Spring over hovedmenu

Udmelding af puljen "rum for udsatte på arbejdsmarkedet" - FL § 17.59.21.60

Ansøgningsfrist 04-03-2016

Formålet med ansøgningsrunden er at støtte projekter, hvor udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb

Som led i aftale mellem den daværende regering (SR), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat bevilling til ansøgningspuljen, der skal understøtte udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet.
For ansøgningspuljen ”Rum for udsatte på arbejdsmarkedet” er der afsat 10,5 mio. kr. i 2016 til projekter, hvor udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er udviklingshæmmede, der deltager i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb. Udviklingshæmmede er en bred samlebetegnelse for mennesker med væsentlige kognitive funktionsnedsættelser eller mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som har brug for hjælp og støtte fra omgivelserne i hverdagen

Hvem kan søge puljen

Det fremgår af aftalen og anmærkningsteksten på Finansloven, at tilskudsmodtagere for puljen f.eks. kan være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Økonomisk ramme

Efter reservation af et mindre administrationsbidrag fra puljen, jf. finanslovens særlige bevillingsbestemmelser, udgør den disponible tilskudsramme i 2016 10,5 mio. kr. på puljen ”Rum for udsatte på arbejdsmarkedet”.

Der kan ansøges om tilskud til étårige eller flerårige projekter. Hvis projektet strækker sig over flere år, kan styrelsen – på baggrund af en prioritering af den samlede disponible ramme over hele ansøgerfeltet – vælge at give tilsagn om tilskud i hele projektets levetid eller give tilskud til aktiviteterne i 2016 af dette års bevilling med mulighed for at forlænge projektet ved afgivelse af et fornyet tilskud i et eller flere efterfølgende år, når finansloven for disse år er vedtaget.

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskud kan anvendes til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende, frikøb af medarbejdere.

Der ydes ikke tilskud til lovpligtige aktiviteter og udgifter.

Vurderingskriterier

Der er opstillet følgende kriterier for ansøgningsrunden, der vil indgå i vurderingen af ansøgningerne.

 1. Projektet skal have fokus på den overordnede målgruppe: Udviklingshæmmede der deltager i   virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb.
 2. Forsørgelses- og ydelsesgrundlaget for projektets målgruppe skal tydeligt fremgå af ansøgningen.
 3. Samarbejdsrelationer og snitflader til jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre organisationer m.v. skal være nøjagtige.
 4. Projektets metoder skal være generaliserbare, således at de er anvendelige for fx andre foreninger, jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v., som ønsker at gentage metoderne.
 5. Projektet skal have en sådan volumen, at de opnåede resultater og erfaringer kan danne grundlag for udbredelse.
 6. Projektet skal på forhånd opstille operationelle og målbare målsætninger for implementering af projektets indsatser og de forventede resultater.
 7. Projektet skal redegøre for sammenhængen mellem projektets indsatser, resultater og forventede effekter, fx i en forandringsteori.
 8. Projektet skal tilrettelægges, så dets metoder, indsats og resultater løbende bliver dokumenteret.
 9. Projekter med fokus på at opnå viden skal redegøre for, hvordan den indsamlede viden omsættes i praksis i kommuner, foreninger og lignende og kommer målgruppen til gavn.
 10. Projektet skal have en realistisk, økonomisk og ressourcemæssig sammenhæng.

I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljen under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område, som indtil videre ligeledes anvendes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgivelse af tilskud. Bekendtgørelsen beskriver i øvrigt betingelser og krav i forbindelse med tilskud fra puljer, der administreres af styrelsen.

Såfremt projekterne inddrager medfinansiering, henledes opmærksomheden på, at deltagerudgifter i form af dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp m.v., som deltagerne evt. modtager under projektet, ikke kan indgå som medfinansiering.

Projektet må ikke omfatte lovpligtige opgaver i kommunerne eller centralt støttede opgaver.

Tidshorisont

Aktiviteterne skal igangsættes i 2016, afsluttes individuelt og kan strække sig over flere år.

Krav til ansøgere

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning i vedlagte ansøgningsskema. Det må max fylde 8 sider, og der kan ikke vedhæftes yderligere bilag. Samarbejdsaftaler vurderes ikke som værende bilag i den forstand. Fylder ansøgningen mere end 8 sider, vil styrelsen kun bedømme projektet ud fra de indledende 8 sider.
 • Udfyldt budgetskema

Projekter, som opnår tilsagn til puljemidlerne, forpligter sig samtidig til at bidrage med opnåede erfaringer og resultater til en fælles evaluering af puljerne.

Ved afgivelse af tilsagn til flerårige projekter skal der årligt fremsendes status i forbindelse med anmodning om udbetaling af midler, og afslutningsvis udarbejdes en samlet evaluering af hele projektforløbet.

Projekterne, som opnår støtte, underlægges som udgangspunkt i det omfang, som STAR finder det relevant, en ekstern evaluering og er forpligtet til at deltage i planlagte evalueringsaktiviteter samt stille relevante informationer til rådighed for evaluator.

Videre proces

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der udmelder en ansøgningsrunde og behandler indkomne ansøgninger.

Administrationen af puljen følger de retningslinjer, der er for tilskud fra puljer, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. Bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 (Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder).

For at søge puljerne skal styrelsens ansøgningsskema og budgetskema i udfyldt for med eventuelle bilag sendes til handicappuljer@star.dk 

I emnefeltet skal angives: ’Ansøgning - Rum for udsatte på arbejdsmarkedet’.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være modtaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. mail senest fredag den 4. marts 2016 kl. 12.00 på handicappuljer@star.dk

Ansøgninger modtaget efter fristen vurderes ikke.

Ansøgerne kan forvente at få et svar senest i 2. kvartal 2016 fra STAR.

Spørgsmål

Spørgsmål til puljerne kan stilles ved at skrive til handicappuljer@star.dk. I emnefeltet angives: ’Spørgsmål - Rum for udsatte på arbejdsmarkedet’.

Sidst opdateret: 09-02-2021