Spring over hovedmenu

Pilotprojekt Håndholdt Inklusion - FL § 11.31.03.50.

Ansøgningsfrist 01-06-2016

Som led i satspuljeaftalen for 2015 på beskæftigelsesområdet blev der afsat 19 mio. kr. i perioden 2016 – 2019 til gennemførelse af pilotprojektet Håndholdt Inklusion.

Ansøgningsmateriale til kommunerne om deltagelse i satspuljeprojektet Håndholdt Inklusion i samfundet efter løsladelse

Som led i satspuljeaftalen for 2015 på beskæftigelsesområdet blev der afsat 19 mio. kr. i perioden 2016 – 2019 til gennemførelse af pilotprojektet Håndholdt Inklusion. Projektet henhører under Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, hvor sidstnævnte har ansvaret for projektgennemførelsen.

Håndholdt Inklusion er et pilotprojekt, hvor der i to kommuner etableres et intensivt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne med henblik på, at borgeren under indsættelsen og ved løsladelse sikres en tæt tværfaglig indsats på baggrund af en plan, der går på tværs af de offentlige systemer.

Håndholdt Inklusion er placeret indenfor Beskæftigelsesministeriets satspuljetema om ”Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job og uddannelse”, da pilotprojektet rettes mod initiativer, der skal understøtte en målrettet og effektiv indsats overfor borgere med særlige udfordringer, der afholder den enkelte fra at tage en ordinær uddannelse eller påtage sig et arbejde efter løsladelse.

Håndholdt Inklusion bygger videre på erfaringerne fra God Løsladelse og de indgåede samarbejdsaftaler med kommunerne. Det er her erfaringen, at det kræver en høj grad af samarbejde og koordinering både internt i Kriminalforsorgen og mellem Kriminalforsorgen og andre myndigheder at planlægge en god løsladelse og udslusning.

Der er mellem Kriminalforsorgen og kommunerne fortsat behov for at udvikle fælles metoder og arbejdsgange, der kan øge planlægningen og delingen af viden myndighederne imellem med henblik på, at borgernes situation forbedres ved løsladelse såvel fra afsoning som varetægt.

Pilotprojektet skal med henblik herpå udvikle og sikre at udsatte indsatte får en fælles tværfaglig plan, der går på tværs af forvaltninger og offentlige myndigheder, og at der under afsoning og ved løsladelse arbejdes på baggrund af viden om tidligere indsatser overfor borgeren.

Pilotprojektet indebærer, at der i de to deltagende kommuner ansættes to særlige udslusningskonsulenter i hver kommune til at forestå det opsøgende arbejde i fængsler/arresthuse med henblik på en mere håndholdt og helhedsorienteret indsats. Udslusningskonsulenterne skal arbejde tæt sammen med de medarbejdere i Kriminalforsorgen, der ansættes til opgaven.

Projektet adskiller sig fra den nuværende udslusningsindsats ved, at konsulenterne følger borgeren under hele indsættelsesperioden og tiden efter løsladelse, og skal dermed sikre en koordineret og tværgående indsats mellem Kriminalforsorgen og kommunerne i forhold til løsning af borgerens ofte multifacetterede problemstillinger.

Udslusningskonsulenterne skal hjælpe borgeren med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, økonomi, uddannelse og arbejde. Konsulenterne skal sikre, at der i hele borgerens forløb er overensstemmelse mellem den handleplan, der lægges i Kriminalforsorgens og det kommunale regi.

Dette indebærer, at borgerens sag holdes åben i kommunen under hele indsættelsen, og at alle relevante forvaltninger i kommunen inddrages. Yderligere skal øvrige relevante parter omkring borgeren inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen, herunder eksempelvis Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), psykiatri, lokalsamfund, netværk, boligsocialt arbejde mm.

Klientundersøgelsen 2011 fra Kriminalforsorgen viser, at 68 procent af fængselspopulationen og 69 procent af varetægtspopulationen ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Der er derfor et udtalt behov for udredning og vejledning på uddannelsesområdet.

I forhold til at styrke borgerens uddannelses- og erhvervsmuligheder er der i projektet afsat midler til, at UU kan påbegynde uddannelses- og erhvervsvejledningen af den enkelte i perioden under indsættelsen. På den måde sikres kontinuiteten i overgangen fra indsættelse til løsladelse i forhold til uddannelse og erhverv samtidig med, at beskæftigelsesaktiviteterne for borgeren i Kriminalforsorgen kan tilrettelægges i et målrettet samarbejde med kommunale aktører. Målet er, at der er sammenhæng og kontinuitet i indsatsen mellem de involverede myndigheder under hele indsættelsesperioden og tiden herefter.

Formål

I pilotprojektet skal der etableres og udvikles et intensivt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne, der skal sikre en tæt, tværfaglig indsats på baggrund af en fælles plan, der går på tværs af myndigheder, og som tager udgangspunkt i viden om tidligere indsatser overfor borgeren.

Målet er øget fastholdelse af borgerne i beskæftigelse og uddannelse samt at mindske recidivet. Gennem en øget indsats, hvor de kommunale udslusningskonsulenter følger borgeren under hele indsættelsesperioden og i en længere fase efter løsladelse, skal en tværgående og koordineret plan og indsats være med til at sikre en robust livssituation, der også er bæredygtig på længere sigt – efter indsatsens ophør.

Pilotprojektet vil indebære, at der udvikles og igangsættes en række metoder, der sikrer en højere grad af tværfaglig indsats myndighederne imellem, og projektet vil tilføre væsentlig viden om, hvordan man sikrer et bedre samarbejde mellem offentlige myndigheder, hvor barrierer for deling af viden nedbrydes, og hvordan borgerne sikres en helhedsorienteret indsats.

Det er i denne forbindelse målet, at viden fra pilotprojektet efterfølgende skaleres til Kriminalforsorgens samarbejde med landets øvrige kommuner.

Målgruppe

Målgruppen er udsatte borgere fra de to kommuner, der er indsat i fængsler og arresthuse, og som løslades enten på prøve, efter endt straf eller fra varetægt. Udsatte indsatte dækker over gruppen af klienter, der er kendetegnet ved at have komplekse, psykosociale problemstillinger, som f.eks. misbrug, manglende bolig, manglende beskæftigelse og/eller uddannelse, gæld, problemer i forhold til psykisk helbred m.m.

Evaluering

Der foreligger pt. ikke systematisk viden på borgerniveau i forhold til et tæt og tværfagligt samarbejde mellem kommunerne og Kriminalforsorgen. Der er i projektet afsat midler til evaluering, hvor denne vil bidrage med data, der kan anvendes til at identificere barrierer og finde fælles løsninger herpå. Der vil herunder i evalueringen blive målt på, hvorvidt borgerne efter løsladelsen fortsætter i det forløb, der er igangsat/planlagt under indsættelsen.

Økonomisk ramme

Pilotprojektet er satspuljefinansieret med en samlet økonomisk ramme på 19 mio. kr. for perioden 2016 - 2019 med 4. mio. kr. afsat i 2016 og 5. mio.kr. i 2017, 2018 og 2019.

Der er i forhold til de to kommuners deltagelse samlet afsat 1,3 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019, hvor det forudsættes, at der indenfor denne ramme ansættes to fuldtidsmedarbejdere per kommune i pilotprojektperioden.

Ansøgerkreds

Satspuljemidlerne er afsat til udvikling af myndighedssamarbejdet mellem Kriminalforsorgen og to kommuner, hvorfor det er kommunerne, der kan søge om at deltage i pilotprojektet.

Da metodeudvikling og optimering af arbejdsgange i samarbejde kræver et vist volumen af sager, og da der i hver kommune afsættes væsentlige midler til en øget indsats, vil det imidlertid kun give mening med projektdeltagelse for kommuner, der har et vist antal borgere tilknyttet Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen har derfor opstillet nedenstående ansøgningskriterier.

Ansøgningskriterier

  • Kommunen skal være interesseret i at indgå i et intensivt og målrettet samarbejde med Kriminalforsorgen om en håndholdt indsats overfor målgruppen.

  • Kommunen skal sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning til projektet fra alle forvaltningsdele med henblik på, at der kan ske koordinering på tværs af forvaltningerne i kommunen.

  • Kommunen skal i forhold til samarbejdet med Kriminalforsorgen og andre involverede aktører være indstillet på, at borgerens sag holdes åben under indsættelsen med henblik på, at borgerne har en aktiv afsoning/indsættelse på baggrund af en fælles plan og koordinering myndighederne imellem.

  • Kommunen skal være indstillet på at indgå i et samarbejdet med Kriminalforsorgen om forbedring af og udvikling af arbejdsgange, der sikrer borgerne en bedre løsladelsessituation.

  • Kommunen har så mange klienter indsat i Kriminalforsorgen, at det i forhold til projektets medarbejdernormering, udvikling af metoder og arbejdsgange samt dataopsamling er fagligt velfunderet at kommunen deltager. Kriminalforsorgen har i denne sammenhæng vurderet, at deltagende kommuner - henset til medarbejdernes caseload og et vist løbende flow i antallet af løsladelser – skal som udgangspunkt have flere end 80 borgere, der løslades til kommunen pr. år (vedhæftet liste med løsladelser fordelt på kommuner).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsskema skal sendes til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Straffuldbyrdelse senest onsdag den 1. juni 2016, kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter fristen vurderes ikke.

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Ansøgerne kan forvente at få svar senest 3 uger efter fristens udløb.

Ansøgningerne behandles af Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Straffuldbyrdelse.

Ansøgerne kan forvente at blive kontaktet i forbindelse med behandling af ansøgning.

Praktiske oplysninger

Kriminalforsorgen vil efter ansøgningsfristens udløb indkalde de kommuner, der ønsker at deltage i projektet til en samtale.

Kriminalforsorgen vil ved udvælgelsen af deltagende kommuner tage udgangspunkt i ovennævnte ansøgningskriterier.

I aftalen om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet fremgår det, at der i forhold til udmøntning af projekterne under temaet ”Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse” vil være en særlig fokus på at sikre spredning på henholdsvis projekternes geografiske placering og kommunernes størrelse. Dette vil derfor også indgå i den samlede vurdering af, hvilke kommuner der skal deltage. 

Sidst opdateret: 09-02-2021