Spring over hovedmenu

Udmelding af puljen "Indslusning på arbejdsmarkedet" - FL § 17.59.21.50

Ansøgningsfrist 11-03-2016

Formålet med ansøgningsrunden er at støtte projekter, der kan fremme mentorstøtte til udsatte unge, med henblik på, at den unge påbegynder at fastholdes i en erhvervskompetencegivende uddannelse

Som led i aftale af oktober 2014 mellem den daværende regering (SR), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 er der afsat bevilling til en ansøgningspulje, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre.

Der er i 2016 afsat 11 mio. kr. til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål

Ansøgningspuljen er målrettet projekter, der kan fremme mentorstøtte til udsatte unge mhp. at støtte den unge i at påbegynde og fastholdes i en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Mentorstøtten skal varetages af frivillige og være rettet mod, at den unge påbegynder en uddannelse. Støtten skal have et omfang af 1-2 timer ugentligt og skal som udgangspunkt fortsætte seks måneder efter uddannelsesstart for at mindske risikoen for frafald.

Det er gennem et dansk kontrolleret forsøg vist, at udsatte unge hjælpes tættere på uddannelse ved at få tilknyttet en personlig mentor. Mentorstøtten er særlig gavnlig for unge, der fuldfører folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder, eller som kommer fra hjem hvor den ene eller begge forældre ikke har en uddannelse.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, der har fuldført folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder, eller som kommer fra hjem, hvor den ene eller begge forældre ikke har en uddannelse.

Hvem kan søge puljen

Tilskudsmodtagere kan være kommuner, frivillige organisationer, foreninger mv. Det er en forudsætning, at mentorerne er ulønnede (”frivillige”).

Økonomisk ramme

Der er afsat et mindre beløb til bl.a. administrationsbidrag fra puljerne, og den disponible tilskudsramme er således på 10,5 mio. kr.

Tilskudsberettigede udgifter

Midlerne kan anvendes til rekruttering af mentorer, introduktion og uddannelse af mentorer, opfølgning, projektledelse o.l. Midlerne kan ikke anvendes til aflønning af mentorer, da mentorarbejdet forudsættes varetaget af frivillige.

Vurderingskriterier

Der er opstillet følgende kriterier for ansøgningsrunden, der vil indgå i vurderingen af ansøgningerne:

  1. Det er klart beskrevet, hvordan mentorerne rekrutteres og udvælges, hvordan mentorerne vil blive klædt på til opgaven, og hvordan der vil støttes op om mentorens opgaver.
  2. Projektets metoder skal være generaliserbare, således at de er anvendelige for fx andre foreninger, jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v., som ønsker at gentage metoderne. 
  3. Projektet skal have en sådan volumen (målt i det forventede borgerindtag), at de opnåede resultater og erfaringer kan danne grundlag for udbredelse. 
  4. Projektet skal på forhånd opstille operationelle og målbare målsætninger for implementering af projektets indsatser og de forventede resultater. 
  5. Projektet skal tilrettelægges, så dets metoder, indsats og resultater løbende bliver dokumenteret.
  6. Projektet skal have en realistisk, økonomisk og ressourcemæssig sammenhæng. 

I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område, som indtil videre ligeledes anvendes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgivelse af tilskud. Bekendtgørelsen beskriver i øvrigt betingelser og krav i forbindelse med tilskud fra puljer, der administreres af styrelsen.

Tidshorisont

Aktiviteterne skal igangsættes i 2016, afsluttes individuelt og kan strække sig over flere år.

Krav til ansøgere

Ansøgere skal levere et skøn for, hvor mange borgere der forventes at få mentorstøtte i forbindelse med projektet.

Private ansøgere skal have indgået samarbejdsaftale med en eller flere kommuner om at være leverandør af mentorstøtte som beskrevet ovenfor over en konkret periode.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgning i vedlagte ansøgningsskema. Det må max fylde 8 sider, og der kan ikke vedhæftes yderligere bilag. Samarbejdsaftaler anses ikke for bilag i den sammenhæng. Fylder ansøgningen mere end 8 sider, vil styrelsen kun bedømme projektet ud fra de indledende 8 sider.
  • Udfyldt budgetskema

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Projekter, som opnår tilsagn til puljemidlerne, forpligter sig samtidig til at bidrage med opnåede erfaringer og resultater til en fælles evaluering af puljerne.

Ved afgivelse af tilsagn til flerårige projekter skal der årligt fremsendes status i forbindelse med anmodning om udbetaling af midler, og afslutningsvis udarbejdes en samlet evaluering af hele projektforløbet.

Projekterne, som opnår støtte, underlægges som udgangspunkt i det omfang, som STAR finder det relevant, en ekstern evaluering og er forpligtet til at deltage i planlagte evalueringsaktiviteter samt stille relevante informationer til rådighed for evaluator.

Videre proces

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der udmelder en ansøgningsrunde og behandler indkomne ansøgninger.

Administrationen af puljen følger de retningslinjer, der er for tilskud fra puljer, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. Bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 (Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder).

For at søge puljerne skal styrelsens ansøgningsskema og budgetskema i udfyldt for med eventuelle bilag sendes til styrelsen I emnefeltet skal angives: ’Ansøgning - Indslusning på arbejdsmarkedet’.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være modtaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. mail senest fredag den 11. marts 2016 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen vurderes ikke.

Ansøgerne kan forvente at få et svar senest i 2. kvartal 2016.

Spørgsmål til puljerne

Spørgsmål til puljerne kan stilles ved at skrive til styrelsens hovedpostkasse star@star.dk

I emnefeltet angives: ’Spørgsmål – Indslusning på arbejdsmarkedet’.

Sidst opdateret: 15-07-2019