Spring over hovedmenu

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - FL § 17.41.12.20

Ansøgningsfrist 01-09-2016

Formålet med den centrale pulje er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats med to overordnede temaer om integration af flygtninge og mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Den resterende del af puljen for 2016 udgør 2,3 mio.kr.

Beskæftigelsesrådet (BER) indkalder hermed ansøgninger til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats. Der kan søges indenfor 2 overordnede temaer, som omhandler:

 1. Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet
 2. Imødegåelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet.

Overordnede og specifikke kriterier, som skal være opfyldt fremgår nedenfor.

Formål

Formålet med den centrale pulje er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Størrelsen af den resterende del af puljen for 2016 udgør 2,3 mio.kr.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. september kl. 12.00 og ansøgninger indsendes i både word- og pdf-format til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering att. Svend W. Johannsen pr. e-mail til styrelsen.

Ansøgningsprocedurer

Det er det centrale beskæftigelsesråd, der efter indstilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, beslutter, hvorvidt en ansøgning skal imødekommes.

Der findes ikke et egentligt ansøgningsskema til puljen. Ansøgninger skal dog indeholde en fyldestgørende forståelig beskrivelse af formål, metode og indhold vedr. projektet samt tidsplan og budgetoplysninger, herunder hvor mange penge, der ansøges om. Det bedes ligeledes oplyst, hvordan man vil evaluere projektet og dets resultater.

Selve ansøgningen skal begrænses til max. 6 sider.

Endelig udmelding om der bevilges midler eller ej vil ske efter Beskæftigelsesrådets møde onsdag den 12. oktober 2016.

Overordnede ansøgningskriterier

 • De overordnede kriterier for tildeling af tilskud fra puljen er følgende:
   
  Projekter skal bidrage med noget nyt, dvs. ny viden eller udvikling af nye metoder eller arbejdsgange, der kan supplere den eksisterende beskæftigelsesindsats.
 • Der gives ikke tilskud til projekter, hvor formålet udelukkende er at støtte en privat virksomhed i at udvikle et produkt/service, som efterfølgende kan sælges af virksomheden eller anvendes til at promovere virksomheden.
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan resultaterne af et projekt påtænkes formidlet, dels til det centrale beskæftigelsesråd og dels til andre interessenter.
 • Der kan max. ansøges om 500.000 kr.

Hvis en ansøgning ikke opfylder disse krav, vil den blive administrativt afvist.

Ansøgere

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige institutioner.

Tema 1: Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle samarbejder mellem regionale aktører (fx RAR, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, a-kasser, virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, regionsråd og de regionale vækstfora), som understøtter, at flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse eller uddannelse indenfor stillingskategorier, hvor der er mangel på arbejdskraft, jf. Arbejdsmarkedsbalancens kategorisering. 

Projektansøgningen skal indeholde:

 • Organisering af projektet. Herunder beskrivelse af projektledelse, som skal koordinere samarbejdsprocesserne i projektet.
 • Hvilke aktører der skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Hvordan IGU evt. kan indtænkes i projektet.
 • Hvordan det sikres, at den enkelte flygtning opkvalificeres fagligt og sprogligt frem mod job eller uddannelse indenfor stillingsbetegnelser, hvor der er mangel på arbejdskraft.
 • Hvordan det sikres, at den enkelte flygtning fastholdes i sin progression mod beskæftigelse eller uddannelse efter projektets afslutning.
 • Metoder, der kan evaluere projektets resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (Projektet skal være afsluttet senest 30. juni 2017)
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter integrationsloven.

Tema 2: Imødegåelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet.

Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle og konkret lede samarbejder mellem regionale aktører (fx RAR, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, a-kasser, virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, regionsråd og de regionale vækstfora), som skal imødegå virksomhedernes mangel på arbejdskraft og have en karakter, som kan udbredes til jobcentre.

Mangelsituationer defineres på forhånd som stillinger opgjort i arbejdsmarkedsbalancen, hvor der er mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer. 

Projektansøgningen skal indeholde:

 • Forslag til organisering af projektet. Herunder tydelig projektledelse mhp. at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange, som er relevante i forhold til konkret og handlingsorienteret at imødegå en konkret mangelsituation inden for en kort tidshorisont. Der skal beskrives en vurdering af mangelsituationens karakter og omfang. Det er kernen i projektet, at der gennemføres konkret aktivitet. Det kan fx være ved i samarbejde med jobcentre at igangsætte opkvalificeringsaktiviteter, synliggøre jobmulighederne for ledige, informere virksomhederne om udvidelse af rekrutteringskanaler el. lign.
 • Beskrivelse af, hvem der skal involveres udover RAR / AMK.
 • Beskrivelse af de nødvendige ressourcer, kompetencer samt evt. barrierer for en hurtig indsats f.eks. hvor godt jobcentrene forstår virksomhedernes arbejdskraftbehov, er lediges CV-oplysninger tilstrækkelige og kan samarbejdet mellem jobcentre forbedres.
 • Anvisning af hvem, af hvilke aktører der fremadrettet skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Metoder, der kan evaluere resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (Projektet skal være afsluttet senest den 30. juni 2017)
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Yderligere information

For yderligere oplysninger, se

 • Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsen mv. BEK. nr. 1173 af 08/10/2013
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Lov nr. 1482 af 23/12/2014.
Sidst opdateret: 27-03-2018