Spring over hovedmenu

”Bedre ressourceforløb” – En indsatsramme for styrket borgerinddragelse -FL § 17.46.65.40

Ansøgningsfrist 30-11-2016

Med ”Bedre ressourceforløb” får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb. Initiativet tager udgangspunkt i anbefalinger fra Guide til gode ressourceforløb. Med puljen udmeldes 27 mio. kr. afsat i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i 2016.

Ressourceforløb blev indført i 2013 med reformen af førtidspension og fleksjob med en intention om, at udsatte borgere skal have fodfæste på arbejdsmarkedet gennem en indsats, der er tilpasset og målrettet den enkeltes behov. Med ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch) er der efterfølgende blevet sat skarpt fokus på, at indsatsen for borgere i ressourceforløb bør være virksomhedsrettet og foregå på en ordinær arbejdsplads, der kan bringe dem tættere på job og uddannelse.

Mploy og Epinion har i 2016 gennemført en brugerundersøgelse for styrelsen blandt borgere i ressourceforløb. Undersøgelsen viser, at 62 pct. er tilfredse med eller neutrale overfor deres ressourceforløb, samt at forløbene kan bidrage til at give borgerne et bedre billede af deres muligheder på arbejdsmarkedet og give dem tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen peger dog også på en række områder, hvor ressourceforløb fortsat skal udvikles:

 • Potentiale for mere inddragelse i forberedelsen af sagen. En del af borgerne (30 pct.) oplever, at de ikke høres og inddrages nok i forberedelsen af deres sag til mødet i rehabiliteringsteamet.
 • Klar plan og slutmål. Under halvdelen af borgerne oplever, at der er en klar plan for deres forløb samt slutmål, og 38 pct. oplever ikke, at de får de rigtige indsatser.
 • Ikke nok virksomhedsindsats. 65 pct. af de borgere, som har deltaget i en virksomhedsrettet indsats, har generelt været tilfreds med indsatsen. Men 37 pct. af borgerne har, ifølge brugerundersøgelsen, ikke modtaget en virksomhedsrettet indsats, når de afslutter deres ressourceforløb. Flere borgere skal derfor i virksomhedsforløb.

Landsdækkende brugerundersøgelse for borgere i ressourceforløb - er ikke tilgængeligt, idet styrelsen har slettet det.

Med ansøgningspuljen ”Bedre Ressourceforløb” får kommunerne på den baggrund mulighed for at arbejde målrettet med at 1) styrke borgerinddragelsen og 2) styrke den virksomhedsrettede indsats i ressourceforløb med fokus på følgende tre indsatsspor:

 • Fælles forberedelse af sagen. Borgerne og deres pårørende/netværk skal inddrages i forberedelsen af deres sag.
 • Ejerskab til mål og indsatsplan: Indsatsplanen skal tilrettelægges sammen med borgeren, have tæt sammenhæng til jobmål/uddannelsesmål, som borgeren selv har været med til at udforme, og borgerens aktiviteter i ressourceforløbet skal sættes hurtigere i gang.
 • Mening og retning i virksomhedsindsatsen: Flere borgere skal i virksomhedsforløb, hvor der arbejdes med at skabe et match, som giver mening og retning for borgeren.

Projektet bygger hermed på grundelementerne i Guide til gode ressourceforløb.

Guide til gode ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

En del af projektet vil bestå af et opkvalificeringsforløb, som tilrettelægges af en ekstern konsulent. Opkvalificeringsforløbet skal bidrage til at styrke jobcentermedarbejdernes kompetencer i arbejdet med indsatsen overfor udsatte borgere.

Det forventes, at ca. 15 kommuner vil få støtte fra puljen over en toårig projektperiode.

Formål

Formålet med puljen er at sprede en model for borgerinddragelse og virksomhedsindsats i ressourceforløb. Modellen skal understøtte, at flere borgere kommer i relevante og meningsfyldte virksomhedsrettede indsatser, som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Succeskriterier:

 • En stigning i andelen af borgere der oplever indflydelse, ejerskab og motivation i forhold til deres ressourceforløb (en model for at indhente surveydata og måle de deltagende kommuners niveau ift. succeskriteriet vil blive udviklet)
 • En stigning i andelen af borgere der kommer i virksomhedspraktik (baseret på data fra det fælles datagrundlag)
 • En stigning i andelen af borgere der i ressourceforløb der opnår ordinære timer (baseret på data fra det fælles datagrundlag)

Målgruppe

Projektets målgruppe er samtlige borgere i de deltagende kommuner, som i projektperioden indstilles til møde i rehabiliteringsteamet, hvor kommunen vurderer, at rehabiliteringsteamet sandsynligvis vil indstille borgeren til et ressourceforløb, og samtlige borgere som faktisk tilkendes et ressourceforløb. Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange borgere der forventes at indgå i projektet.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden fra 15. december 2016 til 31. december 2018. Der afholdes kvalificerings- og opstartsmøde primo 2017 mhp. opstart inden udgangen af 1. kvt. 2017.

Puljens ansøgerkreds

Alle kommuner (jobcentre) kan søge om midler fra puljen.

Modtager kommunen allerede midler fra puljen ”Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb”, forventes det, at måltal for virksomhedsrettet indsats, mentorstøtte og ordinære timer er mere ambitiøse end ellers, da der vil være flere ressourcer til rådighed for den pågældende kommune.

Projektindhold og minimumskrav

5.1. Minimumskrav

Bedre ressourceforløb er baseret på tre spor. Hvert spor består af indholdsmæssige og organisatoriske minimumskrav. Det er inden for disse rammer op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen optimalt i forhold til lokale forhold.

Spor 1: Fælles forberedelse af sagen

Sporet sætter fokus på inddragelsen af borgere og pårørende/netværk i forberedelsen af sagen til mødet i rehabiliteringsteamet. Minimumskravet er:

A. Kommunen skal udarbejde og implementere en drejebog for borgerinddragelse

De deltagende kommuner skal udarbejde og implementere en drejebog, som beskriver, hvordan processen forløber for borgere, der er indstillet til et møde i rehabiliteringsteamet. Drejebogen skal tage udgangspunkt i grundelement 1, 2 og 3 i Guide til gode ressourceforløb.

 • Tal med borgeren om mulighederne i et ressourceforløb
 • Klæd borgeren på til mødet i rehabiliteringsteamet
 • Inddrag borgerens netværk

Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kommunen vil udarbejde og implementere drejebogen, og hvordan der følges op på implementeringen, for at sikre ejerskab og forankring i kommunen.

Spor 2: Borgerejerskab til mål og indsatsplan

Kommunen skal sikre, at der er opstillet klare mål for borgerens ressourceforløb, og at borgeren har ejerskab til indsatsplanen. Medlemmerne af rehabiliteringsteamet skal derfor ved mødet med borgeren sætte fokus på borgerens ønsker til job eller uddannelse, tidligere erhvervserfaring og uddannelse og relevansen af en virksomhedsrettet indsats. Samtidigt skal kommunen sørge for, at borgeren er tæt involveret i den videre udarbejdelse af indsatsplanen, kommer hurtigt i gang, og at indsatsen løbende justeres efter borgerens mål. Minimumskravene er:

A. En virksomhedskonsulent i rehabiliteringsteamet skal sikre fokus på job- eller uddannelse

På mødet i rehabiliteringsteamet skal der altid opstilles job- eller uddannelsesmål for borgeren, således at beskæftigelsessporet fastholdes. For at understøtte dette, skal de deltagende kommuner sørge for, at virksomhedskonsulenten altid deltager på rehabiliteringsmødet. Virksomhedskonsulentens rolle er, at fastholde borgeren på beskæftigelsessporet ved at bidrage med konkrete og realistiske forslag til arbejdsområder og virksomheder, som matcher borgerens ønsker og mål.

B. Kommunen skal udarbejde CV og indsatsplan sammen med borgeren

For at understøtte borgerens ejerskab til indsatsplanen skal de deltagende kommuner sikre, at indsatsplanen altid udarbejdes sammen med borgeren via MinPlan, og at borgerens mål for job / uddannelse fremgår af planen. De deltagende kommuner skal derudover sammen med borgeren, sørge for at udarbejde CV i forbindelse med indsatsplanen og løbende opdatere det. Udarbejdelsen af et CV bidrager til at synliggøre borgerens job/ uddannelsesmål, erfaringer og evner, og dermed til at motivere borgeren.

C. Kommunen skal sikre kortere sagsbehandlingstider og hurtigere indsats

Det kan være demotiverende for borgeren at starte et nyt forløb, uden at opleve ændringer. De deltagende kommuner skal opstille ambitiøse mål for, hvor mange uger der går efter mødet i rehabiliteringsteamet til den første beskæftigelsesrettede aktivitet igangsættes (herimellem skal borgeren mødes med sin koordinerende sagsbehandler og have en færdig indsatsplan). Ifølge en analyse af Mploy tager det 5 uger i de hurtigste kommuner. De deltagende kommuner vil blive understøttet af proceskonsulenten og styrelsen til at sikre effektive sagsgange og lave et registreringsmodul til monitorering af sagsbehandlingstiden.

D. Kommunen skal sikre en systematisk opfølgning på indsatsplanen sammen med borgeren

Den koordinerende sagsbehandler skal på hvert opfølgningsmøde gennemgå indsatsplanen sammen med borgeren, og sikre at de igangsatte indsatser er relevante og løbende tilpasses borgerens mål i så vid udstrækning som muligt.

De deltagende kommuner kan læse mere om grundelement 5, 6, 7 og 8 i Guide til det gode ressourceforløb.

Guide til det gode ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Analyse om Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue) - er ikke tilgængeligt, idet styrelsen har slettet det.

Spor 3: Mening og retning i virksomhedsindsatsen

Kommunerne skal sikre, at borgere der modtager en virksomhedsrettet indsats kan se mening og retning i den indsats de får. Samtidigt skal der skabes rammer der sikrer, at flere borgere modtager en virksomhedsrettet indsats, som understøtter deres job / uddannelsesmål. Derfor skal kommunen arbejde med at skabe det gode match mellem borgere og virksomheder, og at borgeren får den nødvendige tværfaglige støtte samt mentorstøtte til at kunne gennemføre en virksomhedsrettet indsats.

A. Måltal for virksomhedsindsats, ordinære timer og mentorstøtte

De deltagende kommuner skal opstille konkrete og ambitiøse måltal for stigningen i andelen af borgere i ressourceforløb, som modtager en virksomhedsrettet indsats og mentorstøtte. De deltagende kommuner skal også opstille måltal for en stigning i andelen af borgere i målgruppen, som opnår ordinære timer.

B. Kommunen skal understøtte gode match mellem borgere og virksomheder

De deltagende kommuner skal sikre, at alle borgere tildeles en ansvarlig virksomhedskonsulent med en stærk og bred branchemæssig viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked for udsatte borgere. Virksomhedskonsulenten skal sammen med borgeren finde relevante virksomhedspladser, og etablere gode match mellem borger og virksomhed. Virksomhedskonsulenten arbejder tæt sammen med koordinerende sagsbehandler og mentor, så de kommunale medarbejdere omkring borgeren har det nødvendige kendskab til den enkelte borgers situation og de forskellige indsatser, som borgeren modtager.

5.2. Organisatoriske minimumskrav

Kommunen skal leve op til følgende organisatoriske krav:

En projektleder og en tværfaglig styregruppe

Alle projekter skal have en projektleder, der fungerer som tovholder på projektet, og som herunder sikrer fremdrift i projektet. Projektlederens rolle er primært projektledelse, men kan samtidig kombineres med rollen som koordinerende sagsbehandler, mentor mv. Der skal nedsættes en styregruppe for projektet med deltagelse af projektlederen og ledelsesniveauet i kommunen. Styregruppen skal sikre den nødvendige koordination mellem de relevante afdelinger i jobcentret og på tværs af jobcenter, social- og sundhedsforvaltningen og mødes kvartalsvist. Det er afgørende at alle medlemmer af styregruppen har klart definerede roller og formål for deltagelse.

Fokus på resultater

Kommunen skal sikre, at borgerens vej mod job synliggøres for sagsbehandlere og teamledere, så de konkrete resultater af borgerinddragelsen og den virksomhedsrettede indsats for borgeren kommer i fokus på medarbejderniveau. Et målrettet fokus på at resultater bliver synlige for den enkelte medarbejder, understøtter medarbejdernes motivation for at arbejde med borgerinddragelse og den virksomhedsrettede indsats.

For at understøtte arbejdet med synliggørelse af de lokale resultater vil de deltagende kommuner få tilsendt løbende statusrapporter over fremdriften i projekterne baseret på, surveydata, registerdata for brug af CV, MinPlan og for andel borgere i virksomhedsrettet indsats, borgere med mentorstøtte, borgere som opnår ordinære timer samt tal for sagsbehandlingstider.

De deltagende kommuner er forpligtet til at indgå i den løbende monitorering og evaluering af puljen, og til at indgå i dialog med proceskonsulenten og styrelsen, hvis det er en risiko for, at kommunen ikke er på sporet ift. at implementere efter ovenstående minimumskrav.

De deltagende kommuner har også ansvar for at bidrage til indhentningen af surveydata blandt målgruppen relateret til succeskriteriet om en stigning i andelen af borgere der oplever indflydelse, ejerskab og motivation samt andre parametre. Dette vil foregå i samarbejde med proceskonsulenten og styrelsen.

Konsulentbistand til processtøtte, opkvalificering og tværfagligt samarbejde

For at sikre igangsættelse, vidensopsamling og forankring af projektet vil den tilknyttede proceskonsulent arbejde med følgende:

Processtøtte

A. Kvalificeringsworkshops - støtte til projektdesign herunder udmøntning af de tre spor i projektbeskrivelsen, strategier for tværfagligt samarbejde og virksomhedssamarbejdet samt styregruppens arbejde mm.
B. Opstartsmøde i hver kommune med alle projektdeltagere
C. Støtte til planlægning og opfølgning

 • Fælles projektledermøder hvert kvartal
 • Møder med projekternes styregrupper hvert halve år

D. Monitorering af implementeringen af de tre spor, som vil bygge på en kombination af surveydata og registerdata
E. Proaktivt og reaktivt beredskab (ekstra processtøtte i tilfælde af særlige udfordringer i projekterne)
F. Seminarer ca. 3 – ved start, midtvejs og afsluttende

Opkvalificeringsforløb

For at understøtte borgerinddragelse og en virksomhedsrettet indsats med mening og retning for borgeren, skal de medarbejdere, der arbejder med ressourceforløb og har borgerkontakt i jobcentret, deltage i et opkvalificeringsforløb.

I opkvalificeringsforløbene kan indgå sagsbehandlere, der har til opgave at forberede borgerens sag til mødet i rehabiliteringsteamet, koordinerende sagsbehandlere samt virksomhedskonsulenter og mentorer. De deltagende kommuner indstiller i ansøgningen, hvor mange medarbejdere samt hvilke funktioner man forventer deltager i opkvalificeringen.

Det vil være proceskonsulentens opgave at opstille et relevant opkvalificeringsforløb i løbet af projektperioden. Der vil bl.a. være fokus på borgerinddragelse, progression i virksomhedspraktik og opnåelse af ordinære timer for borgere i ressourceforløb.

Tværfagligt samarbejde og virksomhedssamarbejde

Som en del af ansøgningen, skal kommunen beskrive en strategi for, hvordan man vil sikre relevante tværfaglige indsatser og undgå ventetid for borgere i ressourceforløb.

Herudover skal det også fremgå af ansøgningen, hvad strategien er for samarbejdet med de lokale virksomheder i forhold til at sikre et tilstrækkeligt antal relevante virksomhedspladser og dermed styrke den virksomhedsrettede indsats i ressourceforløb.

5.3. Andre minimumskrav

Deltagelse i foranalyse mhp. digitalisering af rehabiliteringsplaner som del af “Min plan”.

Som en del af Bedre ressourceforløb skal deltagende kommuner indgå i en foranalyse af at digitalisere rehabiliteringsplanerne som en del af “Min Plan” til borgere i ressourceforløb m.v. Foranalysen består af surveys, fokusgruppeinterviews, tests mm., som retter sig imod kommunernes erfaringer med den eksisterende papirversion af såvel den forberedende del som indsatsplanen og den eksisterende digitale understøttelse mhp. behovene ift. en videre digital løsning. Resultaterne fra foranalysen indgår i en videreudvikling af “Min Plan”.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætninger for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

 • At projektets formål og målgruppe er indenfor puljens rammer
 • At projektets aktiviteter som minimum dækker indholdet af de tre spor samt de øvrige krav som er nævnt i dette afsnit
 • At projektet har en styregruppe med repræsentanter på ledelsesniveau på tværs af de relevante forvaltninger i kommunen som minimum beskæftigelses- og socialforvaltningen

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • At ansøger har ambitiøse og realistiske måltal for stigningen i andelen af personer i kommunens målgruppe, der modtager en virksomhedsrettet indsats, mentorstøtte og som opnår ordinære timer
 • At ansøger har opstillet en bæredygtig plan for forankring af borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats for målgruppen efter projektperiodens udløb
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen

Krav til beskrivelse af projektet

Læs mere om krav til beskrivelse af projektet i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til følgende budgetposter:

 • Løn til én projektleder svarende til max én fuldtidsstilling i hele projektperioden
 • Løn til virksomhedskonsulent(er) svarende til max én fuldtidsstilling i hele projektperioden. Hvis ansøger vurderer, at målgruppen er så stor, at der er behov for yderligere ressourcer, kan der ansøges op til én ekstra fuldtidsstilling, således at der ansøges om op til to fuldtidsstillinger i hele projektperioden
 • Revision

Eventuel medfinansiering skal fremgå af budgettet

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Projekter, som ikke når deres måltal for virksomhedsrettet indsats og mentorstøtte, vil kun få udbetalt halvdelen af den sidste udbetaling (projektets udgifter i de sidste seks måneder af projektperioden).

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen (27,0 mio. kr.) er fordelt på finansloven for i år samt finansloven for næste år (§ 17.46.65.40). At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Budgetskema - er ikke tilgængeligt, idet styrelsen har slettet det.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er onsdag den 30. november 2016. Ansøgninger, som sendes via styrelsens tilskudsportal efter denne dato, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen medio december.

Ansøgninger skal indsendes via Tilskudsportalen.

 

Sidst opdateret: 09-02-2021