Spring over hovedmenu

Puljen Opkvalificering af rehabiliteringsteams - FL § 17.59.21.10

Ansøgningsfrist 07-10-2016

Puljen skal bidrage til, at medlemmerne af rehabiliteringsteamet opkvalificeres med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats i ressourceforløb, indsats med mentor og implementeringen af ”Guide til gode ressourceforløb”.

Med implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 blev ressourceforløb introduceret som en ny indsats. Siden har ressourceforløb været en vej til job og uddannelse for udsatte borgere. Reformen har været med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og muliggjort, at flere borgere med en begrænset arbejdsevne kan være en del af arbejdsmarkedet.

De første erfaringer er gjort, men arbejdet med at udvikle ressourceforløb som en ny koordineret og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe borgere med komplekse problemer tilbage til arbejdsmarkedet, er ikke færdiggjort.

Vi ved, at en virksomhedsrettet indsats i kombination med andre tilbud, er det bedste redskab i beskæftigelsessystemet til at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Nogle kommuner har succes med at iværksætte ressourceforløb med virksomhedsrettet indsats og mentorstøtte, hvor borgeren føler sig inddraget og motiveret. Andre kommuner anvender kun i mindre grad en virksomhedsrettet indsats, og har for mange ressourceforløb uden klare uddannelses- og jobmål samt retning for borgeren.

Rapport fra ekspertgruppe om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats - Dette er slettet af styrelsen

Rehabiliteringsteamsene spiller en central rolle i at igangsætte ressourceforløb med indsatser, som kan bringe borgeren tættere på job- og uddannelsesmålene. For at styrke kvaliteten i ressourceforløb afsættes der derfor midler til opkvalificering af medlemmerne af rehabiliteringsteamet.

Der er afsat 7,7 mio. kr. fra finanslovskonto 17.59.21.10 til ansøgningspuljen.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er, at bidrage til flere ordinære timer for borgere i ressourceforløb samt øget borgertilfredshed med ressourceforløb. Det sker ved, at medlemmerne af rehabiliteringsteamet opkvalificeres i arbejdet med ressourceforløb.  

Puljens ansøgerkreds

Ansøgningspuljen kan ansøges af enten én kommune eller flere kommuner, som sammen ansøger om midler til et opkvalificeringsforløb.

Der stilles krav om, at en klinisk funktion indgår i projektet.

Det er muligt for både kliniske funktioner og kommuner at være projektleder og for klinisk funktion at deltage i op til flere projekter med flere forskellige kommuner.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden fra den 1. november 2016 til den 31. oktober 2017.

Projektets aktiviteter og organisering

Projektets aktiviteter skal bestå af et opkvalificeringsforløb, som sammensættes af ansøger. Der stilles krav om, at projektet følges af en styregruppe med repræsentanter fra klinisk funktion og de deltagende kommuner på tværs af relevante forvaltninger.

Opkvalificeringen af rehabiliteringsteamet skal ske med fokus på virksomhedsrettet indsats samt indsats med mentor, som kan understøtte den virksomhedsrettede indsats. Herudover skal projektet inddrage så mange af de øvrige grundelementer fra ”Guide til gode ressourceforløb” som muligt.

Det er ansøger frit for at sammensætte de konkrete aktiviteter, som skal opkvalificere rehabiliteringsteamet. Projektaktiviteterne kan blandt andet bestå af kurser, afholdelse af workshops, oplæg m.v.

Guide til gode ressourceforløb - Dette er slettet af styrelsen

Målgruppe

Målgruppen for opkvalificeringsforløbet er alle medlemmer af rehabiliteringsteamet. Herudover lægges der vægt på, at øvrige relevante funktioner indgår i projektet f.eks. virksomhedskonsulenter og koordinerende sagsbehandlere.

Krav til beskrivelse af projektet

Puljen søges ved at udfylde og indsende vedlagte ansøgningsskema og budgetskema. Blandt andet følgende skal oplyses i ansøgningsskemaet:

 • Antal medarbejdere, der deltager i projektet fra klinisk funktion og kommuner, samt deres funktioner.
 • En beskrivelse af aktiviteterne i opkvalificeringsforløbet og hvordan de relaterer sig til en styrket virksomhedsrettet indsats, understøttende indsats med mentorer og evt. øvrige grundelementer i ”Guide til gode ressourceforløb”.
 • Målsætninger for opkvalificeringsforløbet som knytter sig til virksomhedsrettet indsats, indsats med mentor og evt. øvrige grundelementer i ”Guide til gode ressourceforløb”, som indgår i opkvalificeringsforløbet.
 • En tidsplan for projektet.

Opkvalificeringsforløbet baseres på en række aktiviteter opsat af ansøger, som leder til målsætninger, der også opstilles af ansøger relateret til virksomhedsrettet indsats, indsats med mentor og de øvrige inddragede grundelementer i Guide til gode ressourceforløb. På den måde arbejdes der hen imod flere ordinære timer for borgerne og øget borgertilfredshed med ressourceforløb. Se nedenstående figur:

Figuren er slettet af styrelsen

Opkvalificeringsforløbet baseres på en række aktiviteter opsat af ansøger, som leder til målsætninger, der også opstilles af ansøger relateret til virksomhedsrettet indsats, indsats med mentor og de øvrige inddragede grundelementer i Guide til gode ressourceforløb.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætninger for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

 • At opkvalificeringsforløbets formål og målgruppe er indenfor puljens formål og målgruppe.
 • At opkvalificeringsforløbets aktiviteter relaterer sig til en styrket virksomhedsrettet indsats, understøttende indsat med mentorer samt evt. øvrige grundelementer i ”Guide til gode ressourceforløb”.
 • At projektet har en styregruppe med repræsentanter fra klinisk funktion og de deltagende kommuner på tværs af de relevante forvaltninger.
 • I tilfælde af samarbejde mellem flere kommuner skal der vedlægges en samarbejdserklæring.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • At der i opkvalificeringsforløbet vil blive arbejdet med så mange af grundelementerne som muligt fra ”Guide til gode ressourceforløb”.
 • At flere funktioner indgår i opkvalificeringsforløbet end de formelle medlemmer af rehabiliteringsteamet. F.eks. virksomhedskonsulenter og koordinerende sagsbehandlere.
 • At flere kommuner indgår samarbejde om projektet.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.

Herudover vil der blive foretaget en helhedsvurdering af de beskrevne projekter, hvor den overordnede kvalitet af projektet vurderes.

Rapportering

Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.  Slutrapporten skal bl.a. indeholde følgende:

 • Status på, om de målsætninger, som projektet har fastsat, blev nået.
 • Hvilken viden og hvilke erfaringer projektet har genereret. 
 • Hvilke ændringer, de nye kompetencer og den nye viden vil føre til i praksis i den tværfaglige organisering af arbejdet med ressourceforløb.

Skabelonen for slutrapporten sendes sammen med tilsagnsbrevet.

Udover en skriftlig rapportering vil STAR gerne have mulighed for løbende at deltage i de konkrete projektaktiviteter. Det skyldes, at vi i STAR gerne vil have muligheden for bedre at kunne vurdere, om noget af den viden som genereres i projektet ville være relevant for andre kommuner.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til følgende udgifter:

 • Projektledelse.
 • Frikøb af de medarbejdere, som indgår i projektet.
 • Aktiviteter som relaterer sig til opkvalificeringsforløb. Aktiviteterne kan bestå af kurser, oplæg, workshops mm.
 • Mindre materialeanskaffelser ved afholdelse af aktiviteterne. 
 • Let forplejning.
 • Transport (offentlig transport eller kørsel efter statens lave takst)
 • Revision

Der kan ikke søges tilskud til bl.a.:

 • Aktiviteter i udlandet.
 • Overhead.
 • Lovpligtige aktiviteter

Krav til afrapportering, budget og regnskab

Foruden kravet om indsendelse af delregnskab halvvejs i projektperioden skal projekterne senest tre måneder efter projektperiodens afslutning indsende enten et revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på under 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet regnskab (ved tilskud over 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i budgettet.

Fristerne for indsendelse af slutrapport og regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet af to omgange på baggrund af de indsendte regnskaber. 

Ansøgningsfrist og forventet svar på ansøgning

Ansøgningsfristen er fredag den 7. oktober 2016. Ansøgninger, som indsendes efter dato, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo oktober.

Praktiske oplysninger

Ansøgere skal sende et udfyldt ansøgningsskema, budget og evt. samarbejdserklæringer til styrelsen pr. mail til star@star.dk. I emnefeltet angives ” Ansøgning til pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams”.

 

Sidst opdateret: 09-02-2021