Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sådan får succeskommunerne udsatte borgere i virksomhedsforløb

03-04-2018

Ledelsesfokus, åben samarbejdskultur i jobcentret, samt tidlig inddragelse af virksomhedskonsulenter er hovedingredienser, hos de kommuner der er længst med at få udsatte borgere i virksomhedsforløb med sigte på lønnede timer. Det viser midtvejsevalueringen af projekt Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV).

Puljen Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) er et implementeringsprojekt, der helt grundlæggende griber ind i den måde, jobcentre organiserer deres indsats for målgrupperne kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere.

Midtvejsevalueringen af projektet samler op på implementeringsgraden hos de 27 kommuner, der deltager. Samtidig peger evalueringen på hvilke aktiviteter, der kan sætte skub i at øge den virksomhedsrettede indsats, som giver mening for borgeren og munder ud i, at flere får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.
Interviews med fagprofessionelle, ledere og borgere i fire af de kommuner, der klarer sig bedst i STV, vidner om, at fokus på følgende områder i indsatsens tre spor, skaber succes:

Spor 1: Kultur og forandring i jobcentret

Når jobcentret generelt har en virksomhedsrettet strategi, bliver STV-indsatsen ikke et isoleret tiltag, men indgår som en del af den brede indsats i jobcentret. Det trækker i den rigtige retning, lige som erfarne virksomhedskonsulenter med branchekendskab og viden om det lokale arbejdsmarked spiller en vigtig rolle for succes.

En  ̎åben  ̎ kultur, hvor sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter deler og sparrer på tværs gør det lettere af kunne løse udfordringer og samarbejde mere om og med borgeren. Desuden er det gavnligt, når fagprofessionelle kan se deres resultater via monitering og løbende bliver orienteret om udviklingen.

Spor 2: Opbygning af kapacitet i jobcentrets virksomhedsindsats

Ledere og medarbejdere fra de fire kommuner fremhæver, at det skaber positiv forandring, når virksomhedskonsulenter går fra at have  ̎egne ̎ netværk af virksomheder til at dele informationer om jobåbninger og praktikpladser på tværs af hele jobcentret.

De kommuner, der klarer sig bedst, prioriterer opsøgende virksomhedssamarbejde og ønsker, at virksomhedskontakt primært sker med  ̎en borger under armen ̎, med andre ord inddragelse af borgeren fra starten.

Spor 3: Mening og retning for borgeren

Borgerinterviews i den kvalitative del af midtvejsevalueringen viser, at en tæt kontakt og hyppige samtaler samt opfølgning i virksomhedspraktikken, er en nøgleværdi for, at indsatsen giver vind i sejlene for borgeren. Udgangspunkt i borgerens ressourcer, erfaringer og aktueller muligheder på virksomheden giver mening og sætter retning for borgeren.

STV-projektet begyndte i november 2016 og løber til slutningen af 2018.

Midtvejsevaluering af STV