Spring over hovedmenu

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap - FL §17.59.21.70

Ansøgningsfrist 17-11-2017

For at øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap er der med satspuljen for 2017 afsat 38,8 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på at sikre job-match i forhold til ordinær beskæftigelse for ledige personer med handicap

Beskæftigelsesandelen blandt mennesker med handicap er 52,1 pct., hvilket er væsentligt mindre end beskæftigelsesandelen blandt mennesker uden handicap, som er på 78,9 pct. Med henblik på at øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap blev der med satspuljen for 2017 afsat en pulje på 38,8 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på at sikre job-match i forhold til ordinær beskæftigelse for ledige personer med handicap med udgangspunkt i en systematisk screening. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, at projekterne inddrager relevante handicaporganisationer eller foreninger.

Denne ansøgningspuljen skal medvirke til at øge arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med funktionsnedsættelser og øge virksomhedernes kendskab til de kompenserende ordninger samt nedbryde barrierer mellem virksomhederne og den enkelt borger med handicap.

Indsatsen tager afsæt i at:

 • Der for en del af de borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, mangler fokus på, at funktionsnedsættelsen, kan være medvirkende årsag til manglende beskæftigelse, og at gruppen med en målrettet virksomhedsindsats vil kunne finde plads på arbejdsmarkedet.
 • Øget information til virksomhederne, om at borgere med funktionsnedsættelse er en arbejdskraftressource, kan bringe flere i job.
 • Jobcentermedarbejderens tilgang til borgere med funktionsnedsættelser kan have betydning for deres beskæftigelse – både positivt og negativ.

Der er i alt afsat 16,4 mio. kr. til ansøgningspuljen for perioden 2017-2018. Det forventes, at otte til tolv kommuner vil deltage i indsatsen.

Målgruppen

Målgruppen for indsatsen er ledige personer med handicap med mindre end 1 års ledighed, uanset ydelsesgrundlag. Det er alene motiverede borgere, som kan deltage.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er dels at øge arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med handicap, at øge virksomhedernes kendskab til de kompenserende ordninger samt at nedbryde barrierer mellem virksomhederne og den enkelt borger med handicap.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden fra november 2017 til december 2018.

Projektets aktiviteter

Projekterne skal, ved at inddrage nedenstående kerneelementer i projektet, øge arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med funktionsnedsættelser samt øge virksomhedernes kendskab til de kompenserende ordninger og nedbryde barriere mellem virksomhederne og den enkelt borger med handicap.

Ansøgningspuljen bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet og har til hensigt at identificere målgruppen, og efterfølgende at give dem en virksomhedsrettet indsats. De kommuner, der deltager i projektet, er forpligtiget til at gennemføre indsatsen i overensstemmelse med følgende tre kerneelementer:

Screening:

De deltagende kommuner skal, i samarbejde med en (lokal) handicaporganisation, udarbejde en screeningsmodel for, hvordan borgere med handicap kan identificeres og visiteres ind i projektet. Det er alene motiverede borgere, som kan deltage. Kommunerne skal fastsætte ambitiøse måltal for antal borgere, som deltager i projektet.

Jobformidler - Borgerens jobmål og kompetencer i centrum:

Der skal for de deltagende borgere i projektet lægges en plan for deres videre forløb med afsæt i borgerens egne ressourcer og jobmål (stilling, funktioner eller beskæftigelsesområde) ud fra borgerens egen vurdering. Som et led i processen skal borgeren udarbejde sit CV. Den personlige jobformidler skal kunne vejlede ift. kompenserende ordninger og hjælpe både borger og virksomhed til at se mulighederne i en ansættelse. Gennem etablering af en fast-track ordning skal kommunen, hvis det er relevant for den enkelte borger, sikre en hurtig proces i forhold til bevilling af kompenserende ordninger.

Virksomhedsrettet indsats:

De deltagne borgere skal have en tæt og virksomhedsrettet indsats med fokus på ordinær ansættelse. Den personlige jobformidler skal sikre, at der løbende er fokus på borgerens jobsøgning og progression. Den personlige jobformidler skal understøtte borgeren før, under og efter den virksomhedsrettede indsats. Den virksomhedsrettede indsats igangsættes med henblik på ordinær(er) ansættelse/timer. 

Opstart- og processtøtte

For at hjælpe kommunerne godt i gang med initiativet og afhjælpe eventuelle udfordringer undervejs igangsættes der, i regi af styrelsen, opstartsseminarer og tre halvårlige fælles projektseminarer. Den tilknyttede proceskonsulent er med i opstarten af de enkelte kommuners indsats og hjælper til med at kvalificere de af kommunerne opstillede måltal og forandringsteorier. Samtidig modtager projekterne en startpakke med viden om progressionsfaktorer fra BIP-projektet, viden om de kompenserende ordninger samt den seneste viden fra SFI undersøgelsen ”Handicap, uddannelse og beskæftigelse, i 2016”.

Understøttende Informationskampagne

For at understøtte indsatsen igangsættes en generel landsdækkende informationsindsats med fokus på at nedbryde fordomme hos virksomhederne og øge jobsøgningen hos mennesker med handicap.

Krav til ansøgning

Det skal af ansøgningen fremgå følgende:

 • Hvordan kommunen vil inddrage og planlægge samarbejdet med handicaporganisationer eller foreninger i projektet, og beskrive hvordan samarbejdet sikres gennem hele projektforløbet, både i forhold til den generelle indsats i kommunen og omkring den enkelte borger, hvis det skønnes at kunne bidrage til bedre afklaring og match mellem borger og virksomhed.
 • Hvordan kommunen vil etablere lokale arbejdsgange omkring borgeren. 
 • Beskrivelse af en forandringsteori
 • Beskrivelse af en screeningsmodel og hvordan kommunen vil tilrettelægge og gennemføre screeningen.
 • Hvordan kommunen vil sikre, at der er de fornødne og relevante lokale kompetencer og strukturer til at understøtte projektet, herunder fx i forhold til at øge kendskabet til de kompenserende ordninger for centrale medarbejdere, jobformidlere og centrale personer i projektet.
 • Hvordan handicaporganisationens erfaringer og viden bedst anvendes i forbindelse med screening
 • Hvordan kommunen vil etablere samarbejde med lokale virksomheder, brancheforeninger eller andre relevante aktører for at sikre, at der kan opnås tilstrækkelige virksomhedsrettede placeringer.
 • Hvordan kommunen vil sikre relevant inddragelse i den lokale styregruppe, som skal inkludere relevante afdelinger i jobcentret og i socialforvaltningen på ledelsesniveau samt en eller flere repræsentanter fra handicaporganisationerne og lokale virksomheder, erhvervshuse eller brancheforeninger. 
 • Hvordan kommunen vil opstille måltal og sandsynliggøre, hvordan de vil opnå det forventede antal deltagere i projektet.

Forpligtelser ved deltagelse

I forbindelse med projektet gennemføres en ekstern evaluering af projektet (en midtvejsevaluering og en afsluttende evaluering).

Evalueringens fokus er afdækning af, hvilken indsats projektdeltagerne har modtaget. På den baggrund skal hypoteser om, hvad der virker kvalificeres for efterfølgende at kunne designe indsatser og målsætninger fremadrettet. STAR’s evalueringsmodel for inspirationsprojekter er vedlagt som bilag 1.

Ansøgerne forpligter sig til at deltage i de aktiviteter der måtte være forbundet med evalueringen. Derudover skal kommunerne deltage i de procesunderstøttende aktiviteter og efterleve kravene til projektstyring og evaluering samt deltage i halvårlige landsdækkende netværksmøder.

De deltagende kommuner forpligter sig til hver måned til at levere data til den tilknyttede proceskonsulent/evaluator, der stiller en registreringsplatform til rådighed. Kommunerne skal på cpr.-nr. niveau som minimum registrere følgende:

 • Antal borgere som er blevet screenet
 • Antal deltagere som har deltaget i en samtale med en personlig jobformidler
 • Antal borgere som benytter sig af en eller flere kompenserende ordninger
 • Sagsbehandlingstiden for bevilling af de kompenserende ordninger
 • Antal af deltagere i projektet som har udarbejdet et CV.

De endelige krav vedr. registrering af data fastsættes efter valg af evaluator.

Kriterier for tildeling af tilskud

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til tilskud, at projekterne inddrager relevante handicaporganisationer eller foreninger. Samarbejdsaftale(r) skal vedlægges ansøgningen.

Der vil udover dette blive lagt særlig vægt på følgende kriterier:

 • Beskrivelsen af projektets vidensgrundlag, forandringsteori og projektdesign
 • Beskrivelsen af projektets screeningsmetode
 • Ambitiøse måltal i forhold til borgere som opnår ordinær beskæftigelse og virksomhedsplacering
 • Beskrivelse af projektets strategi for virksomhedskontakt
 • Beskrivelse af projektets plan for målrettet brug af de kompenserende ordninger.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning og kompetenceudvikling af 1-2 projektmedarbejdere i hver af de deltagende kommuner
 • Aflønning af medarbejdere i de handicaporganisationer, som projekter har indgået samarbejdsaftaler med
 • Revision

Der skal sammen med et udfyldt ansøgningsskema sendes et detaljeret budgetskema.

Der kan ikke søges tilskud til

I forbindelse med tilsagn om tilskud ydes der ikke tilskud til bl.a. jobcenterets lovpligtige aktiviteter og udgifter. Eventuel medfinansiering skal fremgå eksplicit af budgettet.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Tilskudsportal senest fredag den 17. november 2017, kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter denne frist, vil ikke blive behandlet.

Ansøgningen må ikke overstige 10 sider.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning senest torsdag den 30. november 2017.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter til styrelsen. Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.  Skabeloner for status- og slutrapport samt regnskabsskema findes under puljer.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber m.v. vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Sidst opdateret: 09-02-2021