Spring over hovedmenu

’Job-bro til Uddannelse’ – Forsøg med virksomhedsforløb som vejen til uddannelse - FL § 17.46.65.30

Ansøgningsfrist 02-10-2017

Formålet med puljen er at understøtte, at unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Der er afsat 59,8 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.

Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014, er det en central intention, at alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse, skal have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at den unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse.

Med reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, er det en central intention, at udsatte unge ikke risikerer at begynde deres liv med at få tilkendt en førtidspension. De unge under 40 år skal i stedet have en tidligere og tværfagligt sammenhængende indsats gennem et ressourceforløb, så de kan hjælpes videre i livet og på sigt komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Således er en af de centrale intentioner i reformerne, der er blevet gennemført på beskæftigelsesområdet inden for de seneste år, at udsatte unge uden en kompetencegivende uddannelse, skal hjælpes i gang med at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

Formål

Formålet med ’Job-bro til Uddannelse’ er:

 • At flere af de udsatte unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse.
 • At udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den uddannelsesrettede indsats for de udsatte unge

Succeskriterier

 • At andelen af de unge i indsatsgruppen, der i løbet af projektperioden påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse fordobles sammenlignet med de unge i kontrolgruppen
 • At mere end halvdelen af de unge, der er påbegyndt en erhvervskompetencegivende uddannelse, er fastholdt i uddannelse seks måneder efter påbegyndelse

Målgruppe

Målgruppen er udsatte unge under 30 år, hvilket omfatter:

 • Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet under 30 år med minimum et års anciennitet på offentlig forsørgelse, jf. LAB § 2 nr. 12, bortset fra åbenlyst uddannelsesparate.
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet under 30 år, jf. LAB § 2 nr. 13.
 • Personer i ressourceforløb under 30 år, jf. LAB § 2, nr. 11, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Indsatsen er tiltænkt målgruppen af udsatte unge, der har gavn af en skræddersyet og fleksibelt tilrettelagt indsats på vej mod uddannelse kombineret med parallel støtte til mestring af helbredsudfordringer eller sociale barrierer. Der er tale om unge med behov for et individuelt tilrettelagt forløb med mulighed for nedsat timetal og kombineret med supplerende støtte.

Der er således tale om en mere udsat målgruppe end den foreslåede nye forberedende grunduddannelse er tiltænkt. Samtidig er Job-bro indsatsen ikke tiltænkt målgruppen for STU, da de unge i Job-bro indsatsen er unge, som på sigt vurderes med rette indsats, herunder ift. helbredsmestring, at kunne opnå uddannelse på højere niveau end STU.

Notat og vejledning er ikke længere tilgængelige, idet styrelsen har slettet dem.

Beskrivende notat om målgruppen af unge 

Vejledende kommunefordelinger på målgrupper 

Hvem kan søge?

Kommuner kan ansøge om deltagelse i projektet ved indgåelse af en samarbejdsaftale med erhvervsskolerne. Dette forudsætter, at kommunen indsender en ansøgning med en forpligtende samarbejdsaftale med erhvervsskolerne.

Kommunen og erhvervsskolen kan lokalt beslutte, hvem der skal være tilskudsmodtager i puljeansøgningen. Uanset hvem der står som tilskudsmodtager, så har kommunen fortsat det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og de betingelser der af puljematerialet fremgår for organisering og ansvarsfordeling, gælder fortsat.

Forsøget stiller krav til tværfagligt samarbejde mellem en række aktører i den enkelte kommune og på erhvervsskolen. For ikke at øge projektets kompleksitet yderligere er der ikke mulighed for, at flere kommuner eller flere erhvervsskoler kan gå sammen om at søge midler til et projekt.

Indsatsen i ’Job-bro til Uddannelse’

Indsatsen i ’Job-bro til Uddannelse’ indeholder 10 kernelementer, der tilsammen udgør den unges Job-bro til ordinær uddannelse. Samtidig tilrettelægges indsatsen i 4 trin for den unge, som implementerer kerneelementerne.

I bilag 1 ”Overliggernotat: Job-bro til uddannelse: Baggrund, formål og målgruppe” og bilag 2 ”Beskrivelse af indsatsmodel for ’Job-bro til Uddannelse” er baggrunden, principperne og selve indsatsmodellen for ’Job-bro til Uddannelse’ beskrevet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller krav om, at projekterne følger de 10 kerneelementer samt kravene til organisering, roller og brug af fælles redskaber, der fremgår af bilag 1 og 2.

Bilag 1 og 2 er ikke længere tilgængelige, idet styrelsen har slettet dem.

Bilag 1: Overliggernotat: Job-bro til uddannelse: Baggrund, formål og målgruppe 

Bilag 2: Beskrivelse af indsatsmodel for ’Job-bro til Uddannelse’ 

Vidensbagtæppe til ’Job-bro til Uddannelse’ 

Inspirationsmateriale

Inspirationsmaterialet er ikke længere tilgængelige, idet styrelsen har slettet dem.

Inspirationsmateriale om målgruppen

Inspirationsmateriale om organisering 

Inspirationsmateriale om rationaler 

Inspirationsmateriale om kerneelementer

Minimumskrav til ansøgningen

For at komme i betragtning til tilskud fra puljen skal projektet leve op til en række minimumskrav. Læs om kravene i det følgende afsnit "Overordnede organisatoriske rammer".

Overordnede organisatoriske rammer

Randomiseret kontrolleret forsøg (RCT): Minimum 100 borgere pr. projekt i hhv. deltagergruppe og kontrolgruppe

”Job-bro til Uddannelse” gennemføres som et randomiseret kontrolleret forsøg. Det stiller krav om volumen i de projekter, der deltager i forsøget.

 • Det enkelte projekt skal derfor samlet kunne visitere mindst 200 borgere i målgrupperne til projektet: 100 borgere i deltagergruppen og 100 borgere i kontrolgruppen.
 • Det enkelte projekt skal visitere borgere til indsatsen fra hver af de tre delmålgrupper, der indgår i projektets samlede målgruppe.
 • Deltagergruppen modtager indsatsen som beskrevet i indsatsmodellen og kontrolgruppen modtager den sædvanlige indsats i kommunen. Fsva. kontrolgruppen og den dertilhørende sagsbehandlergruppe forpligter projektet sig på, at evaluator skal kunne udføre en række evalueringsaktiviteter, fx indsamling af survey, i forbindelse med opstart, midtvejs og ved afslutning af projektperioden. Konceptet for indsamling af data vedr. kontrolgruppen, bliver endeligt fastlagt sammen med evaluator ifm. design af evalueringen og meldt ud til de deltagende projekter.
 • Projekterne skal visitere unge fra målgruppen gennem tilfældig udvælgelse via et udvælgelsesværktøj, der stilles til rådighed af styrelsen. Visitation skal ske i overensstemmelse med styrelsens protokol for retningslinjer vedr. udvælgelse af borgere til projektet, så der sikres ensartet randomisering på tværs af projekterne. På de lokale opstartsmøder i de deltagende projekter udarbejder projektet med støtte fra proceskonsulenten en plan for visitationen af borgere til projektet. Det samlede forventede antal deltagende borgere skal være visiteret til projektet inden for et år fra projektets start.
 • Projektet skal påregne registreringer af aktiviteter i projekterne. Styrelsen sørger for den nødvendige IT-understøttelse og vejledning.

Bilag 3 og orientering om ansvar er ikke længere tilgængelige, idet styrelsen har slettet dem.

Bilag 3: Kort om RCT-forsøg 

Orientering om ansvar for databehandling i datadrevne projekter

Styring og samarbejde

”Job-bro til Uddannelse” gennemføres som en indsats, der går på tværs af kommunen og erhvervsskolen samt inddrager de relevante forvaltninger i kommunen. Denne projektorganisering stiller krav til en klar fælles styringsmodel, der formår at facilitere og koordinere samarbejdet på tværs.

 • Det enkelte projekt skal leve op til de i projektbeskrivelsen beskrevne rammer for ”Organisering og roller” i projektet. Se projektbeskrivelsen i bilag 2.
 • Det enkelte projekts styregruppe skal bestå af ledelsesniveau fra både erhvervsskolen og kommunen. Der kan ske deltagelse fra andre relevante forvaltninger mv. efter behov, herunder socialforvaltningen, sundhedsforvaltningen, klinisk funktion mv.

Tidshorisont

’Job-bro til Uddannelse’ er et toårigt forsøg med en indledende pilotfase på ca. 3 måneder. Det forventes, at projekterne modtager tilsagn i oktober 2017 og at de umiddelbart herefter går i gang med at tilrettelægge de organisatoriske rammer for indsatsen. Projekterne vil få støtte til etablering og opstart bl.a. gennem en række opkvalificerings- og opstartsworkshopper. Projekterne igangsættes med en pilotfase fra 1. januar – 31. marts 2018 og herefter løber den toårige projektperiode frem til 31. marts 2020.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Der gives tilskud til følgende udgifter på baggrund af dokumenterede udgifter:

 • Løn til projektledelse og koordination
 • Løn til projektansatte i øvrigt
 • Undervisning
 • Materiale (f.eks. undervisningsmateriale)
 • Transport/kørselsgodtgørelse
 • Husleje
 • Formidling og information
 • Revision
 • Evt. andre specificerede udgifter.

I forbindelse med tilsagn ydes der ikke tilskud til jobcentrenes lovpligtige aktiviteter og udgifter.

Ansøger skal endvidere indstille sig på, at der kan være behov for medfinansiering for at leve op til kravene til indsatsmodellen mv.

Udbetaling af midler

Tilskudsmodellen i Job-bro til uddannelse består af et fast projekttilskud på 3 mio. kr. og et deltagerafhængigt tilskud på 13.000 kr. pr. deltagende borger. Det samlede tilsagn om tilskud til projektet fastsættes pba. a) det i ansøgningen angivet antal deltagende borgere og b) det faste projekttilskud uafhængigt af antal deltagende borgere.

Udbetalingen af tilskud følger følgende udbetalingsmodel:

Styrelsen udbetaler projektets tilskud i rater på årsbasis på baggrund af dokumenterede udgifter til projektet samt dokumentation for, hvor mange borgere, der er visiteret til projektet og dermed, hvor stor en andel af det deltagerafhængige tilskud, der kan udbetales.

Projektet kan således anmode om udbetaling af 1. rate i første kvartal 2019 og 2. rate i første kvartal af 2020.

Tredje og sidste rate udbetales i forbindelse med aflæggelse af endelig revisorpåtegnet regnskab i andet kvartal 2020.

Såfremt der er ønske om at disponere midler til en fastholdelsesmentor udover projektperioden skal dette fremgå af budgettet vedlagt ansøgningen. Udbetalingen af det samlede tilskud vil i givet fald indeholde en 4. rate, som udbetales senest et halvt år efter projektafslutningen.

Såfremt der vurderes at være behov herfor har projekterne mulighed for at søge om forskudsudbetaling. Dette skal angives i ansøgningen sammen med begrundelse herfor.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal indsendes via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Tilskudsportal mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00. Ansøgninger, som indsendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgerne skal vedlægge et budget til ansøgningen, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster tilskuddet forventes anvendt til. Ansøgningen må maksimalt fylde 15 sider og der skal også vedlægges en samarbejdsaftale mellem kommunen og erhvervsskolen. Eventuelt yderligere fremsendte bilag vil ikke blive læst og derfor ikke blive vurderet som led i styrelsens vurdering af ansøgningerne.

Følgende skabeloner skal anvendes:

De 2 skabeloner er ikke længere tilgængelige, idet styrelsen har slettet dem.

Budgetskabelon 

Skabelon for samarbejdsaftale 

Vurderingskriterier

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på en helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen, at der indgår en gennemarbejdet strategi for projektet samt et realistisk budget med sammenhæng mellem udgifter og indsats.

Der vil blive lagt vægt på følgende i vurderingen af ansøgningerne:

 1. Kerneelementer: Der vil blive lagt vægt på, at der i ansøgningen fremgår en klar beskrivelse af, hvordan kerneelementerne konkret implementeres og gøres operationelt i det enkelte projekt. Herunder lægges der særlig vægt på, at der er beskrevet en klar plan for implementering af kerneelement nr. 3) Job-bro har uddannelsesmentor som den røde tråd, kerneelement nr. 4) Job-bro indeholder virksomhedsforløb på ordinære arbejdspladser og kerne-element nr. 5) Job-bro tilbyder hurtig og systematisk helbredsmestring.
 2. Organisering og roller: Der vil blive lagt vægt på, at der i ansøgningen fremgår en klar beskrivelse af, hvordan de rammer der er fastsat for organisering og roller i projektet, konkret udmøntes og implementeres i det enkelte projekt. Herunder lægges der særlig vægt på, at der fremgår en klar strategi for opstart og drift af ”Basen” på erhvervsskolen
 3. Redskaber: Der vil blive lagt vægt på, at der i ansøgningen fremgår en klar beskrivelse af, hvordan de fælles redskaber i projektet bringes i anvendelse som led i opfølgningen på den unges indsats og understøtter den unges vej mod ordinær uddannelse.
 4. Volumen og fordeling af borgere: Der vil blive lagt vægt på, at projektet visiterer en betydelig andel af kommunens samlede bruttomålgruppe til indsatsen. Samtidig vil der blive lagt vægt på, at projektet byder ind med en fordeling mellem de tre delmålgrupper, som i betydeligt omfang afspejler kommunens andele af borgere i de tre delmålgrupper.
 5. Realisme i budgettet: Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, at der er opstillet realistiske budgetter med rimelig medfinansiering, der gør det muligt at gennemføre projektet som forskrevet i indsatsmodellen.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at der er en geografisk spredning af projekterne.

Informationsmøder

Informationsmøderne skal dels give deltagerne mere viden om puljens intentioner og kerneelementer samt støtte i processen med at indgå samarbejde mellem erhvervsskoler og kommuner. Endvidere vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål til puljen. Kommuner og erhvervsskoler kan med fordel forud for informationsmøderne fremsende eventuelle spørgsmål, som der ønskes svar på ifm. informationsmøderne.

Spørgsmål kan sendes til Deloitte, som bistår styrelsen med puljen samt den efterfølgende processtøtte. 

Der afholdes informationsmøder om puljen i Arbejdsmarkedskontorerne.

Arbejdsmarkedskontor Syd afholder informationsmøde mandag den 28. august 2017 kl. 9.30 - 14.00 på Scandic Kolding. Tilmelding kan ske via Conference Manager tilmelding Syd.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord afholder informationsmøde onsdag den 30. august 2017 kl. 10.00 - 14.00 hos Scandic Vest Aarhus. Tilmelding kan ske via Conference Manager tilmelding Midt-Nord.

Arbejdsmarkedskontor Øst afholder informationsmøde torsdag den 31. august 2017 kl. 9.30 - 13.30 hos Glostrup Park Hotel. Tilmelding kan ske via Conference Manager tilmelding Øst.

Videre proces

Deloitte bistår i hele ansøgningsprocessen med besvarelse af spørgsmål samt sparring og vejledning ifm. ansøgningsprocessen, herunder i relation til indgåelse af aftaler mellem kommuner og erhvervsskoler. Det er ansøger selv, der står for den konkrete udformning af ansøgningerne.

De kommuner, der modtager tilsagn om tilskud fra puljen til ’Job-bro til Uddannelse’, skal desuden deltage i lokale opstarts- og kvalificeringsworkshops, der faciliteres en Deloitte i samarbejde med styrelsen.

Workshopperne forventes afholdt i november-december 2017.

Spørgsmål og svar

I henhold til princippet om ligebehandling ved tilskudsforvaltning vil styrelsen og Deloitte sørge for, at alle potentielle ansøger informeres samtidigt ved besvarelse af spørgsmål, som har generel relevans for ansøgningsprocessen. Styrelsen vil i samarbejde med Deloitte bestræbe sig på hurtigst muligt at give interesserede ansøgere svar på eventuelle spørgsmål. I emnefeltet angives ”Spørgsmål til puljen ’Job-bro til Uddannelse’”. Relevante indkomne spørgsmål og svar besvares løbende her:

Spørgsmål og svar (19/02/2018) er ikke længere tilgængelig, idet styrelsen har slettet det.

Styrelsen vil opfordre til at interesserede kommuner tilkendegiver deres interesse pr. mail til Deloitte på ovenstående mailadresse. Deloitte vil herefter bistå med sparring med at rydde eventuelle barrierer af vejen.

Dette kan efter ønske ske ved telefonisk dialog eller som sparringsmøder om fx fastlæggelse af samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler.

Deloitte vil løbende følge op med kommuner med interessetilkendegivelse frem til den endelige ansøgning.

Deloitte tilbyder herefter sparring og vejledning i forbindelse med ansøgningsprocessen med henblik på at sikre, at de forskellige Job-bro elementer er tænkt rigtigt ind og at ansøgningen er fyldestgørende og opfylder minimumsbetingelserne, således at ansøgninger ikke må afvises fordi alle kerneelementer og krav ikke er tænkt med.

Sidst opdateret: 09-02-2021