Spring over hovedmenu

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL § 17.46.78.30

Ansøgningsfrist 11-12-2017

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe sagsmængden for den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret samt at tilrettelægge en fokuseret indsats for borgere i ressourceforløb.

Inden for beskæftigelsesområdet er der kun sparsomme erfaringer med sagsmængdens betydning for den koordinerende sagsbehandlers organisering af indsatsen til borgere i ressourceforløb. Satspuljepartierne har derfor afsat 21 mio. kroner i perioden 2017-2018 til pilotprojektet Håndholdt indsats i ressourceforløb, heraf afsættes 2 mio. kroner til ekstern evaluering. I projektet afprøves det, om en reduktion i sagsmængden for den enkelte koordinerende sagsbehandler vil skabe resultater i forhold til en mere fokuseret indsats for borgeren.

Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje, der kan ansøges af alle landets kommuner. De deltagende kommuners indsats vil løbende blive monitoreret på baggrund af tilgængelige data på Jobindsats.dk samt en spørgeskemaundersøgelse vedrørende tro på borger ved projektopstart, midtvejs og ved projektafslutning.

Derudover forpligter kommunerne sig til minimum tre gange i projektperioden at registrere, hvilke borgere den enkelte sagsbehandler løbende har i sin sagsstamme i et skema, som styrelsen sender som bilag til tilsagnsbrevet.

Midlerne til puljen er afsat på Finanslovens § 17.46.78.30. Håndholdt indsats i ressourceforløb (16 mio. kr.) og § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked (5 mio. kr.).

Der forventes at blive iværksat 9-11 projekter. Deltagerkommuner kan bevilliges tilskud mellem 0,5 mio. kroner og 2 mio. kroner, svarende til 1-4 årsværk. Tilskuddets størrelse afhænger af ansøgerkommunens nuværende antal ressourceforløbsborgere pr. koordinerende sagsbehandler. Hvis nedsættelsen af sagsmængden pr. sagsbehandler kræver yderligere finansiering forventes det, at der indgår en egenfinansiering til at sikre minimumskravet om max. antal sager pr. sagsbehandler.

I vurderingen af, hvilke kommuner der skal indgå i projektet, vil der blive lagt vægt på en geografisk spredning blandt de deltagende kommuner samt deltagelse af både små og store kommuner.

Målgruppen

Målgruppen for puljen er alle borgere i ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere, der arbejder med ressourceforløb.

Formål med puljen

Formålet er at give sagsbehandlere mere tid til en håndholdt indsats over for borgere i ressourceforløb, så borgere i ressourceforløb ikke oplever passive perioder eller stilstand i deres ressourceforløb. Den koordinerende sagsbehandler skal derfor hurtigt i forløbet tilrettelægge en jobrettet plan, der sigter mod ordinære timer for borgeren.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 20. december 2017 til 1. april 2019.

Projektets kerneelementer

Projektet skal afprøve effekten af følgende kerneelementer:

 1. Systematisk tilrettelæggelse af sagsforløbet, som indebærer en fast kontaktperson, der koordinerer indsatsen overfor borgeren.
 2. Indsatsmodellen, der er forklaret nærmere nedenfor, og som indebærer at borgeren tidligt i forløbet får en klar jobrettet plan, der sigter mod ordinære timer.

Projektets indsatsmodel

Det er op til kommunerne selv at udarbejde forslag til arbejdsgange som indfrier projektets succeskriterier. Det er dog et krav, at de deltagende kommuner arbejder ud fra projektets indsatsmodel. Indsatsmodellen skal skabe mere viden om, hvordan kommunerne kan tilrettelægge forløb, der giver mulighed for en håndholdt og meningsfuld indsats for borgere i ressourceforløb, når sagsbehandlernes sagsmængde nedbringes. Derudover skal det belyse, hvad den nedsatte sagsmængde hos koordinerende sagsbehandler betyder for borgerens progression mod ordinære timer. Sagsbehandlerens sagsmængde skal i denne forbindelse forstås som antal af sager, og progression som borgerens løbende deltagelse i virksomhedsrettede indsatser og øget afgang til ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjobordningen.

Det antages, at indholdet i ressourceforløbene i projektet er i overensstemmelse med evidensen på området, som peger på, at virksomhedsrettede indsatser er medvirkende til, at borgere i ressourceforløb får fodfæste på arbejdsmarkedet. Derudover tager projektet afsæt i eksisterende viden om sagsbehandlerens tro på borgeren og borgerens faktiske succes med at komme i job eller uddannelse. Borgeren skal således modtage en virksomhedsrettet indsats eller ordinære timer efter indsatsmodellen. Se figur 1.

Figur 1: Indsatsmodellen - Figuren er ikke tilgængelige, idet styrelsen har slettet den.

 

Indsatsmodellen viser, at den virksomhedsrettede indsats er omdrejningspunktet i borgerens ressourceforløb.

Modellen indebærer, at den virksomhedsrettede indsats er omdrejningspunktet i borgerens ressourceforløb. Indsatsen skal vel at mærke iværksættes med nødvendige sociale og helbredsmæssige hensyn, der forud for ressourceforløbet måtte være igangsat i social- og sundhedsregi.

Hvis borgerens situation kræver yderligere støtte, end hvad der allerede er igangsat forud for ressourceforløbet, tilbydes mentorstøtte, der understøtter den virksomhedsrettede indsats. For gruppen, der endnu ikke modtager tværfaglige indsatser, iværksættes virksomhedsrettet indsats understøttet af øvrige sociale og helbredsmæssige indsatser, evt. kombineret med mentorstøtte.

Projektets succeskriterier

Projektets succeskriterier er:

 1. Kortere tid imellem LAB-indsatser, dvs. andelen af passive borgere reduceres efter lokalt fastsatte mål.
 2. Sagsbehandler opnår øget tro på borger ved målinger tre gange i projektperioden.
 3. Øget antal borgere i virksomhedspraktik eller ordinære timer.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætninger for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

 • At de omfattede borgere i ressourceforløb har én gennemgående koordinerende sagsbehandler i hele projektperioden.
 • At kommunerne kan beskrive, hvordan man vil sikre max. 30-35 sager pr. koordinerende sagsbehandler.
 • At kommunerne fremlægger bud på andelen af passive borgere i ressourceforløb ved projektafslutning. Kommunerne bedes tage udgangspunkt notatet om andel af passive borgere i ressourceforløb for seneste opgørelse over passive borgere med mindst et års anciennitet og herudfra formulere lokale mål for andelen af passive borgere, når projektperioden udløber.

Andel af passive borgere i ressourceforløb til projekt Håndholdt indsats i ressourceforløb - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet den.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At ansøgningen indeholder beskrivelser af, hvordan kommunen i projektperioden vil arbejde med virksomhedsrettede indsatser, herunder samarbejde med virksomhedskonsulent, mentor mv. ud fra indsatsmodellen som er illustreret i figur 1.
 • At ansøgningen indeholder en beskrivelse af, hvordan den koordinerende sagsbehandlers rolle udfyldes i projektperioden, og at kommunen har en samlet strategi for, at borgeren oplever en så kort proces som mulig.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • At det er beskrevet, hvordan projektet tænkes forankret finansielt og organisatorisk efter projektperiodens udløb.
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til følgende:

 • At bidrage til den fælles evaluering af projektet, herunder sende registreringsskemaer over antal borgere pr. sagsbehandler samt svare på sagsbehandler surveys ved projektopstart, midtvejs og ved afslutning.
 • At deltage i en opstartsworkshop i 1. kvartal 2018 og erfaringsworkshop i 1. kvartal 2019.
 • At tilrettelægge arbejdet ud fra projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i puljeopslag.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Orientering til deltagere i projekt Håndholdt indsats i ressourceforløb vedrørende ansvaret for databehandling - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet den.

Dokumentation og evaluering

Evalueringen skal både kvantitativt og kvalitativt afdække sammenhænge mellem reducering af sagsmængde og mere effektive ressourceforløb. Desuden skal den belyse den gode organisering omkring arbejdsgangene i kommunerne og komme med forslag til best practice.

Tilskudsmodtagere forpligter sig til at registrere relevante data løbende, se også Forpligtelser ved deltagelse

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskuddet kan anvendes til følgende udgifter:

 • Løn til frikøb af sagsbehandlere eller ansættelse af nye sagsbehandlere i jobcentre.
 • Transport og repræsentation i forbindelse med erfaringsudvekslingsworkshop.
 • Revision

Krav om afrapportering

Der stilles krav om én halvårlig statusrapport, som skal sendes til styrelsen forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport (selv-evaluering) og et regnskab for hele projektperioden, som skal sendes til styrelsen.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer

Krav til regnskab

Der stilles krav om halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden, som skal sendes til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.)

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber til styrelsen, vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 11. december 2017. Ansøgninger, der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december 2017.

Spørgsmål og svar

Indkomne spørgsmål og svar om uddybning og specificering af puljens indhold, vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar 2019 - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Skema til fraflyttede borgere - er ikke tilgængelig, idet styrelsen har slettet det

Sidst opdateret: 09-02-2021