Spring over hovedmenu

Udmelding af puljen "Flere skal med" - FL § 17.46.64.10

Ansøgningsfrist 02-06-2017

Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere i puljens målgruppe opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Mere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. Mange af dem har ikke modtaget en aktiv indsats i flere år. Kontanthjælp er og skal være en midlertidig ydelse. Det er derfor ikke meningen, at så mange personer tilbringer flere år i kontanthjælpssystemet.

På den baggrund afsatte satspuljepartierne 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”. Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringstemaet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Midlerne til puljen er afsat på finanslovens § 17.46.64.10.

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Initiativet udmøntes som en pulje som alle landets kommuner, med borgere i målgruppen, får mulighed for at få del i. De deltagende kommuners indsats vil blive understøttet af processtøtte og løbende monitoreret på baggrund af tilgængelige data.

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for "Flere skal med" - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Målgruppen

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Der anvendes et afbrydelses kriterie på 4 sammenhængende uger uden ydelse. Såfremt forløbet har været afbrudt med mere end 4 uger er borgerne ikke omfattet af projektet.

Formål med puljen

Formålet er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner.

Projektperiode

Projektperioden starter, når kommunerne har fået tilsagn (forventeligt i juni 2017) og afsluttes august 2019.

Det forventes at kommunerne påbegynder indsatsen fra august 2017.

Projektets aktiviteter

Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel. Indsatsmodellen indeholder tre trin (faser) og seks kerneelementer, som kommunerne skal leve op til. Bilag 1 indeholder en detaljeret beskrivelse og illustration af indsatsmodellen. Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at kommunerne gennemfører indsatsmodellen som beskrevet i bilag 1 samt lever op til de krav, der fremgår af både bilag 1 og puljeopslaget.

Bilag 1 om beskrivelse af indsatsmodellen - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligtiger kommunerne sig til:

 • At gennemføre projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i puljeopslag og bilag 1 beskrivelse af indsatsmodellen
 • At udpege en fast kontaktperson for styrelsen eksempelvis i form af en fast projektleder med direkte reference til jobcenterchefen og adgang til ressourcepersoner i andre relevante forvaltninger
 • At stille jobcenterchef og eventuel projektleder til rådighed som faste kontaktpersoner for styrelsens arbejdsmarkedskontorer samt ekstern proceskonsulent
 • At deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med den løbende monitorering og opfølgning på kommunernes fremdrift
 • At deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med gennemførelse af projektets evaluering.

Kommunerne opfordres herudover til at nedsætte en tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra jobcentret og socialforvaltningen, herunder repræsentanter fra børn- og familieafdeling samt misbrugsafdeling med det mål at sikre ledelsesmæssig forankring og fokus på alle niveauer i kommunen og et effektivt samarbejde på tværs af forvaltninger.

For at hjælpe kommunerne godt i gang med initiativet og afhjælpe eventuelle udfordringer undervejs igangsætter styrelsen endvidere en række procesunderstøttende aktiviteter, som de deltagende kommunerne opfordres til at deltage i, men det er frivilligt at deltage. Det drejer sig om:

 • Lokale opstartsworkshops
 • Netværksaktiviteter

Lokale opstartsworkshops

De lokale opstartsworkshops skal hjælpe kommunerne med at tilrettelægge en effektiv projektindsats og sikre, at de kan stille den nødvendige tilbudsvifte til rådighed for målgruppen. Workshoppen faciliteres af en ekstern proceskonsulent, og deltagerne vil være ledelsesrepræsentanter og nøglemedarbejdere fra jobcenter, socialforvaltning, familieafdeling og evt. sundhedsforvaltning i kommunen.

Netværksaktiviteter

STAR’s regionale arbejdsmarkedskontorer og en eksterne proceskonsulent vil afvikle netværksmøder for relevante nøglepersoner i kommunerne med det formål at understøtte videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne

Startpakke

Styrelsen stiller en startpakke til rådighed for kommunerne, som bl.a. vil blive anvendt i forbindelse med opstartsworkshoppen. Startpakken vil indeholde analyser af initiativets bruttomålgruppe, en visitationsguide til brug for den indledende afklaring, en tjekliste med forhold som kommunerne skal afklare før projektet kan starte op, en samtaleguide til brug for sagsbehandlerens dialog med borgeren itrin1, inspiration til hvordan kommunerne kan arbejde med ordinære timer for målgruppen samt viden om progressionsfaktorer for udsatte borgere mm.

Monitorering

Der udvikles et monitoreringssystem, der gør det muligt at følge den enkelte kommunes fremdrift i projektet. Resultaterne formidles til ledelsesniveauet i kommunerne i form af månedlige opgørelser over kommunernes resultater lokalt og på landsplan. Der vil fx blive fulgt op på:

 • Andel af bruttomålgruppen, der er blevet visiteret til projektet, rehabiliteringsteamet eller en indsats i socialforvaltningen og evt. andre forvaltninger
 • Andel af indsatsgruppen, der har fået en personlig jobformidler
 • Andel af indsatsgruppen, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud
 • Andel af indsatsgruppen, der har ordinære timer
 • Andel af indsatsgruppen, der har 30 ordinære timer i måneden
 • Andel af indsatsgruppen, som efter afklaring ikke deltager i virksomhedsrettet indsats, har ordinære timer eller har en personlig jobformidler
 • Andel af indsatsgruppen, der er kommet i job, uddannelse eller fleksjob.

Proaktiv støtte

Med afsæt i monitoreringen vil styrelsens regionale arbejdsmarkedskontorer og en ekstern konsulent løbende følge op på fremdriften i de enkelte kommuner og støtte de kommuner, der oplever udfordringer undervejs i projektet.

Dokumentation og evaluering

I forbindelse med projektet gennemføres en ekstern evaluering af projektet. Ansøgerne forpligter sig til at deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med denne. Herunder indsamling af progressionsdata.

Styrelsen har udarbejdet en fast spørgeramme. som borgeren - eventuelt sammen med sagsbehandleren - skal besvare ved første samtale og igen et år efter. Hvis borgeren afslutter forløbet før der er gået et år på grund af overgang til job, uddannelse eller rehabiliteringstemaet besvares spørgsmålene igen.

Spørgeramme - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Kriterier for tildeling af tilskud

Alle landets kommuner har mulighed for at få del i puljen, såfremt de tilkendegiver, at de ønsker at deltage ved at udfylde ansøgningsskema og budgetskabelon.

Der er samlet set afsat 257 mio. kr. til kommunernes indsats i perioden 2017-2019. Midlerne fordeles blandt de kommuner, der ansøger ud fra en objektiv fordelingsnøgle. Nøglen er baseret på målgruppens størrelse i den enkelte kommune. Det vil sige, at kommunen kan få en vis procentdel af puljen svarende til den procentdel, de har af målgruppen. De enkelte kommuners forudsatte tilskud fremgår af bilag 2.

Bilag 2 om puljemidler fordelt på kommuner - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Udbetaling

Kommuner, som har tilkendegivet deres deltagelse i projektet, vil modtage et brev, hvori der vil blive afgivet tilsagnet om tilskud for 2017. Tilsagn om tilskud fra bevillingerne i 2018 og 2019 gives med forbehold for, at finanslovene vedtages med de forventede beløb, og udbetaling af disse tilskud er betinget af opfyldelse af en række aktivitetskrav jf. nedenstående.

 • Første rate på 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagn (forventeligt i juni 2017). 
 • Anden rate på 40 pct. af kommunens bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018.
 • Tredje rate 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen har haft minimum 40 pct. af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på 3 måneder. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.

Krav til regnskab og afrapportering

I forbindelse med anmodning om anden rate skal kommunen dokumentere forbruget af 1. rate i form af et ledelsespåtegnet regnskab.

Ved projektafslutning skal projektet endvidere indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Skabelon til slutrapport kan downloades fra:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være et revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.). Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Budget og regnskabsskema (- er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Tilskudsberettigede udgifter

Kommunerne kan alene anvende tilskuddet til udgifter i forbindelse med ”Flere skal med”. Midlerne skal primært anvendes til:

 • aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere, virksomhedskonsulenter
 • aflønning af personale, der varetager social- og sundhedsindsatser, (fx helbredsafklaring, børn- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.)

Derudover kan en mindre andel af midlerne eventuelt anvendes til:

 • aflønning af projektledelse med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet
 • køb af progressionsmoduler hos it-leverandører, der kan integreres i kommunens eget sagsbehandlingssystem og hvori styrelsens spørgsmålsramme kan indarbejdes. I det tilfælde kommunerne anvender en del af midlerne hertil, er kommunen forpligtiget til at levere data til styrelsen/evaluator.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest fredag den 2. juni 2017 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger sendt efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet. Ansøgere kan forvente at få tilsagn i juni 2017.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster midlerne forventes anvendt til.

Budgetskema - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Informationsmøder

Der vil blive afholdt informationsmøder i hver af de tre arbejdsmarkedsregioner for kommuner, der er interesseret i at høre mere om puljen. 

Arbejdsmarkedskontor Øst

Tirsdag den 18. april kl. 9.30 - 11.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

Eventuelle spørgsmål til informationsmødet kan rettes til Sara Lysemose Clausen, slc@star.dk eller Ann Kosecki, ako@star.dk

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Onsdag den 19. april 2017 kl. 9.00-11.00 på Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, 8800 Viborg.

Eventuelle spørgsmål til informationsmødet kan rettes til Gitte Rønde, gro@star.dk

Arbejdsmarkedskontor Syd

Der afholdes ikke informationsmøde.

Spørgsmål og svar

Eventuelle spørgsmål til puljen kan sendes pr. e-mail til:

 • star@star.dk

Spørgsmålene mærkes ”Spørgsmål til Flere skal med”.

Spørgsmål og svar (16.10.2017) - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Nye spørgsmål/svar opdateres løbende og vil fremadrettet blive offentliggjort på projektets egen hjemmeside.

Oversigt over målgruppen pr. kommune

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over antallet i målgruppen fordelt på en række variable data om bl.a. køn, alder og hvor mange borgere der har modtaget en virksomhedsrettet indsats det seneste år (uge 52 2016).

Oversigten - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Information om oprettelse af persongruppemarkeringer i "Flere skal med" - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

 

Sidst opdateret: 09-02-2021