Spring over hovedmenu

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år -FL § 17.46.43.30

Ansøgningsfrist 11-11-2016

Der er i 2016 afsat 10,2 mio. kr. til en ansøgningspulje, som har til formål at understøtte, at der skabes de bedst mulige rammer for at hjælpe ledige dagpenge-modtagere på 50 år eller derover i job. Puljen kan ansøges af a-kasser i samarbejde med relevante aktører.

I forbindelse med beskæftigesesreformen blev der afsat 10,2 mio. kr. årligt til at understøtte indsatsen for ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover. Midlerne er afsat på Finanslovens § 17.46.43.30.

Det er besluttet, at puljen i 2016 målrettes projekter, der gennemføres i regi af a-kasser, med fokus på karriererådgivning for seniorer i risiko for langtidsledighed eksempelvis pga. forældede kompetencer eller nedslidning. Rådgivningen kan omfatte hjælp til den enkelte med at skifte karrierespor til andre brancher eller jobfunktioner.

Seniorer kan være udfordret af forældede kompetencer eller nedslidning efter mange år i samme branche eller arbejdsfunktion. Derudover kan ledige seniorer miste troen på at komme tilbage i arbejde på grund af deres alder.

Ansøgningspuljen giver a-kasserne mulighed for at søge midler til en målrettet rådgivning og indsats for en del af deres medlemmer, som falder indenfor mål-gruppen.

Projekterne skal gennemføres i overensstemmelse med de muligheder for at gennemføre aktiviteter, som følger af lov om arbejdsløshedsforsikring og standardvedtægten for a-kasser. Det betyder, at a-kassen kan afholde kursusaktiviteter for egne medlemmer eller deltage som anden aktør i det omfang a-kassen har besluttet, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at understøtte, at der skabes de bedst mulige rammer for at hjælpe ledige seniorer tilbage i job. Sammenlignet med andre aldersgrupper har seniorer en større risiko for at blive langtidsledige, hvis de først er blevet ledige. Derfor kan en tidlig indsats være et afgørende redskab til at hjælpe målgruppen tilbage i job.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan søges af a-kasser, evt. i samarbejde med andre aktører fx uddannelsesinstitutioner, fagforbund, arbejdsgiverorganisationer og private virksomheder mv.

Puljen kan enten søges af enkelte a-kasser, eller af flere a-kasser, der indgår et samarbejde om at gennemføre et projekt. A-kassen, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Puljens målgruppe

Målgruppen består af ledige og opsagte dagpengemodtagere, som er 50 år eller derover.

Projektperiode

Tilskudsmodtagerne opnår tilsagn om tilskud i december 2016 og kan iværksættes i 2017. Projektperiodens længde fastlægges af de enkelte projekter og forventes at have en maksimal varighed på 1 ½ - 2 år.

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskud fra puljen kan anvendes til:

 • Projektledelse i a-kasserne
 • Forløb hos eksterne aktører, bl.a. til karriererådgivning og uddannelse.
 • Udgifter til revision
 • Andre relevante udgiftsposter

Der kan ikke søges tilskud til bl.a.

 • Aktiviteter i udlandet
 • Overhead
 • Lovpligtige aktiviteter

Krav til beskrivelse af projektet

Ansøgere til puljen skal i ansøgningsskemaet:

 • Beskrive målgruppen og hvordan projektet vil identificere og inddrage målgruppen i projektet.
 • Ansøger skal dokumentere målgruppens størrelse, og argumentere for hvorfor målgruppen er relevant for projektet
 • Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af om målgruppen er i risiko for nedslidning, har forældede kompetencer, om der er en geografisk fordeling af målgruppen, som har betydning for projektgennemførelsen, og om der er andre forhold, der er relevante for, at målgruppen inddrages i projektet.
 • Beskrive, hvordan det forventes, at projektet vil øge målgruppens mulighed for at komme i beskæftigelse (projektets forandringsteori).
 • Beskrive projektets aktiviteter samt tidsplan med milepæle.
 • Redegøre for, hvordan der sikres fokus på efterfølgende forankring af indsatsen, når projektperioden er afsluttet.

Ansøgningen må ikke overstige 8 sider, og der må ved lægges ét bilag på maksimalt 5 sider, der beskriver målgruppen i forhold til ovenstående krav.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • At indsatsen fokuserer på beskæftigelse indenfor mangelområder.
 • At der er sammenhæng mellem det ansøgte beløb og antallet af deltagere i projektet.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene

Projekter med en vis volumen vil blive prioriteret. Det sker med henblik på at opnå resultater, der på sigt også vil kunne anvendes inden for andre brancher og jobgrupper.

Foruden ovenstående vil der blive foretaget en helhedsvurdering af ansøgningerne, hvor den overordnede kvalitet og sammenhæng vurderes.

Projekterne forpligter sig til at indgå i en tværgående evaluering, som vil blive gennemført af en ekstern evaluator, der efter et udbud vælges af STAR. Formålet er at understøtte projekterne og hjælpe STAR med at evaluere projekterne.

Det er et krav, at projekterne samarbejder med evaluator, herunder:

 • Deltager i et kick-off-seminar straks efter projektstart.
 • Deltager i workshops og møder undervejs i projektforløbet.
 • Stiller de nødvendige oplysninger mv. til rådighed for evaluator.

Krav om afrapportering

Projekterne skal indsende halvårlige statusrapporter. I forbindelse med projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med det endelige regnskab. Skabelon for status og slutrapport findes under puljesiden på star.dk.

Projekterne skal ved udfyldelse af slutrapporten angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved både projektstart og projektets afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Krav til regnskab

Projekterne skal sammen med statusrapporterne indsende halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber og statusrapporter vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og forventet svar på ansøgning

Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. e-mail star@star.dk senest udgangen af fredag den 11. november 2016. Ansøgningen skal i emnefeltet mærkes ”Ansøgning til puljen om særlig indsats til ledige over 50”.

Ansøgerne vil senest modtage svar om tilsagn eller afslag i december 2016.

 

Sidst opdateret: 09-02-2021