Spring over hovedmenu

Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb

Ansøgningsfrist 29-08-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afsat 10 mio. kr. på landsplan til en særlig indsats for at øge den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb. Formålet med de ekstra midler er at understøtte, at kommunerne får flere personer i ressourceforløb i virksomhedspraktik.

Reformerne af førtidspension og fleksjob skal sikre, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i højere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette skal særligt ske ved hjælp af virksomhedsrettede forløb, da viden på området peger på, at virksomhedsforløb er den mest effektive måde at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job. Trods et øget fokus på den virksomhedsrettede indsats i kommunerne deltager relativt få personer i et ressourceforløb i en virksomhedsrettet indsats.

Målgruppe

Målgruppen er personer i ressourceforløb. Der kan ikke søges om midler til borgere, der allerede modtager en virksomhedsrettet indsats som led i projekt JobFirst.

Succeskriterier

Målet er at personer i ressourceforløb i en virksomhedsrettet indsats øges i 2016, herunder at det øgede niveau i 2016 videreføres og yderligere øges i 2017. 

Puljens ansøgerkreds

Alle kommuner (jobcentre) kan søge om midler.

Økonomisk ramme

Der er i alt afsat 10 mio.kr. Der vil blive givet tilsagn til en særlig indsats i 2016, hvor aktiviteterne skal være afsluttet senest 1. april 2017.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, at ansøger har ambitiøse og realistiske mål for stigningen i andelen af personer i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats set i forhold til det nuværende niveau og udvikling i brugen af virksomhedsrettede tilbud til målgruppen. Der vil blive lagt særlig vægt på ansøgere, der har et højt måltal for forøgelse i andel og antal virksomhedspraktikker i ressourceforløb pr. december 2016.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan f.eks. opnås støtte til følgende:

  • Aflønning af medarbejdere til virksomhedsopsøgende arbejde mhp at finde praktikpladser, deltagelse i rehabiliteringsteam-møder og lign.
  • Aflønning af medarbejdere til at forestå placeringer i praktik
  • Projektledelse, f.eks. hvis indsatsen skal ske via allerede ansatte medarbejdere, men der skal fokuseres på nye arbejdsgange, mere speed på området el. lign.
  • Køb af eksterne konsulenter til at få RSF-borgere visiteret til praktik/placeret i praktik
  • Udgifter til revision af regnskabet på denne bevilling
  • Eventuelt andre aktiviteter, som kan understøtte målet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne skal være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde senest mandag d. 29. august 2016 kl. 12.

Ansøgning

Ansøgere skal sende et udfyldt ansøgningsskema pr. mail til det regionale AMK kontor jf. mailadresserne nedenfor.  I emnefeltet angives ”Ansøgning til en særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb”.

Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning senest 10.september.

Eventuelle spørgsmål til puljen kan rettes pr. mail til det relevante Arbejdsmarkedskontor.

Krav til budget og regnskab

Tilsagnsmidlerne vil blive udbetalt efter tilskudsperiodens udløb pba. afholdte udgifter, der fremgår af ledelsespåtegnede og revisorgodkendte regnskaber, der skal fremsendes til STAR i forbindelse med udbetaling af midler. Der skal indsendes en midtvejsstatus for opfyldelse af projektets måltal i oktober 2016. De nærmere retningslinjer for tilskudsanvendelse, regnskabsaflæggelse mv. vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Sidst opdateret: 09-02-2021