Spring over hovedmenu

Udmelding af puljen ”Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder” – FL § 17.49.24.20

Ansøgningsfrist 01-03-2017

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 afsættes der årligt 5,0 mio. kr. i perioden 2015 - 2018 til en indsats, hvor formålet er, at flere unge under 18 år fra særligt udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterfølgende liv med arbejde.

Ansøgningspuljen udmeldes for bevillingerne for årene 2017 og 2018.

I alt udmeldes 9,2 mio. kr. med forbehold for, at Finansloven for 2018 vedtages med de forventede beløb.

Den samlede udmelding sker på baggrund af et ønske om at projekterne, der gives tilsagn om tilskud til, har en konkret plan der strækker sig over en 2-årig periode, og efterlader et konkret perspektiv på progression i henhold til den årlige udvikling.

Puljen vil således ikke blive udmeldt i 2018.

Baggrund

Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Der er en sammenhæng mellem at have haft fritidsjob og at være motiveret for uddannelse, fordi fritidsjob øger motivationen for at uddanne sig. Herudover er der er en stærk sammenhæng mellem at have haft fritidsarbejde og have tillid til egne evner og muligheder i uddannelsessystemet.

Ansøgningspuljen skal give en bred række af aktører muligheden for at ansætte fritidsjobambassadører, som får til opgave at styrke fritidsjobindsatsen i udsatte boligområder gennem relevante aktiviteter med fokus på det tværfaglige samarbejde om den unge.

Målgruppen

Målgruppen omfatter unge under 18 år fra særligt udsatte boligområder, der mangler netværk og som kommer fra familier, der har vanskeligt ved at give den unge støtte, herunder i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har offentliggjort en liste over ghettoområder pr. 1. december 2016.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hjemmeside (nyt vindue)

Vi gør opmærksom på, at et projekt også kan omfatte andre udsatte boligområder. Boligområderne skal dog være af tilsvarende karakter i forhold til listen over ghettoområder pr. 1. december 2016.

Formålet med puljen

Puljens formål er, at flere unge under 18 år fra særligt udsatte boligområder får et fritidsjob.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer og foreninger.

Projektperiode

Projektperioden løber fra den 1. april 2017 - 1. april 2019.

Kriterier for tildeling af tilskud

De følgende forudsætninger gælder for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

Strategi for visitation til projektet

Ansøgningen skal indeholde en klar strategi for visitationen af de unge til projektet. Strategien kan tage udgangspunkt i et bredt samarbejde omkring den unge mellem fx socialfaglige-, boligsociale projekter i kommunen, Ungdommens Uddannelsesvejledning eller lignende tiltag, der dagligt arbejder med og kender de unge.

Strategi for det opsøgende arbejde

Ansøgningen skal indeholde en klar strategi for det opsøgende arbejde i forhold til at finde fritidsjobstillinger – både indenfor det offentlige og private arbejdsliv.

Match og afklaring af den unge

Der skal i ansøgningen være fokus på den enkelte unge i projektet. Det skal beskrives, hvordan der opnås et godt match mellem den unge og virksomhederne, samt hvordan den unge afklares og motiveres i forhold til at skulle varetage et fritidsjob.

Fastholdelse i fritidsjob

Ansøgningen skal indeholde en strategi for, hvordan den unge, som er påbegyndt i et fritidsjob, støttes og fastholdes i fritidsjobbet.

Varig forankring

Ansøgningen skal indeholde en konkret strategi for, hvordan projektets erfaringer vil blive varigt forankret efter projektperiodens udløb.

Tidsplan med milepæle

Ansøgningen skal indeholde en tidsplan med konkrete og realistiske milepæle med henblik på at sikre progression for deltagerne i løbet af projektperioden. Ansøgningen kan med fordel indarbejde kravene til visitation, match og afklaring, fastholdelse i fritidsjob og varig forankring i milepælenes udformning, herunder hvordan milepælene sikres opfyldt.

Kriterier der vil blive lagt vægt på ved vurdering af ansøgning

Ved vurderingen af ansøgninger lægges der primært vægt på, at punkterne i afsnittet "Kriterier for tildeling af tilskud" er opfyldt og velbeskrevne. Herudover vil der blive lagt vægt på følgende:

  • at ansøgningen indeholder et realistisk budget
  • at der er en vis geografisk spredning i de støttede projekter
  • at der er klare mål for styring og milepæle i projektet
  • at projektet kan nå ud til en større målgruppe, således at resultaterne kan bruges i andre sammenhænge udenfor projektet.

Forpligtelse ved deltagelse

Der vil blive foretaget en ekstern evaluering af puljen. Ved at søge om tilskud fra puljen forpligter ansøger sig til at bidrage til denne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til følgende udgifter:

  • Frikøb af medarbejdere/tilkøb af konsulenter til varetagelse af funktionen som Fritidsjobambassadører
  • Køb af konsulentbistand i begrænset omfang til organisering af fritidsjobindsatsen i forhold til både visitation af de unge og virksomhedskontakten
  • I særlige tilfælde kan der afholdes udgifter til husleje og administration i øvrigt samt transport. Der skal i ansøgningen redegøres for disse udgifters relevans for fritidsjobindsatsen.

Der kan i mindre omfang gives tilskud til andre udgifter end de ovenstående, såfremt de specificeres i ansøgningen og vurderes relevante for projektet.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter. Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.  Skabelon for status og slutrapport findes under puljesiden på star.dk

Projekterne skal ved udfyldelse af slutrapporten angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved både projektstart og projektets afslutning. Det er derfor vigtigt at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

For præcisering heraf henvises til afsnittet Spørgsmål og svar.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).
Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. I den forbindelse skal der i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finansloven for næste år. At beløbet er fordelt over flere år, betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden. Dette betyder, at der vil blive afgivet ét årige tilsagn om tilskud i takt med finanslovens vedtagelse for 2018 og med forbehold for, at finansloven 2018 vedtages med de forventede beløb.

Oplysning om tilskud fra andre puljer

Det bemærkes, at tilskud fra puljen gives med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningen, der tillader statsstøtte til kompensation for omkostninger ved bistand til dårligt stillede arbejdstagere, så længe den samlede støtte til den enkelte virksomhed ikke overstiger 5 mio. EUR årligt jf. artikel 2, 4 og 35.

Såfremt ansøger har modtaget eller ansøger om tilskud fra andre ordninger omfattet af EU’s gruppefritagelsesforordning inden for det seneste år, skal dette oplyses i ansøgningsskemaet.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest onsdag den 1. marts 2017, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger indsendt efter denne dato vil ikke blive behandlet. Ansøger kan forvente svar senest ultimo marts 2017.

Ansøgning inkl. budget skal indsendes via styrelsens Tilskudsportal.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster midlerne anvendes til.

Budgetskema (Excel) (Nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen "Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder" (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 17-05-2022