Spring over hovedmenu

Puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb - FL § 17.46.65.10

Ansøgningsfrist 03-10-2016

Formålet med puljen er at understøtte, at flere kommuner implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Puljen har fokus på den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete indsats for borgerne. Projekterne skal understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job og dermed øger deres fremtidige jobmuligheder.

Med pulje til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med implementering af den virksomhedsrettede indsats inden for en række indholdsmæssige- og organisatoriske minimumskrav, hvor der er plads til lokal tilrettelæggelse og organisering af indsatsen, så der skabes det bedst mulige udgangspunkt for, at den virksomhedsrettede indsats forankres i kommunen.

Implementeringsarbejdet i de deltagende kommuner vil ske med tæt processtøtte, opfølgning og faglig opkvalificering fra en proceskonsulent gennem den toårige projektperiode. Den tætte processtøtte skal sikre, at kommunerne kommer godt i gang, har fremdrift i implementeringen af den virksomhedsrettede indsats og at indsatsen er forankret i kommunen efter endt projektperiode.

Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge skal sikre, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i højere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette skal særligt ske ved hjælp af virksomhedsrettede forløb, da evidensen på området peger på, at virksomhedsforløb er den mest effektive måde at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job. Trods et øget fokus på den virksomhedsrettede indsats i kommunerne deltager fortsat kun få udsatte borgere i en virksomhedsrettet indsats. Således er det kun omkring 17 pct. af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 13 pct. af personer i et ressourceforløb, der deltager i en virksomhedsrettet indsats i løbet af en given måned.

Der er således behov for, at kommunerne øger andelen af udsatte borgere, der modtager en virksomhedsrettet indsats gennem en målrettet implementering, der favner både kommunen, borgeren og virksomheden.

DAMVAD Analytics har analyseret drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats (2015) og peger på, at følgende elementer er afgørende, hvis omfanget og effekten af den virksomhedsrettede indsats skal øges:

 • For borgere er den største motivationsfaktor, at de får mulighed for at løse reelle arbejdsopgaver, og føler at de bidrager med noget på arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt for borgeren, at der er tydelige jobmål således at borgeren kan se mening og retning i indsatsen.
 • Virksomhederne er generelt positive overfor at inkludere udsatte borgere. Virksomhedernes ledelse og medarbejdere er klar til at støtte og hjælpe og de giver udtryk for, at socialt ansvar tilfører værdi til arbejdspladsen. For virksomhederne er det vigtigt, at jobcenteret er klar til at følge op og står til rådighed, hvis der opstår udfordringer undervejs.
 • For jobcentermedarbejderne er det afgørende, at de oplever og tror på, at den virksomhedsrettede indsats er den rette vej for borgeren. Derudover er det ressourcekrævende for jobcentermedarbejderne at arbejde med udsatte borgere, da disse har brug for ekstra støtte for at komme i gang på en virksomhed. Dette skyldes at borgerne ofte mangler erfaring fra arbejdsmarkedet og slås med sociale- og/eller helbredsproblemer.

Målgruppe

Målgruppen er personer i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, som hverken har et uddannelsespålæg eller er omfattet af integrationsprogrammet.

Kommunen kan vælge kun at arbejde med én eller to af målgrupperne eller alle målgrupper. Det vil i udvælgelsesprocessen tages højde for at alle målgrupper bliver repræsenteret i projektet på tværs af kommunerne.

Formålet med puljen

Formålet med STV er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer.

Til formålet knytter der sig følgende tre underliggende indikatorer for, hvorvidt formålet opnås:

 • Kultur og forandring i jobcenteret: At jobcentermedarbejderne forbedrer deres kompetencer og øger deres motivation i forhold til at anvende den virksomhedsrettede indsats mod ordinært job til udsatte borgere
 • Opbygning af kapacitet i jobcenterets virksomhedsindsats: At der skabes et større og varieret udbud af virksomhedspladser
 • Mening og retning for borgeren: At den virksomhedsrettede indsats giver mening og retning for borgeren

Da projektet er et implementeringsprojekt er formålet desuden, at den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere videreføres efter projektets afslutning.

Succeskriterier

Projektets succeskriterier er at:

 1. Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer, øges med minimum 20 procentpoint
 2. Andelen af personer i ressourceforløb, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer, øges med minimum 20 procentpoint.
 3. Kommunens bruttomålgruppe bidrager efter afsluttet projektperiode med flere løntimer på arbejdsmarkedet i forhold til en sammenlignelig gruppe.

Kommunen skal i sin ansøgning angive et ambitionsniveau for hvor stor en forandring kommunen har nået ved projektafslutning. For kommuner der har realiseret en høj andel kan ambitionsniveauet være under 20 procentpoint forøgelse. Her skal kommunen argumentere for hvorfor niveauet alligevel er ambitiøst. Kommuner med en lav andel i virksomhedsforløb er ambitionsniveauet en minimum 20 procentpoint forøgelse.

Økonomisk ramme

Midlerne til puljen er afsat på Finanslovens § 17.46.65.10 Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte og § 17.49.20.10 Særlige indsatser.

Der er afsat i alt 42,9 mio. kr. til tilskud til kommuner. Derudover er der afsat 7 mio. kr. til processtøtte mv. og 2 mio. kr. til evaluering.

Da det samlede beløb ikke er afsat på Finansloven for 2016, men fordeler sig over Finanslovsårene 2016 - 2017, vil der blive afgivet et årig tilsagn om tilskud i takt med finanslovenes vedtagelse med forbehold for, at finanslovene vedtages med de forventede beløb.

Projektperiode

STV er et toårigt projekt, der løber fra 1. november 2016 – 31. december 2018. Fra 1. november til primo januar gennemfører alle deltagende kommuner en forberedende fase i samarbejde med proceskonsulenten op til lokal projektstart i kommunerne, som sker primo januar 2017.

Minimumskrav til ansøgningen

STV beror på en række indholdsmæssige og organisatoriske minimumskrav. Inden for minimumskravene er det op til den enkelte kommune at tilrettelægge projektindsatsen, så den virksomhedsrettede indsats kan organiseres optimalt i forhold til de lokale forhold og ønsker i kommunen.

Minimumskrav til overordnede organisatoriske rammer:

A) Én projektleder og indsatsgruppe

 • Alle projekter skal have én projektleder, der arbejder fuldtid på projektet og fungerer som tovholder på projektet, herunder sikrer fremdrift i projektet. (Projektlederens rolle er primært projektledelse, men kan samtidig kombineres med rollen som koordinerende sagsbehandler, mentor mv.).
 • Der skal nedsættes en indsatsgruppe for projektet med deltagelse af projektlederen, relevante projektmedarbejdere og relevant ledelsesniveau i kommunen. Formålet er at følge op på løbende udfordringer i projektets gennemførsel samt at sikre ledelsesopbakning og koordination i kommunen i hele projektperioden. Indsatsgruppemøderne skal afholdes kvartalsvist.

B) Projektvolumen

 • STV er et implementeringsprojekt. Det betyder, at indsatsen skal gennemføres for hele kommunens bruttomålgruppe og ikke alene skal gives til en mindre udvalgt andel af kommunens bruttomålgruppe. Gennemførslen af STV kan tilrettelægges således, at indsatsen gradvist og ’trin-for-trin’ omfatter hele bruttomålgruppen. Det er op til den enkelte ansøger at tilrettelægge en gradvis gennemførsel af STV-indsatsmodellen til hele bruttomålgruppen, hvilket også fremgår af ansøgningsskemaet.
 • Kommunen skal i ansøgningen forpligte sig på, at andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller integrationsydelsesmodtagere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer, er øget med minimum 20 procentpoint ved endt projektperiode. Kommunen skal samtidig forpligte sig på, at andelen af personer i ressourceforløb, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer, er øget med minimum 20 procentpoint ved endt projektperiode.

C) Processtøtte fra start til slut

 • Kommunerne vil indgå i et tæt samarbejde med en proceskonsulent, der har til opgave at gennemføre og facilitere 1) procesunderstøttelse fra start til slut 2) faglig opkvalificering samt 3) brug af IT-værktøjer og monitorering af data. Monitorering vil så vidt muligt ske med udgangspunkt i registreringer fra kommunernes egne fagsystemer. Formålet med processtøtten er at sikre, at kommunerne kommer godt i gang, har kontinuerlig fremdrift i implementeringen af den virksomhedsrettede indsats, samt at indsatsen bliver forankret efter endt projektperiode.

D) Anvendelse af VITAS, tilfredshedsmålinger og progressionsværktøj

 • VITAS, som er et nyt, digitalt ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud, skal anvendes af de relevante projektmedarbejdere og implementeres som en obligatorisk del af måden, hvorpå der indgås aftaler om virksomhedsrettede indsatser med virksomhederne i projektet.
 • Alle borgere skal have mulighed for at give deres mening om indsatsen til kende gennem tilfredshedsmålinger via SMS. Styrelsen stiller funktionaliteten til rådighed.

Minimumskrav til indhold i indsatsen

STV er baseret på tre spor, der tilsammen skal understøtte implementering af den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere.

Dette sker ved at styrke jobcentermedarbejdernes kompetencer, viden og motivation i arbejdet med den virksomhedsrettede indsats, ved at skabe tilstrækkelig kapacitet i jobcenterets virksomhedsindsats og ved at skabe mening og retning for borgeren i vejen mod ordinært job.

De tre spor har tilsammen til formål at skabe en virksomhedsrettet indsats mod ordinært job, der beror på det gode match mellem borger og virksomhed.

1. Spor: Kultur og forandring i jobcenteret

Øget brug af den virksomhedsrettede indsats stiller krav til den interne organisering i hele jobcenteret, herunder særligt til ledelse og medarbejdere. Lige så vel som at ledelsen skal prioritere den virksomhedsrettede indsats, er det vigtigt at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at matche borgeren med den rette virksomhed og sørge for, at borgeren støttes i at blive fastholdt i virksomhedsforløbet.

Ledelsen i jobcenteret skal prioritere den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere

Både topledelse og mellemledere skal prioritere den virksomhedsrettede indsats og sørge for, at den kommunale organisering understøtter, at de relevante medarbejdere får effektive organisatoriske rammer for at styrke den virksomhedsrettede indsats for gruppen af udsatte borgere. Der skal sikres et systematisk samarbejde mellem de relevante medarbejdere, herunder særligt mellem virksomhedskonsulent og sagsbehandler, samt en klar arbejds- og ansvarsfordeling i organiseringen.

Sagsbehandlere og teamledere skal kunne se resultatet af deres arbejde

Borgerens vej mod job skal synliggøres for sagsbehandlere og teamledere, så de konkrete resultater af den virksomhedsrettede indsats for borgeren kommer i fokus på medarbejderniveau. Et målrettet fokus på, at resultater bliver synlige for den enkelte medarbejder understøtter medarbejdernes motivation for at arbejde med den virksomhedsrettede indsats og en tro på, at den virksomhedsrettede indsats er det mest effektive redskab til at styrke borgerens vej mod job. For at understøtte arbejdet med synliggørelse af de lokale resultater bidrager styrelsen med løbende statusrapporter over fremdriften på udvalgte parametre, deriblandt antal borgere i virksomhedsrettet indsats og antal borgere der har opnået ordinære timer.

Fagprofessionelle skal have branchekendskab og viden om det lokale arbejdsmarked

Virksomhedskonsulenter og øvrige relevante medarbejdere, der arbejder med den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere, skal have opbygget en stærk og bred viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked for gruppen af udsatte borgere - både i forhold til brancher og relevante jobfunktioner, så det bliver muligt at etablere gode match mellem borger og virksomhed. De relevante medarbejdere skal have viden om virksomhedernes behov og om mulighederne for skånehensyn, kompenserende ordninger mv. i forbindelse med gennemførsel af virksomhedsforløb for udsatte borgere.

2. Spor: Opbygning af kapacitet i jobcenterets virksomhedsindsats

For at øge brugen af den virksomhedsrettede indsats mod ordinært job er det nødvendigt, at jobcenteret prioriterer en opsøgende indsats af virksomhedspladser i forhold til at sikre et stort og varieret udbud af virksomhedspladser.

Kommunen skal prioritere det opsøgende virksomhedsarbejde

Kommunen skal sikre en opsøgende indsats af virksomheder, der kan skabe volumen og variation i virksomhedspladserne til gruppen af udsatte borgere. Kommunerne skal fokusere på at opsøge en bred vifte af virksomheder fordelt på brancher, størrelser og geografiske placeringer, som gør det muligt at matche borgerne bedst muligt i forhold til at sikre mening og retning, som er en afgørende motivationsfaktor for borgere. I det opsøgende virksomhedsarbejde er det essentielt, at de etablerede virksomhedspladser rummer mulighed for enten at føre borgeren videre i ordinær beskæftigelse, giver borgeren mulighed for at få flere reelle arbejdsopgaver eller andre typer af arbejdsopgaver under virksomhedsforløbet. Som en del af kommunens opsøgende arbejde skal kommunen i relevant omfang understøtte at borgeren selv tager ejerskab og del i at finde ’det gode match’ for et virksomhedsforløb.

Kommunen skal indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne

Kommunen skal indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne, så der opbygges et samlet beredskab af samarbejdsvirksomheder omkring målgruppen, som kan give volumen, struktur og kvalitet i indsatsen. Herunder kan der indgås forskellige typer af samarbejdsaftaler om virksomhedspladser, fx faste pladser, forhåndsaftaler, klyngevirksomheder mv.

3. Spor: Mening og retning borgeren

Kommunen skal sørge for at de borgere, der modtager en virksomhedsrettet indsats kan se mening og retning i den indsats, de får og at virksomhedsforløbet peger fremad. Der skal derfor være et tydeligt formål med virksomhedsforløbet, som understøtter borgerens jobmål, erfaringer og evner. Samtidig er det vigtigt, at borgeren får den nødvendige støtte til at blive fastholdt i den virksomhedsrettede indsats og blive på jobsporet i form af løbende støtte og opfølgning fra en mentor.

Kommunen skal sørge for, at borgerens jobmål sætter retning

Kommunen skal sørge for, at borgeren får udarbejdet CV og jobmål, som sætter retning på borgerens virksomhedsforløb og understøtter, at der etableres et godt match mellem borger og virksomhed. Ved etablering af et virksomhedsforløb er det essentielt, at indholdet i virksomhedsforløbet er begrundet i borgerens jobmål og forventes at være et skridt på vejen mod ordinær beskæftigelse. Virksomhedsforløbet skal tydeligt pege fremad. Dette kan enten ske via en klar forventning om, at borgeren kan opnå ordinære timer på den virksomhed, hvor borgeren gennemfører virksomhedsforløbet, men det kan også ske i form af, at borgeren får flere reelle arbejdsopgaver eller andre typer af arbejdsopgaver under virksomhedsforløbet, der understøtter borgerens jobmål og sigtet om ordinære timer.

Kommunen skal sikre progression og delmål i virksomhedsforløbet

Når borgeren starter i virksomhedsforløbet, skal der udarbejdes en Arbejdsaftale mellem virksomhed og borger for at sikre en klar forventningsafstemning. Arbejdsaftalen indeholder arbejdsopgaver, arbejdstid, mål og delmål for progression i praktikken, herunder evt. for opnåelse af ordinære timer på sigt. Hvis borgeren har en kontaktperson på virksomheden, fremgår det også i Arbejdsaftalen.

Styrelsen har udarbejdet en skabelon til Arbejdsaftalen til rådighed.

Kommunen skal igangsætte løbende opfølgning med mentorstøtte
Borgeren får en mentor, som skal støtte borgeren i at gennemføre de planlagte aktiviteter, herunder at få gennemført virksomhedsforløbet. Minimum som led i det lovpligtige kontaktforløb foretages der løbende opfølgning på borgerens virksomhedsforløb med udgangspunkt i Arbejdsaftalen, hvor der er afstemt mål og delmål mellem borgeren og virksomheden.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen, herunder at de organisatoriske og indholdsmæssige minimumskrav er opfyldt, og at der er en gennemarbejdet strategi for projektet og et realistisk budget
 • At ansøger har ambitiøse og realistiske mål for stigningen i andelen af personer i kommunens bruttomålgruppe, der modtager en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer som led i indsatsen (Projektets succeskriterie 1 og 2)
 • At ansøger har en gennemarbejdet strategi for indarbejdelse af fokus på borgerens opnåelse af ordinære timer i de relevante dele af projektet.
 • At ansøger har opstillet en bæredygtig plan for forankring af den virksomhedsrettede indsats for målgruppen efter projektperiodens udløb

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til følgende to budgetposter:

 • Løn til projektleder: Der kan ansøges om maks. 1.000.000 kr. pr. projekt for hele projektperioden til lønudgifter til en projektleder.
 • Løn til virksomhedskonsulenter: Den maksimale ramme for tilskud til virksomhedskonsulenter for hele projektperioden udregnes i forhold til størrelsen på kommunens bruttomålgruppe ved tilsagnstidspunkt. For hver person i kommunens bruttomålgruppe kan der søges om maksimalt 1500 kr. i tilskud til løn til virksomhedskonsulenter.

I forbindelse med tilsagn ydes der ikke tilskud til jobcenterets lovpligtige aktiviteter og udgifter. Medfinansiering skal fremgå eksplicit af budgettet, der fremsendes som tillæg til jobcenterets ansøgning.

Informationsmøder

De tre Arbejdsmarkedskontorer har i samarbejde med Deloitte afholdt informationsmøder for jobcentre med interesse for at ansøge om midler fra puljen.

Inspirationskatalog

Der vil til informationsmøderne blive stillet et inspirationskatalog til rådighed med konkrete eksempler på og råd til, hvordan kommunen lokalt kan arbejde med de tre indsatsspor, der indgår som minimumskrav under puljen.

Kvalificerings- og opstartsworkshops

Kommuner der modtager tilsagn om tilskud fra pulje til STV, vil deltage på en workshop, hvor der i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og proceskonsulenten udarbejdes en projektplan og en forankringsstrategi med udgangspunkt i kommunens ansøgning. På workshoppen deltager relevante parter, herunder de kommunale projektledere og ledelsesniveau i kommunen.

Kvalificeringsworkshoppen munder ud i en færdig projektplan for hver kommune. Workshops forventes afholdt i løbet af november 2016.

I løbet af december skal der i alle deltagende kommuner ligeledes afholdes en opstartsworkshop, hvor alle de involverede parter, herunder projektleder, koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, mentorer, teamledere, mv, præsenteres for projektets centrale elementer og intentioner. Formålet er at understøtte en bred forankring og ejerskab blandt de medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen i praksis.

Tilsagn

Styrelsen har givet tilsagn til følgende 27 kommuner:

Ballerup, Billund, Brøndby, Brønderslev, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Helsingør, Holstebro, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skive, Svendborg, Aabenraa, Rudersdal, Solrød og Stevns.

Evaluering

Der gennemføres en kvantitativ og en kvalitativ evaluering af projektet. De deltagende kommuner forpligter sig til at deltage i de aktiviteter, der er forbundet med evalueringen (deltagelse i interviews, surveys m.m.).

Krav til budget og regnskab

Tilsagnsmidlerne vil blive bagudbetalt på baggrund af afholdte udgifter, der fremgår af ledelsespåtegnede regnskaber, som sendes til styrelsen i forbindelse med udbetaling af midler.

I forbindelse med kvalificeringsworkshoppen i hver deltagende kommune, skal kommunen med støtte fra proceskonsulenten fastsætte tre milepæle under projektperioden for så vidt angår forøgelsen af andelen af den bruttomålgruppe, der deltager i virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer.

Styrelsen udbetaler midlerne direkte til jobcenteret i tre rater på baggrund af vores vurdering af, hvorvidt kommunens tre fastsatte milepæle er opfyldt. De sidste 10 procent af de tildelte tilsagnsmidler udbetales som bonus ved projektets afslutning på baggrund af afholdte udgifter ved opfyldelse af projektets succeskriterier 1. og 2.

Som afslutning på projektet aflægges der et revisorpåtegnet regnskab for projektet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, som fremgår af projektets budget, svare til posterne i regnskabet. Betingelser for det revisorpåtegnede regnskab vil fremgå af tilsagnsskrivelsen.

De nærmere retningslinjer for udbetaling af tilskud samt frister for regnskaber, vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Spørgsmål og Svar

Eventuelle spørgsmål til puljen kan ske pr. e-mail til det aktuelle Arbejdsmarkedskontor.

 

Sidst opdateret: 09-02-2021