Spring over hovedmenu

Pulje til etablering af ambassadørkorps for projekterne i Flere skal med - FL § 17.59.21.80

Ansøgningsfrist 11-12-2017

Formålet med ansøgningspuljen er at oprette et ambassadørkorps, som kommuner har mulighed for at trække på i forhold til støtte og sparring om bl.a. best practice, løsninger og potentielle risici og faldgruber indenfor indsatsområderne for projekt ”Flere skal med”. Alle kommuner har mulighed for at ansøge om tilskud til deltagelse i ambassadørkorpset.

Som led i aftale om satspuljen for 2017, blev der afsat 10 mio. kr. til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med”. Midlerne er afsat på finanslovens § 17.59.21.80.

Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser (3,0 mio. kr.), lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter (5,3 mio.kr) samt via etablering af et ambassadørkorps (1,5 mio. kr.) for projekterne i ”Flere skal med”.

Denne ansøgningspulje vedrører etableringen af et landsdækkende ambassadørkorps bestående af 10-12 medarbejdere fra kommuner, der har gode erfaringer indenfor de forskellige kerneindsatsområder i ”Flere skal med” projektet.

Målgruppen

Medarbejdere i jobcentrene, der arbejder med målgruppen for ”Flere skal med”, som er defineret på følgende måde:

Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Der anvendes et afbrydelses kriterie på 4 sammenhængende uger uden ydelse. Såfremt forløbet har været afbrudt med mere end 4 uger er borgerne ikke omfattet af projektet.

Formål med puljen

Formålet med ansøgningspuljen er at oprette et ambassadørkorps, bestående af medarbejdere fra kommuner, der har gode erfaringer med kerneindsatsområderne i ”Flere skal med” projektet, som andre kommuner har mulighed for at trække på i forhold til at opnå støtte og sparring om bl.a. best practice, løsninger og potentielle risici og faldgruber.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er alle kommuner.

Kommunerne, som ønsker at anvende ambassadørkorpset, skal imidlertid være med i ”Flere skal med” projektet.

Projektperiode

Projektperioden løber fra januar 2018 til og med december 2018.

Projektets indsatsmodel

Ambassadørerne vil indgå som en integreret del af processtøtte aktiviteterne for ”Flere skal med” projekterne i hele projektperioden.

Konkret vil ambassadørerne kunne bidrage med følgende:

 • Deltage i en opstartsdag for det samlede ambassadørkorps
 • Deltage i 2-3 netværksmøder – her forventes ambassadører at bidrage med korte oplæg om god praksis, give sparring og indgå i gruppedrøftelser
 • Bidrage til at gøre projektsitet for ”Flere skal med” aktivt – ambassadørerne skal give indspark til chatforum og skrive korte faglige indlæg om gode erfaringer
 • Give individuel sparring og gode råd til kommuner om håndtering af konkrete problemstillinger (telefon, e-mail, besøg, oplæg mv.)

Forbruget af ambassadørkorpset er behovsstyret – det vil sige, at det er frivilligt for kommunerne, der deltager i ”Flere skal med”, om de vil gøre brug af ambassadørkorpset.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i udvælgelsen af ambassadører blive lagt vægt på, om ansøger har gode erfaringer indenfor de forskellige kerneindsatsområder i ”Flere skal med” projektet. Erfaringerne kan ansøger bl.a. have opnået fra følgende tidligere projekter:

 • JobFirst
 • Særlig Tilrettelagte Virksomhedsforløb (STV)
 • Bedre Ressourceforløb

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har erfaring inden for følgende områder:

Virksomhedssamarbejdet og arbejdet med ordinære timer fra dag 1

 • Organisering og koordinering af den virksomhedsvendte indsats for udsatte målgrupper
 • Generering af småjobs – udvikle metoder til at finde arbejdsområder, der kan omsættes til småjob
 • Etablering af praktikforløb kombineret med ordinære timer – med fokus på progression i antal ordinære timer
 • CV som udgangspunkt for samtalerne med borgerne og med virksomhederne

Troen på borgerne i praksis (empowerment)

 • Empowerment og erfaringer med at bringe det konkret ind i samtalen CV som omdrejningspunkt for samtalen med borgeren
 • Jobrettet fokus via jobcafeer, virksomhedsbesøg, snusepraktikker mv.
 • Samspillet mellem rådgiver, mentor og virksomhedskonsulent

Der vil i udvælgelsen af ambassadører blive lagt vægt på geografisk spredning. Der vil blive udvalgt i alt 10 ambassadører på landsplan.

Forpligtelser ved deltagelse

Ambassadøren forpligter sig på at stå til rådighed i hele projektperioden fra og med december 2017 til og med december 2018.

Ambassadøren skal under projektperioden stå til rådighed for evaluator for ”Flere skal med” projektet i det omfang evaluator har brug for ambassadøren til at kvalificere og nuancere kvalitativt indsamlet materiale.

Evaluering

Evalueringen af Ambassadørkorpset vil indgå i evalueringen af ”Flere skal med” projektet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgifter:

 • Frikøb af kommunal medarbejder til ambassadørarbejde (aflønningen må ikke overstige det gældende lønniveau)
 • Transport (efter statens lave takst)

Der vil maksimalt blive givet tilskud på 150.000 kr. pr. ambassadør.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt ledelsespåtegnet regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 11. december 2017. Ansøgninger, der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen primo januar 2018.

 

 

Sidst opdateret: 09-02-2021