Spring over hovedmenu

Udmelding af pulje til udbredelse af brobygningsforløb – ”Brobygning som førstevalg” - FL § 17.46.65.30

Ansøgningsfrist 01-09-2016

Formålet med puljen er at understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres i endnu flere kommuner, samt at kommunerne anvender brobygning som førstevalg til uddannelsesparate unge.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemført videnpiloten ’Brobygning til uddannelse’ omhandlende brobygningsforløb til erhvervsuddannelse. Forsøgets formål var at ruste målgruppen af uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Evalueringen af forsøget viser, at brobygningsforløb har en signifikant positiv effekt i forhold til at hjælpe unge uddannelseshjælpsmodtagere i gang med en uddannelse. Således er 34 pct. af de unge, der har deltaget i et brobygningsløb overgået til uddannelse 25 uger efter opstart i et brobygningsforløb. Det gælder kun for 19 pct. af en sammenlignelig gruppe af unge, der ikke har deltaget i brobygningsforløb. Der er således et stort potentiale i at udbrede brobygningsforløb til endnu flere af landets kommuner.

Som et blandt flere initiativer til udbredelse af brobygning har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) derfor oprettet en pulje, der skal understøtte udbredelsen af brobygningsforløb som førstevalg til uddannelsesparate unge. Erfaringerne fra videnpiloten er, at det kan være et stort arbejde at etablere brobygningsforløbene. Ud over puljemidler tilbydes erhvervsskoler og kommuner, derfor løbende vejledning og støtte til opstart og implementering af brobygning. Der er samlet set afsat 30 mio. kr. til udbredelsesinitiativerne i forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2016. Midlerne er afsat på Finanslovens § 17.46.65.30.

Læs mere om effekterne

Evaluering af brobygning til uddannelse

Ansøgerkreds: Erhvervsskoler og kommuner

Ansøgningsfrist: torsdag den 1. september 2016

Kerneelementer i brobygning

Et brobygningsforløb er en uddannelsesrettet indsats, der har til formål at hjælpe unge til at begynde og gennemføre en uddannelse. Brobygningsforløbet består af fem kerneelementer, der tilsammen styrker den unges vej til uddannelse:

 1. Brobygning foregår på en erhvervsskole, der er løbende optag og den unge har et fast fuldt skema, der timemæssigt svarer til en ordinær erhvervsuddannelse (ca. 25-30 timer). Forløbet varer gennemsnitligt 3 måneder.
 2. Brobygning indeholder opkvalificering i dansk og matematik.
 3. Brobygning indeholder snusepraktikker på uddannelsessteder og virksomheder.
 4. Den unge har en uddannelsesmentor, der udgør den råde tråd i forløbet.
 5. Den unge har en fastholdelsesmentor efter brobygningsforløbet og indtil ordinær praktikplads eller skolepraktikplads er opnået.

Få mere viden om brobygning:

Evaluering af brobygning til uddannelse

Formål

Puljen har til formål at understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres i endnu flere kommuner, samt 2 at kommunerne anvender brobygning som førstevalg til uddannelsesparate unge. Projektet er et ”kom i gang projekt”. Sigtet er således, at brobygningsmodellen videreføres efter afslutning af projektet.

Målgruppe

Den primære målgruppe er uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Ansøgerne kan endvidere tilbyde brobygning til de stærkeste af de aktivitetsparate, som vurderes at kunne profitere af et brobygningsforløb. Bilag 1 beskriver målgruppen for brobygning.

Bilag 1 om målgruppen for brobygning (pdf) (nyt vindue)

Ansøgerkreds

Alle erhvervsskoler og kommuner kan ansøge om deltagelse i projektet, men det er et krav at parterne indsender en samlet ansøgning med en forpligtende samarbejdsaftale. Der stilles således krav om, at minimum én erhvervsskole og én kommune samarbejder, men det er også muligt for flere kommuner at indgå i et samarbejde med én eller flere erhvervsskoler.

Det er erhvervsskolen, der søger, som projektejer og tilskudsmodtager i projektet, men sammen med kommunen, der indgår som samarbejdspartner i projektet.

Erhvervsskoler og kommuner der allerede anvender brobygningsforløb og/eller har deltaget i de tidligere brobygningsprojekter, herunder ’Brobygning til uddannelse’ og ’Puljen til understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse’, kan også komme i betragtning til puljen.

Projektperiode

Projektperioden løber fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2017.  Visitation af deltagere til brobygningsforløb skal ske fra 1. januar 2017.

Projektets aktiviteter

De deltagende skoler og kommuner skal implementere brobygningsforløb, der som minimum består af følgende kerneelementer:

 • Brobygning skal foregå på en erhvervsskole, og brobygningsforløbet skal forankres på en erhvervsskole. Undervisningen skal foregå i hold med et fast fuldt skema, der timemæssigt svarer til forløbet på en ordinær erhvervsuddannelse (dvs. 25-30 timer), og der skal være løbende optag på forløbet. Optagelsesfrekvensen aftales lokalt mellem jobcenter og erhvervsskole, men der skal som minimum være optag en gang ugentligt.
 • Brobygning skal indeholde opkvalificering i dansk og matematik. Undervisningen skal tilrettelægges så den løfter den unges faglige kompetencer svarende til de adgangskrav, der er på erhvervsuddannelserne og sikre, at den unge får klar uddannelsesvejledning om bl.a. overgangskravene til de enkelte erhvervsuddannelser og indsigt i uddannelsessystemets krav og forventninger, så de træffer et realistisk uddannelsesvalg efter endt brobygningsforløb.
 • Brobygning skal bestå af "snusepraktikker" på uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Brobygningsforløb skal indeholde kortere og længerevarende praktikker, hvor den unge får mulighed for at afprøve forskellige uddannelsesretninger. Projekterne skal sikre, at den unge kan tilbydes en bred vifte af muligheder, så den unges ressourcer og ønsker matches bedst muligt.
 • Uddannelsesmentor som den røde tråd i brobygning: Den unge skal tildeles en uddannelsesmentor på erhvervsskolen, der skal sikre fokus på uddannelsesafklaring og støtte i overgangen til uddannelse. Sekundært kan mentoren hjælpe den unge med konkrete personlige problemer, der udgør en barriere for at komme i uddannelse Mentoren skal være en medarbejder med viden om uddannelsesretninger og redskaber til at håndtere de udfordringer unge oplever i forbindelse med uddannelsesafklaring.
 • Fastholdelsesmentor efter brobygningsforløbet: Når den unge påbegynder ordinær uddannelse skal uddannelsesmentoren fortsætte som en fastholdelsesmentor, der kan støtte den unge helt indtil vedkommende har opnået en ordinær praktikplads [eller skolepraktikplads], såfremt den unge ønsker det.

Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at ansøgerne opfylder ovenstående krav til brobygningsforløbene. Erfaringer fra videnpiloten viser, at ugeprisen for et brobygningsforløb frem til uddannelse påbegyndes og fastholdelsesmentor tilknyttes, koster mellem 1.900 - 2.400 kr. pr. deltager, herefter er prisen 500 - 600 kr. pr. deltager.

Forventede resultater på brugerniveau

I forhold til målgruppen af unge er projektets succeskriterier:

 • 25 pct. af de uddannelsesparate unge i deltagerkommunerne visiteres til et brobygningsforløb inden for projektperioden
 • 50 pct. af de unge, der visiteres til et brobygningsforløb, påbegynder ordinær uddannelse senest 6 måneder efter brobygningsforløbet.

Kriterier for tildeling af tilskud

For at komme i betragtning til tilskud fra puljen skal ansøgerne i ansøgningen beskrive, hvordan de vil implementere brobygningsforløb, der som minimum består af kerneelementerne i brobygning jf. ovenstående. Ansøgerne skal endvidere leve op til følgende krav om samarbejde, styring og målopstilling:

Samarbejde

 • Aftaler om faste pladser: Kommunen/kommunerne og erhvervsskolen skal indgå bindende aftaler om et fast antal brobygningspladser for minimum et år ad gangen, således at erhvervsskolerne kan tilrettelægge forløbene derefter og samtidig har overblik over deres økonomiske grundlag. Som tidligere nævnt muliggør projektmodellen, at flere kommuner kan indgå i et samarbejde og blandt andet tilkøbe brobygningspladser sammen for at øge volumen.
 • Jobcentrets sagsbehandler møder de unge på erhvervsskolen: Jobcentrets sagsbehandler skal være tilgængelig for de unge på erhvervsskolen. Det er op til jobcentret og skolen indbyrdes at aftale, hvor ofte og hvor længe sagsbehandleren/sagsbehandlerne skal være på skolen. Det kan fx være en eller flere faste dage om ugen, men det kan også være nogle timer ugentligt. Det er endvidere et krav, at jobcentrets sagsbehandler afholder alle kontaktforløbssamtaler med den unge på erhvervsskolen under den unges brobygningsforløb.
 • Derudover kan det være en fordel at involvere Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i projektet og etablere systematiske arbejdsgange for inddragelse af UU.

Projektstyring og organisering

 • Der skal udpeges projektledere og tovholdere for brobygningsforløbet, der bl.a. kan understøtte løbende visitation, fastholde fokus på brobygningsforløbet i jobcentret og bidrage til et godt samarbejde mellem erhvervsskole, jobcenter og andre relevante samarbejdspartnere i det daglige arbejde. Der skal udpeges én projektleder på erhvervsskolen, der får det daglige ansvar for projektets drift. I de tilfælde hvor flere erhvervsskoler samarbejder udpeges en fælles projektleder. Endvidere skal der udpeges en tovholder i kommunen, der vil være både erhvervsskolens og den unges direkte indgang til kommunen. I de projekter, hvori der deltager flere kommuner, skal der udpeges tovholdere i hver af de deltagende kommuner.
 • Der skal nedsættes en tværgående styregruppe, der som minimum består af ledelsesrepræsentanter fra jobcentret, erhvervsskolen og UU samt de respektive projektledere fra hhv. erhvervsskole og kommune.

Mål og resultatopfølgning

 • De deltagende kommuner skal hver især som udgangspunkt visitere mindst 25 pct. af målgruppen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som bor i kommunen, til et brobygningsforløb (unge der visiteres, men aldrig møder op på brobygning tæller ikke med). Ansøgerne skal således opstille forpligtende mål for:
 • Andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der visiteres til et brobygningsforløb. Ansøger kan også fastsætte mål for andel af aktivitetsparate, der visiteres til et brobygningsforløb.
  1. Andel af deltagergruppen, der forventes at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse efter endt brobygningsforløb
  2. Hvis der er særlige forhold, som betyder, at kommunen ikke kan efterleve minimumskravet om visitation af 25 pct. af målgruppen af uddannelsesparate, skal ansøger begrunde dette i ansøgningen.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • Ansøgers beskrivelse af, hvordan minimumskravene til projektet vil blive efterlevet.
 • Ansøgers mål for andelen af uddannelsesparate unge i brobygningsforløb.
 • Geografisk spredning blandt projekterne såvel som variation i kommunestørrelse blandt de deltagende projekter.
 • Ansøgers plan for forankring af projektet efter projektperiodens udløb.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde senest torsdag den 1. september 2016. Ansøgninger indsendt efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge:

 • Et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster midlerne anvendes til, og hvorvidt støtten til de enkelte poster tilfalder kommune eller erhvervsskole.
 • Underskrevne samarbejdserklæringer mellem kommunen/kommunerne og erhvervsskolen/erhvervsskolerne

Tilskudsberettigede udgifter

Der bevilges støtte til etablering og opstart af brobygningsforløb. Der kan konkret opnås tilskud til følgende udgifter*:

 • Frikøb/delvis frikøb af tovholder i kommunen og projektleder på erhvervsskolen (maks. 500.000 kr. pr. kommune og pr. erhvervsskole). I de tilfælde flere kommuner samarbejder, kan der således ansøges om op til 500.000 kr. pr. kommune.
 • Udgifter til indretning af arbejdsplads til jobcentrets sagsbehandlere på erhvervsskolen eller indretning af undervisningslokaler på erhvervsskoler (dvs. udgifter til anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar, udgifter til undervisningsmateriale (dvs. udgifter til materialer, formidling og information) udgifter til transport og evt. øvrige udgifter. Der kan søges maks. 150.000 kr. pr. projekt.

Gennem en række forskellige initiativer får projekterne derudover centralt finansieret støtte og vejledning i at etablere og implementere en lokal tilpasset brobygningsmodel. Læs mere under nedenstående afsnit om processtøtte og evaluering .

Udbetaling

Tilskuddet vil blive bagudbetalt halvårligt. Første udbetaling vil ske på baggrund af indsendt regnskab (ikke-revisorpåtegnet) for de første seks måneder, udbetalingsanmodning samt budget for den resterende projektperiode. Anden udbetaling vil ske på baggrund af indsendt udbetalingsanmodning samt revisorpåtegnet regnskab for det samlede tilskud.

Processtøtte og evaluering

Projekterne støttes endvidere gennem en række initiativer, der skal hjælpe til en effektiv og smidig opstart af brobygningsforløbene samt den løbende implementering og fremdrift. Det er et krav at projekterne deltager i aktiviteterne.

Opstartskit

Der udarbejdes i samarbejde med en ekstern leverandør et opstartskit til projekterne. Opstartskittet vil bestå af handlingsanvisende inspirationsmateriale og vil bl.a. formidle best practice og viden om:

 • Arbejdet med de fem kerneelementer og centrale indsatsområder og værktøjer i brobygning.
 • Relevante målgrupper for brobygningsforløb.
 • Motivationsfaktorer og håndtering af fravær i arbejdet med den unge. 
 • Den gode samarbejdsmodel mellem erhvervsskole og jobcenter, herunder eks. på standardkontrakt inkl. vejledende pris for et brobygningsforløb.

Ekstern proceskonsulentstøtte

Projekterne tilknyttes en ekstern proceskonsulent, der vil hjælpe dem med at etablere og opstarte en lokal tilpasset brobygningsmodel og løbende understøtte implementering af projekterne. Det er et krav, at alle de deltagende kommuner og erhvervsskoler deltager i processtøtten, der konkret vil bestå af:

 • Lokale opstartsworkshops for projekterne, der fra start hjælper projekterne med at skabe ejerskab og forankring på alle niveauer og hos alle involverede parter – projektledere, sagsbehandlere, ledelsesniveau fra hhv. kommuner og erhvervsskoler. Derudover vil workshoppen bl.a. understøtte etablering af en god samarbejdsmodel.
 • Månedlige statusopgørelser der løbende synliggør projekternes fremdrift og resultater i form af kvartalsvise statusrapporter (fx antal af unge i brobygning, antal unge i uddannelse mv.). Opfølgningen baseres primært på data fra kommunernes almindelige sagsbehandlingssystemer.
 • Kvartalsvise projektledermøder: Projektlederne skal deltage i kvartalsvise projektledermøder. Møderne giver projektlederne mulighed for at videndele og erfaringsudveksle på tværs og vil herigennem bidrage til løbende at håndtere udfordringer og understøtte succesfuld implementering af projekterne.
 • Lokal støtte efter behov: Proceskonsulenten står løbende til rådighed for de enkelte projekter, hvis de støder på særlige udfordringer undervejs i projektet. Det kan fx være, hvis et projekt oplever udfordringer ift. at nå måltallene. På baggrund af de månedlige statusrapporter og projektledermøderne tager processtøttekonsulenten i dialog med de enkelte projekter stilling til, hvorvidt der er behov for særlig støtte.
 • Halvårlige netværksmøder. Projektledere fra erhvervsskolen og tovholdere fra kommunerne skal halvårligt deltage i netværksmøder. På netværksmøderne vil de med afsæt i særlige temaer få mulighed for at udveksle erfaringer og viden samt dele god praksis på tværs af projekterne.

Ambassadørbistand

Der etableres endvidere et korps af brobygningsambassadører bestående af ressourcepersoner fra skoler og jobcentre, der har erfaring med at opstarte og anvende brobygningsforløb. Ambassadørerne er tiltænkt en helt central rolle som rådgiver og sparringspartner for de kommuner og skoler, der deltager i projektet. Konkret vil ambassadørerne deltage i de lokale opstartsworkshops, projektledermøder og netværksmøder. Her vil de fx bidrage med korte inspirationsoplæg Derudover vil de deltagende projekter – både kommuner og erhvervsskoler løbende få mulighed for at kontakte ambassadørerne med henblik på at få gode råd til håndtering af konkrete problemstillinger. Der etableres en direkte kontaktlinje til ambassadørerne.

Kompetenceudvikling

Alle de mentorer der deltager i projektet tilbydes at deltage i et kursus med henblik på, at styrke mentorrollen og løfte det faglige indhold i brobygningsforløbene. Kurset vil bl.a. sætte fokus på hvordan man kan arbejde med de unges motivationsorienteringer, mentorens kerneopgaver og arbejdet med den evalueringsbaserede og målorienterede indsats. Den endelige form og indhold vil blive udviklet og tilrettelagt i samarbejde med en ekstern kursusudbyder.

Evaluering

I forbindelse med projektet gennemføres en ekstern kvalitativ og kvantitativ evaluering af projektet. Ansøgerne forpligter sig til at deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med denne, som fx deltagelse i interview, levere data mv.

Praktiske oplysninger

Ansøgere skal sende et udfyldt ansøgningsskema, budget og samarbejdserklæringer til styrelsen pr. e-mail star@star.dk.

I emnefeltet angives ”Ansøgning til pulje til udbredelse af brobygningsforløb”.

 

Budgetskabelon (Excel) (nyt vindue)

Ansøgerne vil forventeligt få svar på deres ansøgning i september 2016.

Indkomne spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden.

Informationsmøder

De tre arbejdsmarkedskontorer afholder informationsmøder for erhvervsskoler, jobcentre og evt. UU med interesse for at indgå i samarbejder om at søge puljen. Tilmelding til informationsmøderne skal ske via nedenstående links. Fristen for tilmelding er fredag den 20. maj 2016.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord afholder den 1. juni 2016 informationsmøde på Scandic Vest i Aarhus, kl. 9.30-12.30.

Arbejdsmarkedskontor Øst afholder den 2. juni 2016 informationsmøde på Glostrup Park Hotel i Glostrup, kl. 9.00-12.00.

Arbejdsmarkedskontor Syd afholder den 6. juni 2016 informationsmøde på Scandic i Kolding kl. 9.30-12.30. 

Krav til budget og regnskab

Efter afslutningen af projektet skal der aflægges regnskab for tilskuddet, som skal være revisorpåtegnet af en ekstern revisor. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, som fremgår af projektets budget, svare til posterne i regnskabet. Fristen for indsendelse af regnskab vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Anmærkning til afsnittet "Tilskudsberettigede udgifter"

Der kan ikke søges tilskud til udgifter som følge af myndighedskrav, Udgifter som følge af aktiviteter, der ikke fremgår af ansøgningen, Repræsentationsudgifter, gaver, præmier mv., uforudsete udgifter, tabt fortjeneste i forbindelse med deltagelse i projektet, udgifter til juridisk bistand, udgifter til aktiviteter i udlandet, udgifter til aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark, udgifter til anskaffelse af fast ejendom, anlægsudgifter, dækning af underskud, støtte til enkeltpersoners underhold, aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.

Spørgsmål og Svar

Eventuelle spørgsmål til puljen kan rettes pr. mail til star@star.dk.

 

Sidst opdateret: 17-05-2022