Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udmøntningen af trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er i fuld gang

10-11-2016

Lovforslag er i høring, og øvrige initiativer er undervejs som opfølgning på trepartsaftale om arbejdskraft og praktikpladser.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er i fuld gang med at udmønte de initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, som indgik i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark – og praktikpladser.

Trepartsaftalen blev indgået d. 19. august 2016 og indeholder bl.a. en række tilpasninger af de eksisterende uddannelsesinitiativer, som kræver ændring af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Det drejer sig om:

  • Den mere fleksible ordning vedrørende seks ugers jobrettet uddannelse
  • muligheden for at tage et uddannelsesløft på mangelområder med 100 pct. af hidtidige dagpengesats
  • Voksenlærlingeordningen.

Lovforslaget forventes at træde i kraft d. 1. marts 2017 og er i offentlig høring indtil d. 14. november 2016:

Læs Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (nyt vindue)

En række andre initiativer og analyser er undervejs som opfølgning på aftalen, bl.a.:

  • pulje til opkvalificering indenfor mangelområder
  • styrket overvågning af arbejdsmarkedet
  • modernisering af rådighedstilsynet.

Nogle af disse initiativer gennemføres som forsøg og udmøntes ved udstedelse af en forsøgsbekendtgørelse med ikrafttræden d. 1. januar 2017. Det gælder bl.a. puljen til opkvalificering indenfor mangelområder og nogle mere fleksible rammer for uddannelsesløftet. Flere andre initiativer implementeres ved, at der afsættes bevilling på finansloven for 2017 eller igangsættes aftalte analyseaktiviteter.

Læs pressemeddelelsen: Trepartaftale sikrer unge praktikpladser og virksomheder tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)