Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job og Handicap december 2021

13-12-2021

I denne særudgave af Specialfunktionens nyhedsbrev dykker vi ned i evalueringen af satspuljeprojektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap II (RUM2). Formålet med projektet har været, at kommunerne får en tidligere og mere målrettet beskæftigelsesindsats for borgere med handicap. I den første projektperiode (RUM 1) var der fokus på opsporing af borgere i målgruppen og tilrettelæggelse af indsats. I anden projektperiode RUM 2, har der været fokus på ensartning af metoder til opsporing og screening, hvor kommunerne har haft frit valgt i forhold til organisering og fortolkning af jobformidlerrollen.

Bred systematisk screening

’Et mere rummeligt arbejdsmarked II’ har taget afsæt i en screeningsmodel på tværs af deltagerkommuner. Formålet med at udarbejde en screeningsmodel har været, at der i projektafslutningen vil ligge en velafprøvet model, som vil understøtte en mere systematisk screening af borgere med handicap.
Evalueringen har vist, at 13 pct. af de 15.228 screenede borgere har haft en funktionsnedsættelse med betydning for deres job- og uddannelsesmuligheder. Størstedelen af borgerne vurdere, at deres funktionsnedsættelse har stor eller mellemstor betydning for deres job eller uddannelsesmuligheder.

Endvidere peger evalueringen på, at screeningsmodelen frembringer viden om den ledige som ellers ikke var kommet frem. Dermed giver den grobund for at tilrettelægge en realistisk beskæftigelses- eller uddannelsesplan. Særligt fremhæves det, at ikke synlige handicaps bliver opdaget tidligt, således at man kan målrette indsatsen fra starten af ledighedsforløbet. Evalueringen viser også, at den grundige afdækning af borgerens funktionsnedsættelse og tilhørende skånebehov gør det muligt at udvide jobperspektivet og tænke i nye tilgange til jobmatch.

Screeningen og visitationssamtale i praksis

I Aabenraa kommune, hvor virksomhedskonsulent Bent Christensen var projektleder for RUM2, har de gode erfaringer med screeningen.
”Selve opsporingen var en opgave, hvor der blev kradset i overfladen. Vi introducerede opsporingsskemaet ved første samtale med de ledige, og sendte derefter skemaet ud som de skulle udfylde. De borgere der ikke havde udfyldt skemaet, fik så en opringning, hvor der blev spurgt ind til deres helbred. Effekten af opkaldet har været, at borgerne er blevet glade og trygge, da mange ledige er nervøse for, hvad der skal ske fremadrettet”, forklarer Bent og forsætter:
”Hermed er der skabt et godt fundament for visitationssamtalen, hvor vi etablerer et tillidsbånd til borgen, som føler sig hørt og set og derved også fik en grundlæggende tro på forløbet”
Bent forklarer, at der ligger en stor opgave i at afdække den enkelte borgers behov, og efter én visitationssamtale kan man ikke vurdere borgerens skånebehov. Derfor har man i Aabenraa kommune valgt at lave et gruppeforløb efter visitationssamtalen, hvor borgerens behov bliver afdækket.
”I en visitationssamtale kan problemstillingen eksempelvis være en dårlig ryg, hvilket man kan kompensere for hurtigt, men der er ofte også andre ting i vejen som først kommer frem senere. Måske er funktionsnedsættelsen kommet pludseligt og har vendt op og ned på borgerens tilværelse. Måske er et brancheskift nødvendigt, og det kan påvirke hele deres eksistensgrundlag. Borgere i de situationer er derfor ofte samtidigt under stort psykisk pres”.

Personlig jobformidler med en virksomhedsrettet vinkel

Et særligt element i RUM2 var at de ledige blev tildelt en personlig jobformidler, som gennem en ressourceorienteret tilgang, kendskab til det lokale arbejdsmarked og vejledning om de handicapkompenserende ordninger har haft fokus på etableringen af virksomhedsrettede forløb og jobmatch. At Bent Christensen er jobformidler med en virksomhedsvendt profil, ser han som en klar fordel i hans arbejde med borgerne i projektet.

”Med mit kendskab til de lokale virksomheder og deres kultur, har det været vigtigt for mig, at borgerne og jeg arbejder løsningsscenarier til at afhjælpe de barriere, som der kan ligge i handicappet. Arbejdsgiveren er interesseret i at finde en borger som kan løse en opgave. Hvis borgeren kan løse opgaven med hjælp fra en kompenserende ordning, er borgeren en attraktiv arbejdskraft. Her har det været en fordel for mig, at min kollega har haft et godt kendskab til de handicapkompenserende ordninger, og brugte den viden til at tænke i løsningsscenarier.

Bent fremhæver i det hele taget den virksomhedsrettede vinkel i projektet, som også har øget samarbejde på tværs af fagligheder.
”Særligt samarbejdet med virksomhedskonsulenterne har været en positiv oplevelse. Her blev fordelingen, at jeg og den anden personlige jobformidlere, som var koblet til projektet, havde til opgave at hjælpe borgerne med at tro mere på sig selv og få gejsten op, og virksomhedskonsulenternes opgave blev, at varetage virksomhedsdelen”.
Bent fortæller, at der I Aabenraa jobcenter er planer om at etablere et dialogforum og bruge virksomhedsambassadører, til at formidle den gode historie om ansættelse af borgere med handicap. Grundet corona og nedlukning har det ikke været muligt at etablere dialogforummet eller sende virksomhedsambassadører ud på virksomhedsbesøg. Han fortæller dog, at det er noget de vil arbejde videre på i fremtiden i en bredere forstand, hvor målgruppen ikke kun er borgere med handicap.