Spring over hovedmenu

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - FL § 17.41.12.20

Ansøgningsfrist 01-02-2017

Formålet med den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Midlerne er afsat på Finanslovens § 17.41.12.20 og den samlede pulje for 2017 udgør 3,3 mio.kr.

Beskæftigelsesrådet (BER) har besluttet, at der kan søges om tilskud indenfor to overordnede temaer, som omhandler:

 • Tema 1: En forstærket indsats for, at få især faglærte dimittender og andre nyuddannede ind på arbejdsmarkedet.
 • Tema 2: Indsatser til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer for stillinger inden for det ufaglærte arbejdsmarked.

De overordnede og specifikke kriterier, som skal være opfyldt, fremgår nedenfor.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af private foreninger, virksomheder mv. samt kommunale og statslige institutioner.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest onsdag den 1. februar 2017, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet.

Ansøgningen skal indeholde en kort, men fyldestgørende og forståelig beskrivelse af projektets formål, metode og aktiviteter, indhold vedr. projektet samt tidsplan og budget oplysninger, herunder hvor mange penge, der ansøges om. Det bedes ligeledes oplyst, hvordan man vil evaluere projektet og dets resultater.

Der kan max. søges om 500.000 kr.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster midlerne anvendes til.

Læs også afsnittet "Projektansøgningen skal indeholde"

Budgetskema (Excel) (Nyt vindue)

Ansøgerne kan forvente at få svar på deres ansøgning i uge 13 i 2017.

Specifikke ansøgningskriterier gældende for Tema 1:

 • En forstærket indsats for, at få især faglærte dimittender og andre nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle og konkret lede samarbejder mellem centrale og regionale aktører (fx RAR, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, regionsråd og de regionale vækstfora) med det formål, at udvikle indsatser som er særligt egnede til at bringe unge faglærte dimittender og andre nyuddannede i beskæftigelse. Personer, der indgår i projektet, skal have været ledige i mere end 6 måneder.
 • Projektet skal være afsluttet senest den 30. december 2017.

Projektansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af organiseringen af projektet. Herunder tydelig projektledelse mhp. at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange, som er relevante i forhold til konkret og handlingsorienteret at få flere unge faglærte dimittender og andre nyuddannede i beskæftigelse. 
 • Identifikation af, hvilken målgruppe projektet vil omfatte, og hvilke resultater der forventes at blive opnået.
 • Det er kernen i projektet, at der gennemføres konkrete aktiviteter. Det kan fx være ved i samarbejde med a-kasser og jobcentre at synliggøre jobmulighederne for ledige nyuddannede, informere virksomhederne om effektive rekrutteringskanaler el. lign.
 • Beskrivelse af de nødvendige ressourcer, kompetencer samt evt. barrierer for en hurtig indsats, f.eks:
  • Hvor godt jobcentrene forstår virksomhedernes arbejdskraftbehov?
  • Er ledige nyuddannedes CV-oplysninger tilstrækkelige?
  • Kan samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser forbedres?
 • Anvisning af, hvilke aktører der fremadrettet skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Metoder, der kan evaluere resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (projektet skal være afsluttet senest den 30. december 2017)
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Specifikke ansøgningskriterier gældende for Tema 2:

Indsatser til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer for stillinger inden for det ufaglærte arbejdsmarked.
Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle og konkret lede samarbejder mellem centrale og/eller regionale aktører (fx jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, a-kasser, virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, rekrutterings- og vikarbureauer.), som skal imødegå aktuelle paradoksproblemer på især det ufaglærte arbejdsmarked, jf. arbejdsmarkedsbalancen.

Projektet skal være afsluttet senest den 30. september 2017.

Projektansøgningen skal indeholde:

 • Forslag til organisering af projektet. Herunder tydelig projektledelse med henblik på at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange, som er relevante i forhold til konkret og handlingsorienteret indsats for at nedbringe paradoksproblemerne inden for en kort tidshorisont. Der skal beskrives en vurdering af karakteren og omfanget af de paradoksproblemer på især det ufaglærte arbejdsmarked som vil være omdrejningspunktet i projektet.
 • Det er kernen i projektet, at der gennemføres konkret aktivitet i et samarbejde med fx uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, a-kasser eller rekrutterings- og vikarbureauer og der skal derfor være en beskrivelse af, hvordan samarbejdet ind tænkes i projektet.
 • Beskrivelse af, hvordan der vil ske evt. involvering af RAR/AMK. 
 • Anvisning af hvem, af hvilke aktører, der fremadrettet skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Metoder, der kan evaluere resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (projektet skal være afsluttet senest den 30. september 2017)
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

STAR skal gøre opmærksom på, at der kan i helt særlige tilfælde kan gives støtte til projekter af mere innovativ og analytisk karakter inden for de to valgte temaer.

Praktiske oplysninger

Det centrale beskæftigelsesråd vil, efter faglig indstilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, beslutte hvilke projekter der skal tildeles tilsagn om tilskud.

Krav om afrapportering

Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden. Skabelon for slutrapport findes på star.dk under puljer. 

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

 • Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet.
 • Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

De nærmere betingelser og frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. I den forbindelse skal der i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Sidst opdateret: 17-05-2022