Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af fradrag for frivilligt ulønnet arbejde

25-11-2016

Udarbejdet af Deloitte

I forbindelse med forsøgsordningen med udvidet adgang til frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer blev det besluttet, at forsøgsordningen skal evalueres. Evalueringen skal belyse:

Omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde og brug af forsøgsordningen.
Om udvidelsen af 4-timersbegrænsningen til 15 timer om ugen har betydning for eventuel fortrængning af lønnet arbejdskraft i de frivillige organisationer.
Om udvidelsen har betydning for dagpengemodtageres ledighedsperiode.
Konklusioner om brug af forsøgsordningen
Deloitte estimerer, at mellem 3 og 8 pct. af dagpengemodtagerne løbende udfører frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer. Det svarer til mellem 2.200 og 5.500 af de i alt ca. 70.000 personer, der i april 2016 modtog dagpenge.

Af de 2.200-5.500 dagpengemodtagere, der i april 2016 udførte frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, var det kun hver fjerde, som udførte arbejdet i 5-15 timer om ugen og dermed gjorde brug af forsøgsordningen.

Samlet set estimerer Deloitte således, at der blandt de ca. 70.000 dagpengemodtagere i april 2016 var mellem 400 og 1.200 dagpengemodtagere, som gjorde brug af forsøgsordningen.

Konklusioner om fortrængning
Deloitte angiver i evalueringen, at det begrænsede datagrundlag betyder, at det ikke er muligt at gennemføre en decideret fortrængningsanalyse af, hvordan det frivillige, ulønnede arbejde fortrænger lønnet arbejdskraft.

På baggrund af det begrænsede omfang af frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer vurderer Deloitte, at fortrængning – i det omfang det finder sted – under alle omstændigheder kun kan have et ligeledes begrænset omfang.

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen estimerer Deloitte, at dagpengemodtagere årligt udfører frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer svarende til ca. 350-880 årsværk. Heraf er 130-350 årsværk udført af ledige, som har arbejdet mellem 5 og 15 timer om ugen, og som således har gjort brug af forsøgsordningen.

Evalueringen indikerer på baggrund af en række antagelser, at der maksimalt kan ske fortrængning af ca. 15-50 effektive årsværk på grund af forsøgsordningen. Der er dog tale om indikationer og ikke validerede effekter.

Konklusioner om forlængelse af ledighedsperioden
Den begrænsede brug af forsøgsordningen, og dermed særligt det begrænsede antal respondenter, der i spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de udfører frivilligt, ulønnet arbejde, betyder, at resultaterne kun kan læses som indikationer.

Analyser indikerer, at ledige, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, har længere dagpengeperioder, end den gennemsnitlige ledige. Det gælder også, når der ses på undergrupper som eksempelvis dagpengemodtagere i samme a-kasse, region eller aldersgruppe, samt når der kontrolleres for alder, køn, etnicitet, beskæftigelsesgrad to år før forsøgsperioden, a-kasse, civilstatus og bopæl.

Dette resultat forstærkes yderligere af, at jo flere timer der er arbejdet frivilligt, ulønnet, jo længere er dagpengeperioden.

Samlet set er det Deloittes vurdering, at der er indikationer på, at det frivillige, ulønnede arbejde kan have en forlængende virkning på længden af de lediges dagpengeperiode.

Baggrund om evalueringen
Medlemmer af en a- kasse har pligt til at oplyse om alle forhold, som kan have betydning for retten til dagpenge. I forbindelse med forsøgsordningen har kasserne indberettet disse oplysninger til STAR, som siden har sendt dem til Deloitte.

A-kassernes indberetningspligt i forsøgsperioden har været begrænset til de oplysninger, som deres medlemmer har haft pligt til at oplyse på dagpengekortene. Omfanget af indberetninger har et begrænset omfang sammenholdt med det samlede antal ledige og tidligere undersøgelser af frivilligt arbejde blandt ledige.

For at kunne gennemføre evalueringen har Deloitte derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt dagpengemodtagere (2.800 besvarelser) vedrørende april 2016. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde er større, end hvad indberetningerne til a-kasserne viser. Evalueringen er derfor baseret på spørgeskemaundersøgelsens resultater.

Evaluering af fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 09-10-2018