Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap august 2019

02-08-2019

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om de to nye principafgørelser om personlig assistance, 28-19 og 29-19, Ankestyrelsens omgørelse af klager på området, og kommende ændringer på uddannelsesområdet.

Ankestyrelsen omgør næsten 60 pct. af klager på lovområdet lov om kompensation til handicappede i erhverv

I 2018 behandlede Ankestyrelsen over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, hvoraf ca. 27.000 blev realitetsbehandlet og ca. 2.000 blev enten afvist eller bortfaldet. Ankestyrelsen havde en omgørelsesprocent på 30 procent ligesom i 2017, hvilke er de største omgørelsesprocenter i den periode, hvor Ankestyrelsen har haft ansvaret for klager på området.

Omgørelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede sager, som er enten hjemvist, ændret eller ophævet. Lovområdet med størst omgørelsesprocent, næsten 60 procent, er lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Artikel på Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 28-19

Principafgørelsen fastslår, at kommunen ved en vurdering af om en borger kan få personlig assistance, skal vurdere, i hvor høj grad borgeren kan deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Den fulde tekst på retsinformation (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 29-19

Principafgørelsen specificerer, hvordan det udregnes, hvor mange timers personlig assistance der kan bevilges under forskellige omstændigheder inklusiv i tilfælde hvor bevillingshaver arbejder mere end 37 timer om ugen og har flere ansættelsesforhold.

Den fulde tekst på retsinformation (nyt vindue)

Artikel om vurdering af, om en person har ret til tilskud til personlig assistance op til fuld tid

Ankestyrelsen har taget stilling til, hvordan kommunerne skal vurdere, om en person har flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse, der samlet set kan medføre ret til tilskud til personlig assistance op til fuld tid. Overvejelserne vil kunne hjælpe kommunerne i tilsvarende vurderinger.

Artikel på Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Bibeholdelse af hjælpemidler ved uddannelsesskift

Undervisningsministeriet opdaterer deres lovgivning omkring erhvervsuddannelser med igangsættelse den 1. august 2019 og frem mod 1. januar 2020, bl.a. mht. uddannelse for personer med funktionsnedsættelse. Området bliver indlagt under Lov om erhvervsuddannelse kap. 4 §, der omhandler specialpædagogisk støtte (SPS) og uddannelsesudbydernes forpligtigelser. Ændringerne betyder bl.a. at et hjælpemiddel bevilget ved en erhvervsuddannelse kan beholdes i 3 måneder ved skift til en efterfølgende uddannelse.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser på retsinformation (nyt vindue)

Analyse: Dimittender med handicap og job

Lektorer fra VIA University College og Pluss Leadership har i en national registeranalyse undersøgt, hvordan overgangen fra de videregående uddannelser til første job er for dimittender med en funktionsnedsættelse sammenlignet med dimittender uden en funktionsnedsættelse. Dette er ikke tidligere systematisk undersøgt.

Resultaterne bekræfter, hvad der tidligere var en formodning, at dimittender med en eller flere fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser har en højere ledighed i året efter de har færdiggjort deres studier end deres medstuderende uden en funktionsnedsættelse. Tallene viser, at tolv måneder efter, at de studerende har færdiggjort en videregående uddannelse, er der næsten ti procentpoint forskel i arbejdsmarkedstilknytningen for personer med og uden handicap.

Artikel på Pluss’ hjemmeside (nyt vindue)

Guide om handicap og job

Guide om Handicap og Job bygger på viden og erfaringer fra Danske Handicaporganisationers 34 medlemsorganisationer. Den blev oprindeligt udgivet af Vidensnetværket, og er senere gentrykt efter en opdatering i maj 2018 af Danske Handicaporganisationer. Opdateringen blev støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennem projektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap” i samarbejde med Aarhus, Høje Taastrup og Roskilde kommune.

PDF på Danske Handicaporganisationers hjemmeside (nyt vindue)