Spring over hovedmenu

Pulje til understøtning af svage læsere i brobygningsforløb – ”Ordblinde-projektet” -FL § 17.46.65.30

Ansøgningsfrist 21-12-2016

Formålet med puljen er at understøtte, at unge i brobygningsforløb med læse- og skrivevanskeligheder får den nødvendige hjælp, så de kan modtage undervisning på samme niveau som deres jævnaldrende. Der er afsat 1,0 mio. kr. til initiativet i forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemført videnpiloten ”Brobygning til uddannelse” omhandlende brobygningsforløb til erhvervsuddannelse. Forsøgets formål var at ruste målgruppen af uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Evalueringen af forsøget viser, at brobygningsforløb har en signifikant positiv effekt i forhold til at hjælpe unge uddannelseshjælpsmodtagere i gang med en uddannelse.

På den baggrund udsendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i medio 2016 puljen ”Udbredelse af brobygningsforløb”, som har til formål at udbrede de positive erfaringer fra videnpiloten, og gøre brobygning til førstevalg for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i flere jobcentre. I forbindelse med denne projektudmelding har 14 projekter landet over fået tilsagn, dækkende 34 jobcentre.

Evalueringen af videnpiloten ”Brobygning til uddannelse” peger på, at en forholdsvis stor gruppe af de unge, der er i målgruppen for et brobygningsforløb, er udfordret i forhold til basale læse-skrivefærdigheder. Bl.a. havde ca. 40-50 pct. af de 2.837 unge, der deltog i videnpiloten, ikke afsluttet en 9. klasses eksamen i dansk. Derudover viser den, at godt halvdelen af de unge (59 pct.) har et handicap, en kronisk lidelse eller psykiske problemer. Heraf angiver 20 pct. af de unge, at de er ordblinde.

Der er et behov for at styrke de unges faglige niveau, hvorfor opkvalificering i dansk og matematik indgår som et kerneelement i et brobygningsforløb, og der kan være behov for at sætte ind med relevant støtte for at kompensere for vanskeligheder med at deltage i undervisningen. Samtidig viser erfaringerne fra videnpiloten, at der i nogle tilfælde kan gå for lang tid fra en ung med ordblindhed starter på en erhvervsuddannelse til vedkommende modtager de rette hjælpemidler. Der er således også behov for at understøtte, at denne proces får et mere hensigtsmæssigt flow, når brobygningselever bliver optaget på en ordinær erhvervsuddannelse.

På denne baggrund ønsker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Nota at igangsætte et fælles inspirationsprojekt i forbindelse med implementeringsprojektet ”Udbredelse af brobygningsforløb”. Det skal ske med henblik på at afprøve et særligt læsevejledningsforløb for unge på brobygning med læse- og skrivevanskeligheder. Det særlige forløb omfatter nogle af de hjælpemidler og støttemuligheder, som normalt bevilges til elever med dokumenteret funktionsnedsættelse, fx i form af ordblindhed, i den specialpædagogiske støtteordning (SPS) på de ordinære ungdomsuddannelser.

Formål

Formålet med projektet er at sikre en hurtigere og systematisk opsporing af de unge med særlige læse- og skrivevanskeligheder og allerede under brobygningsforløbet tilbyde dem den støtte, som de har brug for. Ved at lade det særlige læsevejledningsforløb indgå som et inspirationsprojekt i brobygningsprojektet, skal det undersøges, om et sådant særligt læsevejledningsforløb:

 1. kan løfte de unges generelle faglige niveau i brobygningsforløbene
 2. kan sandsynliggøre, at nogle af de hjælpemidler, som er omfattet ved tildeling af SPS, med fordel kan anvendes af en bredere målgruppe, og
 3. kan sikre de unge let adgang til de hjælpemidler og støttemuligheder, de har, sådan at de allerede ved uddannelsens start har hjælpemidlerne til rådighed og formår at udnytte deres fulde kapacitet. Dette kan medvirke til at lette målgruppens begyndelse på uddannelsen og styrke fastholdelsen på uddannelsen over tid.

Målgruppe

I dag har unge med dokumenteret ordblindhed, som er optaget på en ungdomsuddannelse, mulighed for at søge om special pædagogisk støtte, der giver dem adgang til en række konkrete støttemuligheder som eksempelvis it-værktøjer, der hjælper ved læsning og skrivning, og studiestøtte fra en læsevejleder. I forsøgs projektet skal det afprøves, om en bredere gruppe af unge, der ikke er ordblinde, men som af andre årsager har svære læse-skrivevanskeligheder, kan have gavn af de samme støttemuligheder. Projektets målgruppe er derfor unge med læse-skrivevanskeligheder, som ikke er ordblinde.

Derudover skal projektet sikre, at ansøgningsprocessen til SPS for unge med dokumenteret ordblindhed sættes i gang rettidigt, så den unge har adgang til dem ved optag på uddannelsen.

Ansøgerkreds

De 14 projekter, som er med i ”Udbredelse af brobygning”, har mulighed for at ansøge om at deltage i projektet. Erhvervsskolerne og kommunerne, der indgår som samarbejdspartnere i brobygningsprojektet, skal indsende en samlet ansøgning.

Det er erhvervsskolen, der formelt skal indsende ansøgningen, og som dermed bliver projektejer og tilskudsmodtager.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest onsdag den 21. december 2016 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster midlerne anvendes til.

Ansøgerne vil forventeligt få svar på deres ansøgning senest fredag 23. december 2016.

Projektperiode

Projektperioden løber fra den 27. december 2016 til den 31. december 2017. Tildelingen af hjælpemidler til unge med læse- og skrivevanskeligheder skal ske så snart brobygningsholdene er startet op ude i projekterne.

Læsevejledningsforløbets hjælpemidler og støttemuligheder

Drivkraften i det særlige læsevejledningsforløb skal være de unges egne oplevelser af støttebehov. Adgangen til forløbet og de dertilhørende hjælpemidler skal derfor være bestemt af den enkelte unges ønske om at afprøve mulighederne. Dette opnås med en model, hvor de unge i undervisningen og gennem samtaler med en læsevejleder stifter bekendtskab med det særlige læsevejledningsforløb og hjælpemidlerne. For dem, der ønsker det, tilbydes et forløb, der kombinerer læsevejledning med afprøvning og oplæring i de relevante hjælpemidler. Forløbet munder ud i en individuel læseplan, som sikrer den unges adgang til hjælpemidlerne på den efterfølgende uddannelse, og som understøtter den videre brug af dem ved yderligere oplæring og vejledning. For de unge, hvor der er mistanke om ordblindhed, gennemføres desuden en ordblindetest, så ansøgningsprocessen om SPS sættes i gang, så snart den unge er optaget på en uddannelse.

I det særlige læsevejledningsforløb udarbejdes en individuel læseplan for den unge, hvor læsevejlederen og den unge sammen afgør, hvilke støttemuligheder og hjælpemidler den unge vil have gavn af i brobygningsforløbet og på den efterfølgende uddannelse. Støttemulighederne og hjælpemidlerne er identiske med den specialpædagogiske støtteordning, som bevilges til elever med ordblindhed.

Overordnet indgår der fire støttemuligheder: Studiestøtte af 10-20 timer, adgang til Notas bibliotek, en programpakke og en it-startpakke. Til forskel fra SPS tilbydes der i det særlige læsevejledningsforløb ikke produktion af nyt materiale fra Nota, men kun adgang til det allerede eksisterende bibliotek.

De fire elementer sammensættes efter den unges behov. Oftest kan støttemulighederne dog betragtes som et hierarki, hvor studiestøtten er den mest grundlæggende, mens adgangen til Notas bibliotek og de andre elementer bygger ovenpå. Fx forudsætter programpakken læsevejledning og øvelse, mens unge med læse-skrivevanskeligheder, der har behov for studiestøtte, ikke nødvendigvis har behov for de øvrige elementer. På samme måde kan en ung, der har egen computer, have behov for programpakken, men ikke den fulde it-startpakke.

Model for læsevejledningsforløb og projektets aktiviteter

Modellen af det særlige læsevejledningsforløb er en rammemodel for de to projekter, der skal afprøve læsevejledningsforløbet. Den endelige model for forløbet tilrettelægges i det enkelte projekt.

Rammemodellen indeholder seks trin. Det første trin består af en introduktion af støttemulighederne til alle unge og et opsøgende arbejde fra læsevejlederen. Dem der har særlige læse-skrivevanskeligheder opfordres til en vejledende samtale med læsevejlederen, hvor de kan høre mere om støttemulighederne. Hvis den unge er interesseret, tilbydes muligheden for at afprøve hjælpemidlerne og få yderligere vejledning. Oplever den unge, at hjælpemidlerne er gavnlige, får den unge mulighed for en mere grundig oplæring i brugen af hjælpemidlerne, samt udarbejdelsen af en individuel læseplan. Læseplanen skal dels sikre den unges adgang til hjælpemidlerne ved opstarten på uddannelse, dels sikre en god overgang fra brobygningsforløbet til den nye uddannelse, så den unges vanskeligheder kan tages hånd om i det videre forløb.

Løbende aktiviteter

Der tilknyttes en læsevejleder til brobygningsprojektet, som løbende giver nye unge i brobygningsforløb en fælles introduktion til læsevejledningsforløbet og de hjælpemidler, der står til rådighed. Læsevejlederen deltager også i normale undervisningstimer i klasselokalet med det formål at afdække om nogle elever har særlige behov. Læsevejlederen kan derudover se på de unges resultater i FVU-testen, der skal tages inden optag på brobygning, for at undersøge, om der er elever, der har særlige læse-skrivevanskeligheder.

Hjælpemidler tilgængelige i klasselokalet

For at sikre en integreret og fleksibel læsevejledning skal de it-hjælpemidler, som indgår i forløbet, være tilgængelige i klasselokalet. Læsevejlederen og underviserne på brobygning bruger hjælpemidlerne i timerne, dels til at introducere eleverne til hjælpemidlerne med det formål at undersøge, hvem der kan have gavn af dem, dels til sidenhen at give de unge, som gerne vil anvende hjælpemidlerne på sigt, yderligere øvelse i at bruge dem.

Guidet valg og vejledning

På baggrund af de opsøgende aktiviteter og introduktionen til læsevejledningsforløbet i klassen, kan læsevejlederen eller den unge selv foreslå en samtale, hvor de snakker mere om, hvilke udfordringer den unge oplever. På baggrund af samtalen vurderer læsevejlederen sammen med den unge, hvilke hjælpemidler og støttemuligheder der er relevante for den unge at prøve af. På samtalen afdækker læsevejlederen også, om det er relevant for den unge at tage en ordblindetest.

Der arbejdes med model, hvor projekter afprøver et intensivt opsøgende arbejde i brobygningsforløbene. Dette indebærer, at alle unge inviteres og opfordres til en individuel samtale med læsevejlederen. Denne intensive tilgang vil formentlig kunne opspore en gruppe af unge, der er tilbageholdende og ikke forventer, at systemet vil kunne hjælpe dem.

Afprøvning og oplæring

Det er den unge selv og den unges dialog med læsevejlederen, der står i centrum i denne rammemodel. Fordi målgruppen er bredt defineret, er det relevant at lade den unges læseplan bygge på en afprøvning og oplæring i hjælpemidlerne, hvor den unge selv finder ud af, hvad der hjælper og giver mening. Erfaringerne fra ordblindeområdet viser, at anvendelsen af hjælpemidlerne i høj grad afhænger af de unges motivation for at udnytte dem, samt af oplæring og opfølgning, der kan hjælpe de unge til at gøre hjælpemidlerne en del af deres skolegang. Før læsevejlederen laver en læseplan med den unge, får den unge altså mulighed for at afprøve de hjælpemidler, der umiddelbart virker relevante, samt blive oplært i brugen af.

Læseplan

Senest når den unge bliver optaget på et grundforløb, laver læsevejlederen og den unge en individuel læseplan. I planen beskrives hvilke af de fire elementer – studiestøtte, Notas bibliotek, programpakke og it-pakke – den unge har behov for. Planen beskriver også de vanskeligheder, den unge oplever, og hvad læsevejlederen og den unge tænker er den bedste strategi i forhold til håndteringen heraf i den unges videre uddannelsesforløb.

Planen skal kunne fungere som afsæt for tre processer. Dels skal planen bruges til at give den unge adgang til de rette hjælpemidler og støttemuligheder fremefter, dvs. både studiestøtten og de øvrige elementer. Derudover skal den kunne indgå i den overdragelsesplan, som udarbejdes på brobygningsforløbet af den unges mentor. På den måde skal læseplanen sikre en god overdragelse fra brobygningsforløbet til skolen, således at den unges fremtidige undervisere og fastholdelsesmentor dels kender til den unges behov, dels ved hvilke hjælpemidler, den unge har til rådighed, og dermed kan understøtte den unge i at bruge dem. Planen sikrer også, at læsevejlederen på den nye uddannelse får et godt grundlag for at starte studiestøtten op med den unge, hvis studiestøtte er en del af planen.

For de unge med ordblindhed udarbejdes der på lige fod en læseplan, ligesom at også denne gruppe unge indgår i oplæring og afprøvning. Den eneste forskel er, at der for unge med ordblindhed på tidspunktet, hvor de optages på uddannelsen, igangsættes en ansøgningsproces om SPS, således at deres fremadrettede støtte ikke er knyttet til brobygningsprojektet.

Instruktion

Når læseplanen er på plads forsætter oplæring og vejledningen af den unge på brobygningsforløbet. Formålet er at gøre den unge så klar og velrustet som muligt, når den nye uddannelse starter. Dermed kan den unge koncentrere sig om uddannelsesstarten og de opgaver, det medfører, fremfor at skulle bruge energi på at lære nye hjælpemidler og støttemuligheder at kende.

Samarbejde og opkvalificering

En væsentlig del af modellen er det tætte samarbejde mellem undervisere og læsevejleder. En del af implementeringen af modellen bør derfor være en opkvalificering af underviserne, så de er bekendte med hjælpemidlerne og kan understøtte de unges brug heraf.

I oversigterne 1. og 2. vises det estimerede timeforbrug og de estimerede udgifter:

Oversigt 1.: Timeforbrug til aktiviteter og timeforbrug læsevejledningsforløb

 • Løbende aktiviteter: 3,5 timer pr. uge
 • Guidet valg og samtaler: 0,5 timer pr. ung
 • Afprøvning: 2 timer pr. hold
 • Oplæring: 10 timer pr. ung
 • Læseplan: 2,5 timer pr. ung

Overigt 2.: Omkostninger ved hjælpemidler og studiestøtte

 • Studiestøtte: 10 - 20 timer
 • Adgang til Notas bibliotek: 8 kr. pr. lån pr. ung
 • Programpakke: 3.500 kr. pr. ung
 • It-pakke: 7.000 kr. pr. ung

Målsætning på brugerniveau

Læsevejledningsforløbet på brobygning skal sikre, at følgende fem konkrete mål er opfyldt, når den unge begynder på en uddannelse:

 • Mål 1: Den unge har adgang til de relevante hjælpemidler allerede, når den nye uddannelse går i gang.
 • Mål 2: Den unge er instrueret i hjælpemidlerne inden opstart på uddannelsen.
 • Mål 3: Læsevejlederen på den nye uddannelse kender den unges behov, samt de hjælpemidler og den støtte, der er planlagt for den unge i en individuel læseplan.
 • Mål 4: Fastholdelsesmentor på den nye uddannelse kender den individuelle læseplan og kan understøtte den unge i brugen af hjælpemidlerne og støtten.
 • Mål 5: Skole og lærer på den nye uddannelse kender også den unges læseplan og kan sikre den nødvendige inddragelse af hjælpemidlerne i undervisningen.

Forventede resultater på brugerniveau

I forhold til målgruppen af unge er projektets succeskriterier:

 • De unges faglige niveau i brobygningsforløbene løftes.
 • De hjælpemidler, som er omfattet ved tildeling af SPS, gør også en positiv forskel på en bredere målgruppe.
 • De unge har let adgang til hjælpemidler og støttemuligheder, sådan at de allerede ved uddannelsesstart, har hjælpemidlerne til rådighed og formår at udnytte deres fulde kapacitet.
 • Flere unge påbegynder en uddannelse.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • At ansøger har kapaciteten på skolen til at gennemføre projektet. Her anbefales det, at ansøger konkret navngiver medarbejdere på skolen, som kan frikøbes til opgaven i perioden.
 • At det er beskrevet så konkret som muligt, hvordan modellen i projektbeskrivelsen skal implementeres og integreres i det eksisterende brobygningsforløb, dvs. hvordan aktiviteterne præcist skal indgå i skemaet, i hvilke timer og hvor ofte læsevejleder deltager i undervisningen, hvordan samarbejdet mellem undervisere, læsevejleder og mentor sikres mv.
 • At budgettet er rimeligt og velbegrundet.

Ansøgningen vil også blive vurderet ud fra en generel begrundelse for, hvorfor ansøgers brobygningsforløb, samt skolen i det hele taget, egner sig godt til ordblindeprojektet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der bevilges støtte til etablering og opstart af læsevejledningsforløb. Der kan konkret opnås tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Frikøb/delvis frikøb af læsevejleder på erhvervsskolen
 • Hjælpemidler (dvs. udgifter til adgang til Notas bibliotek, programpakker og it-startpakker)
 • Transport
 • Revision
 • Eventuelle øvrige relevante og specificerede udgifter. 

Der kan maks. tildeles 500.000 kr. i tilskud pr. projekt.

Gennem en række forskellige initiativer vil projekterne opnå støtte og vejledning i at etablere og implementere et lokalt tilpasset læsevejledningsforløb. Læs mere under nedenstående afsnit om processtøtte.

Anmærkning

Der kan ikke søges tilskud til udgifter som følge af myndighedskrav, Udgifter som følge af aktiviteter, der ikke fremgår af ansøgningen, Repræsentationsudgifter, gaver, præmier mv., uforudsete udgifter, tabt fortjeneste i forbindelse med deltagelse i projektet, udgifter til juridisk bistand, udgifter til aktiviteter i udlandet, udgifter til aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark, udgifter til anskaffelse af fast ejendom, anlægsudgifter, dækning af underskud, støtte til enkeltpersoners underhold, aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive bagudbetalt halvårligt. Første udbetaling vil ske på baggrund af et ledelsespåtegnet regnskab for de første seks måneder af projektet. Anden udbetaling vil ske på baggrund af et ledelsespåtegnet regnskab for det samlede tilskud. Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Ved ledelsespåtegning forstås, at regnskabet er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i erhvervsskolen.

Evaluering

For at vurdere, om ordblindehjælpemidlerne gør en positiv forskel for unge med læse- og skrivevanskeligheder, vil der blive foretaget en ekstern evaluering af projektet i løbet af projektperioden. Det vil bl.a. ske via indsamling af eksisterende data hos projekterne, samt kvalitative interviews med både projektarbejdere og unge som har været gennem læsevejledningsforløb.

Ansøgerne forpligter sig til at deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med denne, som fx deltagelse i interview, levere data mv.

Ekstern proceskonsulentstøtte

Projekterne tilknyttes en ekstern proceskonsulent, der vil hjælpe dem med at etablere og opstarte et lokalt tilpasset model for læsevejledningsforløb, og løbende understøtte implementeringen af projektet. Derudover vil proceskonsulenten tilbyde:

 • Lokale opstartsworkshops for projekterne, der fra start hjælper projekterne med at skabe ejerskab og forankring på alle niveauer og hos alle involverede parter. Derudover vil workshoppen bl.a. understøtte etablering af en god samarbejdsmodel.
 • Lokal støtte efter behov: Proceskonsulenten står løbende til rådighed for de enkelte projekter, hvis de støder på særlige udfordringer undervejs i projektet.

 

Sidst opdateret: 05-10-2022