for december
    2022
  • Medlemsbidrag, bidrag til efterløn samt ATP for december 2022

Udbetalingsmaksimum på konti i SKB

A-kasserne opfordres til at kontrollere de fastsatte udbetalingsmaksima. Eventuelle
anmodninger om ændringer bedes af administrative hensyn meddelt styrelsen snarest muligt.

Anmodningen skal indeholde en kort begrundelse og størrelsen på det ændrede beløb. Den skal underskrives, skannes og sendes til styrelsens mailadresse regnskabstilsynet@star.dk.

Oplysning om det fastsatte udbetalingsmaksimum og hvor meget der er udnyttet af
maksimum (forbrug pr. dags dato) samt udnyttelsesgraden i procent kan findes i
Danske Bank, District under følgende menupunkter: konti/kontooversigten/a-kassens konto/Linket ”Vilkår m.m.”, som ligger ved siden af kontonummeret.

Regnskabsblanketter 2023

Blanketter til brug i 2023 vil blive udsendt ultimo januar 2023.

Venlig hilsen

Regnskabstilsynet
STAR Brønderslev
regnskabstilsynet@star.dk

Sidst opdateret: 15-12-2022