Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap december 2018

06-12-2018

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om de nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen 39-18 og 48-18 samt puljerne Udvikling i fleksjob II og Et mere rummeligt arbejdsmarked II.

Ankestyrelsens principafgørelse 39-18

Principafgørelse 39-18 fastslår, at det der er afgørende for, om et erhverv er foreneligt med en funktionsnedsættelse er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

I den konkrete sag havde en selvstændig landmand med en meget betydelig funktionsnedsættelse ret til personlig assistance. Borgeren havde drevet sit landbrug selvstændigt forud for den ulykke der førte til funktionsnedsættelsen og havde ikke ansatte, som de fysiske arbejdsopgaver kunne uddelegeres til. I hans konkrete arbejdsindhold var mange administrative opgaver, som han selv kunne udføre. I sagen vurderedes det, at hans deltagelse fyldte over 50 % af driften.

Principafgørelsen på retsinformation (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 48-18

Principafgørelse 48-18 fastslår at der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en selvstændig, der udfører personlig assistance for en medarbejder, der er ansat i virksomheden, men der kan ikke ydes tilskud til feriepenge og ATP.

I den konkrete sag lagde Ankestyrelsen vægt på, at en selvstændig ikke er ansat i sit eget firma og derfor ikke afregner feriepenge og ATP af de timer, der udføres personlig assistance for. Tilskuddet til personlig assistance indgår dermed i virksomhedens overskud, hvoraf den selvstændige selv skal sørge for penge til pension og ferie.

Principafgørelsen på retsinformation (nyt vindue)

Et mere rummeligt arbejdsmarked II (pulje 2)

Ansøgningsfrist 14-12-2018

Med henblik på at øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt personer med handicap blev der, som led i aftale om satspuljen for 2017, afsat 38,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettet indsats med fokus på jobmatch for personer med handicap (pulje 1). Indsatsen tager udgangspunkt i en systematisk screening og skal gennemføres med inddragelse af relevante handicaporganisationer.

I 2017 blev puljen udmeldt for perioden 2017-2018 som et samlet projekt med en fælles indsatsmodel. Nærværende ansøgningspulje (pulje 2) tager udgangspunkt i en videreførelse og videreudvikling af dette projekt. I videreførelsen af projektet, vil indsatsmodellen blive skærpet på baggrund af det første års erfaringer, herunder den systematiske screening på tværs af kommuner samt jobformidlerens rolle.

Der er afsat i alt 21 mio. kr. til ansøgningspuljen i 2018. Det forventes, at 12-15 kommuner vil deltage i projektet.

Artikel på STARs hjemmeside (nyt vindue)

Pulje til udvikling i fleksjob II

Ansøgningsfrist 14-12-2018

Formålet med ansøgningspuljen er at videreføre arbejdet med at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på 10 timer og derunder, samt skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan opnå progression. Der er afsat 21,6 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.

Udvikling i fleksjob II bygger videre på projekt Udvikling i fleksjob. Initiativet bygger desuden på erfaringerne fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob 'Rundt om fleksjob' samt erfaringerne fra JobFirst.

Artikel på STARs hjemmeside (nyt vindue)