Spring over hovedmenu

Udmelding af puljen 'Udvikling i fleksjob' - FL § 17.46.65.20

Ansøgningsfrist 22-11-2016

Formålet med puljen er at understøtte, at flere kommuner arbejder med en indsatsmodel, der effektivt får ledighedsydelsesmodtagere i job og hjælper personer ansat i fleksjob på ti timer eller derunder med at udvikle deres arbejdsevne. Der udmeldes 20 mio. kr. fra Finanslovens § 17.46.65.20 til projekter, der skal løbe i perioden fra januar 2017 til juni 2018.

Der er foretaget en udvidelse af målgruppen og i de tilskudsberettigede udgifter. For nærmere beskrivelse se afsnit 3 og 11. I forlængelse heraf er der foretaget formmæssige justeringer i ansøgningsskemaet.

Ansøgninger der indsendes i enten det nuværende eller det tidligere skema vil blive vurderet på lige fod, ligesom projekter, der ikke har været opmærksomme på udvidelsen, vil få mulighed for at foretage justeringer i forbindelse med, at der gives tilsagn om støtte fra puljen.

Baggrund

Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 er det i højere grad blevet muligt for personer med en lille arbejdsevne at få et job. Mange fleksjobbere udvikler sig i jobbet og kan med tiden klare flere eller mere komplekse opgaver. Når personer med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne visiteres til fleksjob, er det tilmed et lovkrav, at der er mulighed for, at de kan udvikle deres arbejdsevne og øge arbejdsindsatsen inden for en rimelig periode.

De nyeste opgørelser fra styrelsen viser, at for personer der er ansat i fleksjob på op til ti timer, efter ny ordning, oplever ca. 18 pct. at gå op i arbejdstid, mens 9 pct. har oplevet måtte gå ned i arbejdstid. Det er en positiv udvikling, der skal understøttes. Opgørelsen understreger samtidig nødvendigheden af fortsat at have styrket fokus på progression i fleksjob, idet ca. 70 pct. af de fleksjobansatte på ti timer eller derunder, ikke har oplevet en udvikling i deres timetal inden for de seneste to år.

Der er inden for den seneste årrække gennemført flere initiativer på området. Det gælder bl.a. arbejdet med fleksjobambassadører og initiativet ”Fleksjob født med progression”. Erfaringer fra disse initiativer har ført til udarbejdelsen af guiden ”Fleksjob med progression”, som giver konkrete råd til, hvordan jobcentermedarbejdere kan arbejde med progression i fleksjob. Dette projekt gennemføres med afsæt i guidens anbefalinger.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er, at kvalificere og afprøve en indsatsmodel for hvordan kommunerne bedst arbejder målrettet med indsatser, som hjælper ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobansatte ansat i fleksjob på ti timer eller derunder med at opnå progression.

Progression i fleksjob kan bl.a. være øget arbejdsintensitet og varetagelse af mere komplekse arbejdsopgaver. I projektet defineres progression som hhv. ledighedsydelsesmodtagere, der kommer i beskæftigelse samt udvikling i effektiv arbejdstid for personer ansat i fleksjob.  

Målgruppe

Den overordnede målgruppe er borgere der varetager eller vurderes at kunne varetage et fleksjob på op til ti timer ugentligt. Mere specifikt, skal projekterne inddrage kommunens borgere i følgende tre undermålgrupper:

 • Borgere der står foran et møde med rehabiliteringsteamet og som vurderes at være i målgruppen for fleksjob på op til ti timer ugentligt
 • Borgere der i projektperioden overgår til ledighedsydelse
 • Borgere der i projektperioden opnår ansættelse i et fleksjob på op til ti timer ugentligt eller som højst tre måneder før projektstart har opnået ansættelse i et fleksjob på op til ti timer ugentligt

Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvor mange borgere fra de tre undermålgrupper, der forventes at indgå i projektet. Alle tre målgrupper skal være repræsenteret.

Kommuner der ikke kan iværksætte en indsats for alle kommunens borgere i de tre målgrupper, skal argumentere for afgrænsning og udvælgelsesmetode samt for hvordan det sikres, at deltagerne udgør et repræsentativt udsnit.

Det muligt, i tillæg til de tre undermålgrupper, at inddrage personer, der allerede ved projektstart modtager ledighedsydelse. Denne gruppe må maksimalt udgøre 1/3 af den fulde deltagergruppe. Det forventes, som for alle målgrupperne, at kommunen i sin ansøgning beskriver, hvorledes de nedennævnte minimumskrav i indsatsen implementeres for denne målgruppe også.

Forventede resultater og succeskriterier

Det forventes, at indsatsmodellen vil skabe progression blandt borgere i fleksjobordningen målt på følgende parametre, som kan trækkes på jobindsats: 

 • Andelen af personer på ledighedsydelse falder
 • Andelen af personer i fleksjob på ti timer eller derunder, som øger deres effektive ugentlige timetal, stiger

Målene opgøres på baggrund af kommunens samlede gruppe af personer i fleksjobordningen. Ansøgere skal opstille konkrete og ambitiøse måltal for hvert parameter, ved brug af de målinger for progression og ledighedsydelse, der er tilgængelige på Jobindsats.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Det forventes at der vil blive givet tilsagn om tilskud til 10 – 15 projekter.

Projektperiode

Projektperioden løber fra den 1. januar 2017 frem til den 30. juni 2018.

Minimumskrav til indhold i indsatsen

Projektets indsatsmodel er bygget op om fire faser i arbejdet med fleksjobberen og er baseret på rådene i guiden ”Fleksjob med progression”. Til hver fase knytter sig en række minimumskrav, som deltagerne forpligter sig til at efterleve.

Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvordan kommunen vil implementere indsatsen i forhold til de opstillede minimumskrav.

De opsatte minimumskrav er beskrevet i nedenstående:

 1. Tidlig italesættelse allerede inden mødet med rehabiliteringsteamet
  • Tal om fleksjob: Der skal i den forberedende indsats forud for mødet med rehabiliteringsteamet tales med alle borgere om, hvad et fleksjob er og informeres om, hvilke krav der stilles til bl.a. udvikling af arbejdsevnen
  • Inddrag en virksomhedskonsulent: Der skal inddrages en virksomhedskonsulent i dialogen med borgeren for at få konkrete og realistiske perspektiver på jobmål og udviklingsmuligheder
 2. Klar forventningsafstemning på mødet med rehabiliteringsteamet
  • Tal om jobmål og mulighed for progression: Vil rehabiliteringsteamet indstille en borger til fleksjob, skal teamet på mødet tale med borgeren om konkrete jobperspektiver og muligheder for progression. Overvejelserne skal fremgå af teamets indstilling
  • Inddrag en virksomhedskonsulent: Der skal deltage en virksomhedskonsulent på mødet i rehabiliteringsteamet for at kvalificere drøftelserne om jobperspektiver
 3. Tidlig indsats når fleksjobbet skal findes
  • Udarbejd hurtigt en klar strategi for jobsøgning: Senest to uger efter borgeren er visiteret til fleksjob, skal der afholdes et møde med deltagelse af en virksomhedskonsulent, hvor der sammen med borgeren udarbejdes en detaljeret jobsøgningsstrategi. Strategien skal noteres i Min plan på jobnet.dk og CV skal udarbejdes/opdateres
  • Følg op: Afhold opfølgningssamtaler med højst tre ugers interval, hvor jobsøgningsstrategien revurderes. Har indsatsen ikke ført til job efter tre måneder, skal der igangsætte en mere fokuseret jobsøgningsindsats, fx ved at tilbyde borgeren en jobformidler eller via virksomhedspraktik. Inddrag en virksomhedskonsulent og evt. en mentor som kan hjælpe borgeren med jobsøgningen.
 4. Tæt opfølgning når fleksjobbet er fundet
  • Opstil klare rammer og mål for udvikling: Jobcentret skal aktivt understøtte, at der sker en afstemning af rammerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og fleksjobberen, og sikre at der udarbejdes en skriftlig plan for, hvordan fleksjobberen kan udvikle sig i jobbet. Anvend fx guidematerialet om fleksjobansættelser.
  • Intensiveret opfølgning: Jobcentret skal arbejde med en intensiveret opfølgningsmodel i kontakten med fleksjobansatte i projektets målgruppe. Det skal fremgå af puljeansøgningen, hvordan og hvor ofte denne opfølgning skal ske. Aftal med arbejdsgiver, hvordan der skal arbejdes med progression (timer, opgaver, indhold) og aftal klare milepæle.

Det er indenfor rammerne af disse minimumskrav op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen bedst muligt i forhold til de lokale forhold. Det er herudover et krav, at indsatsen organiseres så den i videst omfang kan videreføres efter projektets afslutning.

Minimumskrav til de organisatoriske rammer

For at komme i betragtning til puljen, er det en forudsætning, at deltager kommunerne lever op til en række organisatoriske rammer. Disse rammer er beskrevet i nedenstående:

 1. Projektleder og virksomhedskonsulent
  • Alle projekter skal have én fast projektleder, som skal fungere som tovholder og sikre fremdrift i projektet
  • Der skal kobles én eller flere faste virksomhedskonsulenter til projektet, som har kendskab til målgruppen og det lokale arbejdsmarked
 2. Styregruppe
  • Der skal nedsættes en styregruppe for projektet med deltagelse af bl.a. projektleder, virksomhedskonsulent og ledelsesrepræsentanter. Formålet er at følge op på løbende udfordringer i projektets gennemførsel samt at sikre ledelsesopbakning og koordination i kommunen i hele projektperioden
 3. Virksomhedsstrategi
  • Der skal arbejdes aktivt med en strategi for kommunens virksomhedsrettede arbejde, med fokus på at udvikle samarbejdet med lokale virksomheder og inddrage dem i arbejdet med at etablere og udvikle fleksjob

Samarbejde med proceskonsulent

Projekter, der opnår tilsagn om tilskud, forpligter sig til at indgå i et tæt samarbejde med en proceskonsulent og evaluator samt bidrage til deres arbejde. Proceskonsulenten har til opgave at gennemføre processtøtte fra start til slut, samt at teste og kvalificere indsatsmodellen. Proceskonsulenten vil i bl.a. benytte et implementeringsbarometer, som giver et overblik over, hvor langt projekterne er med implementeringen af indsatsmodellen, samt nøgletalsoversigter der gør det muligt løbende at monitorere indsatsen og dens resultater. Oplevede effekter og erfaringer fra jobcentermedarbejdere og arbejdsgivere vil også indgå som en del af vidensindsamlingen, ligesom det påtænkes, at gennemføre målinger af borgernes tilfredshed og oplevelser med indsatsen. 

Projekterne forpligter sig desuden til at indgå i et samarbejde med de øvrige projekter samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projekterne skal stille nødvendige informationer til rådighed i forbindelse med bl.a. opstartsworkshop, midtvejsevaluering, afslutningsseminar, og løbende kontakt mellem projekt og proceskonsulent.

De specifikke møder, workshops, dataindsamlingsmetoder mv. vil blive oplyst projekterne i forbindelse med en opstartsworkshop, som forventes afholdt senest februar 2017.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At alle tre undermålgrupper inddrages i projektet
 • At der argumenteres for afgrænsning og udvælgelsesmetode såfremt indsatsen ikke rummer alle kommunens borgere i de tre målgrupper
 • At ansøger har udarbejdet en gennemarbejdet og realistisk plan for implementering af indsatsen, der lever op til de opstillede minimumskrav og som bygger på rådene i guiden ”Progression i fleksjob”
 • At ansøger har opsat ambitiøse og realistiske måltal for progression
 • At ansøger kan sandsynliggøre, at projektet vil være bæredygtigt og at ansøgningen således indeholder overvejelser om varig forankring efter projektperiodens udløb
 • At ansøgningen er velbegrundet, og indeholder en konkretisering af hvilke medarbejdere/faggrupper, der indgår i hvilke processer og delelementer
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen, herunder at projektets budget er rimeligt og velbegrundet således, at der sikres mest mulig værdi for pengene

Tilskudsberettiget udgifter

Der kan opnås støtte til følgende udgiftsposter:

 • Løn til en projektleder, virksomhedskonsulent(er) og sagsbehandler(e) svarende til samlet max to fuldtidsstillinger i hele projektperioden
 • Transport
 • Revision

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af hvad indsatsen kræver overfor det specifikke antal deltagere. Fordelingen af afsatte timer til lønninger skal fremgå tydeligt af budgettet.

Kommuner hvor målgruppen til projektet er meget stor, kan søge om et større tilskud til løn til virksomhedskonsulenter, dog svarende til max en yderligere fuldtidsstilling i hele projektperioden.

Krav om regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være ledelsespåtegnet (ved tilskud på under 500.000 kr.) eller revisorpåtegnet (ved tilskud på over 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finansloven for næste år. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Praktiske oplysninger

Ansøgningen skal være modtaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest tirsdag d. 22. november 2016.

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristen, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning, budget og bilag skal sendes til styrelsen via Tilskudsportalen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgere vil senest modtage svar om tilsagn eller afslag i december 2016.

Det er muligt skriftligt at stille spørgsmål til puljen. Spørgsmål sendes til pr. e-mail star@star.dk. I emnefeltet skrives: ”Spørgsmål til puljen ’Udvikling i fleksjob’”.

Ansøgningsskema og budgetskema

Det skal bemærkes, at ansøgningsskemaet er justeret i forlængelse af ændringerne i dette puljeopslag. Formen på skemaet er dog uændret.

 • Ansøgningen må max fylde ti sider. Budget og bilag medtælles ikke i sideantallet 
 • Eventuelle samarbejdsaftaler og kommunens virksomhedsstrategi kan vedlægges som bilag. Der må ikke vedlægges yderligere bilag. En vedlagt virksomhedsstrategi vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen, det vil kun beskrivelsen af hvordan den anvendes i projektet, som det fremgår af selve ansøgningen.

Guidemateriale om fleksjobansættelser

Guide til arbejdsgiverne - Fleksjob med værdi - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Guide til fleksjobbere - Et godt og udviklende fleksjob - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Skabelon ’Fleks-tillægsaftale’ - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Sidst opdateret: 05-10-2022