Spring over hovedmenu

Puljen Jobrettet samtale - bølge 2 -FL § 17.46.43.10 og 17.46.43.50

Ansøgningsfrist 30-11-2016

Formålet med projekt Jobrettet samtale – bølge 2 er, at flere kommuner gennemfører jobrettede samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige med det mål at få flere i job. For de forsikrede ledige vil der især være fokus på ledige med særlige udfordringer.

I 2015 blev projekt Jobrettet samtale – bølge 1 gennemført i 16 kommuner. Projektet har haft til formål at klæde jobkonsulenter på til at føre mere jobrettet samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere samt at skabe sammenhæng mellem brugen af IT i jobcentret og reformens fokus på en jobrettet indsats og samtaleform.

Evalueringen af projektet viser, at jobkonsulenterne i de 16 kommuner oplever, at samtaleteknikkerne og øget viden om arbejdsmarkedet har bidraget til bedre og mere jobrettede samtaler, mere motiverede borgere og øget progression i jobsøgningsforløbet.

Evalueringen viser også, at de digitale redskaber, Selvbooking og Joblog, har været med til at flytte opgaver fra jobkonsulenten til den ledige, og givet mere tilfredse borgere, der oplever øget ejerskab til egen proces, og som i højere grad tager hånd om egen jobsøgning.

Erfaringerne fra projekt jobrettet samtale - bølge 1, kan med fordel udbredes til andre kommuner og målgrupper, sådan at endnu flere ledige får jobrettede samtaler. Derfor iværksættes et spredningsprojekt til både jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Der er afsat 34,3 mio. kr. til projekt Jobrettet samtale – bølge 2.

I projekt jobrettet samtale bølge 1, er der bl.a. adgang til en værktøjskasse med materiale udarbejdet af projektkommunerne fra bølge 1.

Læs mere om projekt jobrettet samtale bølge 1

Formål

Formålet med projekt Jobrettet samtale – bølge 2 er, at flere kommuner gennemfører jobrettede samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige med det mål at få flere i job. For de forsikrede ledige vil der især være fokus på ledige med særlige udfordringer.

Succeskriterier for jobparate kontanthjælpsmodtagere

 • Minimum 90 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere vurderer, at samtalen har været medinddragende og givet en større og anvendelig viden om arbejdsmarkedet til brug for jobsøgning
 • Jobparate kontanthjælpsmodtager søger mindst 20 pct. flere job end før projektstart
 • Minimum 40 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere selvbooker
 • Minimum 80 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere anvender Jobloggen.

Succeskriterier for forsikrede ledige

 • Minimum 90 pct. af alle forsikrede ledige vurderer, at samtalen har været medinddragende og har givet en større og anvendelig viden om arbejdsmarkedet til brug for jobsøgning
 • Forsikrede ledige søger mindst 20 pct. flere job end før projektstart
 • Minimum 90 pct. af alle forsikrede ledige anvender Jobloggen

Hvem kan deltage

Alle kommuner, som ikke har været med i projekt Jobrettet samtale, kan søge om deltagelse i spredningsprojekt Jobrettet samtale.

Følgende kommuner har deltaget i projekt Jobrettet samtale bølge 1:

 • Brønderslev, Esbjerg, Faxe, Frederikshavn, Gladsaxe, Gribskov, Hjørring, Holbæk, Jammerbugt, Kalundborg, Norddjurs, Næstved, Skanderborg, Sorø, Stevns, Vordingborg.

Målgruppe

Projektet målgruppe er:

 • jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og
 • ledere og jobkonsulenter, som arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere og/eller forsikrede ledige. For så vidt angår de forsikrede ledige er projektet specielt relevant for de sagsbehandlere som arbejder med ledige med særlige udfordringer, herunder langtidsledige og ledige i risiko for langtidsledighed (mere end 6 mdrs. ledighed).

Minimumskrav og monitorering

For at kunne deltage i projektet forpligtiger de deltagende kommuner sig til, at leve op til en række minimumskrav.

Minimumskrav - Dette er slettet af styrelsen

Mål og resultatopfølgning

For at komme i betragtning til projektet skal man som minimum forpligte sig til at arbejde målrettet på at opfylde projektets succeskriterier.

Mål og resultatopfølgning - Dette er slettet af styrelsen

Opkvalificering - centralt udbudte kursusdage

Til opkvalificering af teamledere, projektledere og jobkonsulenter afholdes der kurser i:

 • supervision - teamledere og projektledere (1 dag)
 • arbejdsmarkedskendskab – teamledere, projektledere og jobkonsulenter omfattet af projektet (2 dage)
 • samtaleteknikker - teamledere, projektledere og jobkonsulenter omfattet af projektet (2 dage)

Beskrivelse af opkvalificering - Dette er slettet af styrelsen

Processtøtte - fra centralt hold

Der iværksættes en række procesunderstøttende aktiviteter, der skal hjælpe kommunerne til opstart og løbende implementering af den jobrettede samtale.

 1. Opstartsseminar
 2. Ambassadører
 3. Erfagrupper (mindre netværk)
 4. Proceskonsulentstøtte

Beskrivelse af processtøtten - Dette er slettet af styrelsen

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på:

 • ansøgers beskrivelse af, hvordan og i hvilken grad kerneelementerne efterleves i projektet
 • ansøgers opstillede måltal er ambitiøse og ligger over minimumskravene
 • ansøgere med størst potentiale i udviklingen af måltallene.

Derudover vægtes geografisk spredning såvel som variation i kommunestørrelse blandt de deltagende kommuner.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

 • frikøb af ressourceperson til projektledelse
 • lokal kompetenceudvikling

Der ydes ikke tilskud til afholdelse af selve samtalerne med borgerne eller til overhead (lokaler, it, kørsel i forbindelse med deltagelse i kurser mv.).

Tilskuddet betales i to rater hhv. efter midtvejsstatus og ved projektets afslutning.

Hvis projektet – efter en konkret vurdering – ikke lever op til minimumskravene ved midtvejsstatus, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbageholde udbetalingen af 1. rate. I så fald vil kommunen blive bedt om at udarbejde en plan for, hvordan indsatsen kan komme tilbage på sporet. Hvis planen ikke vurderes at være fyldestgørende, kan STAR helt eller delvis undlade at udbetale 1. rate.

rate udbetales ved projektets afslutning, når kommunen nøje har gjort rede for i hvilket omfang, de opstillede succeskriterier er opfyldt. Er succeskriterierne ikke opfyldt, kan STAR helt eller delvis undlade at udbetale 2. rate.

Krav til Regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet.

Ansøgning

Til brug for ansøgningen skal avendes STARs udarbejdede ansøgnings- og budgetskema.

Ansøgningsskema og budgetskema skal indsendes i én samlet pdf fil til star@star.dk. I emnefeltet skrives: ” Ansøgning til pulje Jobrettet samtale bølge 2”. Der kan ikke vedlægges yderligere bilag. Ansøgningen skal være på maksimalt 10 sider og må ikke indeholde bilag.

Anmærkning til Ansøgningsskema – brødtekst tilrettet vedr. afsnittet om Arbejdsmarkedskendskab, sådan at teksten nu svarer overens med overskriften.

Ansøgere kan forvente, at få svar på deres ansøgning medio november 2016.

Indkomne spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde senest onsdag den 30. november 2016. Ansøgninger indsendt efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Tidsplan

 • Det forventes, at der afholdes opstartsworkshops medio januar 2017
 • De centralt udbudte kursusdage i hhv. samtaleteknik, arbejdsmarkedskendskab og supervision forventes påbegyndt ultimo januar 2017
 • Projektet løber over 14 mdr. fra december 2016 til januar 2018. Udover projektperioden vil der være efterfølgende evalueringsaktiviteter, som de deltagende kommuner skal bidrage til.
Sidst opdateret: 09-02-2021