Spring over hovedmenu

Pulje til initiativer for personer med handicap - FL § 17.59.21.20

Ansøgningsfrist 06-06-2016

Puljen skal bidrage til fremme af beskæftigelsen for personer med handicap. Konkret målrettes puljen til projekter, der skal sikre fastholdelse af personer med progredierende sygdomme som f.eks sclerose, leddegigt eller muskelsvind.

Som led i aftale mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat bevilling til ansøgningspuljen, der skal understøtte udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet.

For ansøgningspuljen ”Initiativer for personer med handicap” er der afsat 6,4 mio. kr. i 2016 til projekter, der bidrager fastholdelse af personer med progredierende sygdomme på arbejdsmarkedet, f.eks. personer med sclerose, leddegigt eller muskelsvind. Projekterne kan være flerårige, men det tilrådes, at projekterne afsluttes inden for 2-3 år.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet. Konkret målrettes puljen til projekter, der skal sikre fastholdelse af personer med progredierende sygdomme på arbejdsmarkedet, f.eks. personer med sclerose, leddegigt eller muskelsvind.

Målgruppen

Personer med progredierende sygdomme på arbejdsmarkedet, f.eks. personer med sclerose, leddegigt eller muskelsvind.

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af f.eks. kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der lægges i vurderingen af ansøgningerne vægt på ansøgninger, hvor der på forhånd er indgået samarbejde mellem offentlige (f.eks. jobcentre/kommuner) og private parter (private aktører, virksomheder, frivillige organisationer m.v.), således at indsatsen udvikles og forankres i et samspil mellem det offentlige og den private sektor.

Styrelsen vil således i behandlingen af ansøgningerne lægge vægt på projekter, der søger puljen som et joint venture-projekt mellem f.eks. private og offentlige aktører hvor der i projektet er afsat penge til f.eks. frikøb af medarbejdere begge steder. Det bemærkes, at der i forbindelse med ansøgningen skal angives en hovedansvarlig ansøger, som vil tegne ansøgeren/projektet og dermed være ansvarlig for aflæggelse af regnskab, modtagelse af tilskud m.v.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, at projektet:

 • Har fokus på at fremme beskæftigelsen for målgruppen: personer med progredierende sygdomme på arbejdsmarkedet, f.eks. personer med sclerose, leddegigt eller muskelsvind.
 • Er udformet således, at det – eller lignende, efterfølgende initiativer – kan blive en del af praksis i landets jobcentre eller på anden vis forankres efter endt projektperiode.
 • Indeholder gennemarbejdede beskrivelser af, hvordan metoder og indsatser kan generaliseres og forankres efter projektets afslutning.
 • Indeholder en nøjagtig redegørelse for samarbejdsrelationer og snitflader mellem jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre organisationer mv.
 • Opstiller klare, målbare succeskriterier, der kan afrapporteres på samt en beskrivelse af, hvordan projektet vil lade sig selv evaluere.
 • Gør brug af innovative løsninger.
 • Tydeliggør målgruppens forsørgelses- og ydelsesgrundlag.
 • Har en realistisk økonomisk og ressourcemæssig sammenhæng.

Hvad forpligter projekter sig til ved deltagelse?

Projekter, som opnår tilsagn, forpligter sig til at bidrage med opnåede erfaringer og resultater til en fælles evaluering af puljen. Ved afgivelse af tilsagn til flerårige projekter skal der årligt fremsendes status i forbindelse med anmodning om udbetaling af midler, og afslutningsvist skal der udarbejdes en samlet evaluering af hele projektforløbet. Projekterne, som opnår støtte, underlægges som udgangspunkt i det omfang, som styrelsen finder det relevant, en ekstern evaluering og er forpligtet til at deltage i planlagte evalueringsaktiviteter samt stille relevante informationer til rådighed for evaluator.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til følgende udgifter:

 • Løn
 • Revision
 • Transport
 • Mindre materialeanskaffelser
 • Formidling

Der kan ikke søges tilskud til:

Projektet må ikke omfatte lovpligtige opgaver i kommunerne eller centralt støttede opgaver.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er mandag den 6. juni 2016 kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF-fil indeholdende ansøgning, budget og samarbejdsaftaler til handicappuljer@star.dk 

Ansøgninger modtaget efter fristen vurderes ikke.

Styrelsen forventer at give tilsagn og afslag i løbet af juli 2016.

Spørgsmål til puljerne kan stilles ved at skrive til handicappuljer@star.dk

I emnefeltet angives: ”Spørgsmål – Initiativer for personer med handicap”.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning i vedlagte ansøgningsskema. Det må maksimalt fylde 8 sider, og der kan ikke vedhæftes yderligere bilag. Samarbejdsaftaler vurderes ikke som værende bilag i den forstand. Fylder ansøgningen mere end 8 sider, vil styrelsen kun bedømme projektet ud fra de indledende 8 sider.
 • Udfyldt budgetskema.

Krav til budget og regnskab

For spørgsmål om krav til budget og regnskab henvises der til Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder:

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-02-2021