Spring over hovedmenu

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse - FL § 17.46.41.50

Ansøgningsfrist 13-12-2017

Formålet med puljen er at opkvalificere ledige til at indgå i større infrastrukturprojekter samt andre områder, hvor der mangler arbejdskraft. Der er afsat 42 mio. kroner til ansøgningspuljen.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (V, DF, K, R og S) har i efteråret 2017 bl.a. aftalt at igangsætte fire initiativer med henblik på at løfte de basale kompetencer hos ledige og beskæftigede samt forebygge og modvirke begyndende rekrutteringsudfordringer og flaskehalse på arbejdsmarkedet, herunder ansøgningspulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse.

Puljen skal være med til at afhjælpe de begyndende lokale flaskehalse på det danske arbejdsmarked

Der er afsat 42 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Målgruppen

Målgruppen for puljen er ufaglærte og faglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at opkvalificere ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med henblik på, at de kan blive ansat i forbindelse med større infrastruktur- og anlægsprojekter samt andre områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er kommuner – men gerne i samarbejde med andre kommuner eller virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Projektperiode

Der er tale om en toårig projektperiode. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 22. december 2017 til den 31. december 2019.

Projektets kerneelementer

Kerneelementer, der styrker en målrettet opkvalificeringsindsats, kan fx være:

 1. Bedre koordinering mellem jobcentrene om opkvalificering, fx i forbindelse med køb af kurser målrettet infrastrukturprojekter, specifikke mangelområder og flaskehalse.
 2. Udvikling af uddannelsesforløb med et vejledende element for ledige der ønsker at skifte til en branche inden for infrastruktur eller andre mangelområder.
 3. Bedre kobling mellem virksomheder eller infrastrukturprojekter, der har et akut opstået behov for arbejdskraft og jobcentres opkvalificering af ledige til at kunne dække behovet.

Projektets succeskriterier

Der er ikke opstillet egentlige resultatkrav i forhold til de to kvantitative mål. Projekterne skal i deres ansøgning redegøre for, hvordan det sikres, at projektresultaterne kan opgøres på følgende to kvantitative mål. Projekterne skal samtidig i ansøgningen redegøre for, hvordan de vil opnå følgende mål, og fastsætte et kvantitativt mål, som projektet skal indfri.

 1. Hvor mange ufaglærte og faglærte inden for områder med flaskehalse, mangel på arbejdskraft og rekrutteringsudfordringer er blevet opkvalificeret i perioden?
 2. Hvor mange projektdeltagere er kommet i ordinært job inden for brancher, der mangler arbejdskraft?

Kriterier for tildeling af tilskud

I tildelingen vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At projektet kommer så mange ledige som muligt til gavn.
 • At projektet samarbejder med andre kommuner og/eller virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.
 • At projektet vedrører områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, en stor arbejdskraftreserve eller akut opståede lokale behov i konkrete virksomheder eller infrastrukturprojekter.
 • At projektet fremmer tværkommunale samarbejder omkring opkvalificering.

Krav til beskrivelse af projektet

Ansøgningen må maksimalt være på 4 sider eksklusiv underskrevne samarbejdserklæringer og budget. Ansøgningsskemaet indeholder en række emnefelter, som ansøgerne skal udfylde. Ansøger skal således igennem en beskrivelse af de særlige krav, der er for dem.

Forpligtelser ved deltagelse

Ansøger forpligter sig til at indgå aftale med en ekstern evaluator med henblik på at gennemføre en ekstern evaluering af projektet, der som minimum skal belyse de to kvantitative mål, der er beskrevet i afsnittet ”projektets succeskriterier”. De enkelte projekter skal selv sørge for at indsamle data til evaluator. Projektet skal i ansøgningen redegøre for hvor stor en del af bevillingen der vil blive anvendt til evaluering.

Der er ikke krav til medfinansiering, og der er heller ikke opstillet egentlige resultatkrav i forhold til de kvantitative mål. Det er alene et krav at målene opgøres.

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Orientering til deltagere i projekt opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse vedrørende ansvaret for databehandling (nyt vindue)

Dokumentation og evaluering

Der foretages ikke en samlet ekstern evaluering. De enkelte projekter, der modtager tilskud, skal i stedet afsætte en mindre del af tilskuddet til en ekstern evaluering. Den eksterne evaluering skal som minimum undersøge, hvordan projekterne scorer i forhold til de kvantitative mål, der er beskrevet i afsnittet ”projektets succeskriterier”, og som de enkelte projekter i ansøgningen om tilskud har opstillet mål for.

De enkelte projekter skal selv sørge for at indsamle data herpå.

Evalueringen skal tage udgangspunkt i skabelonen for slutrapport.

Slutrapport - Dette er slettet af styrelsen

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskuddet kan anvendes til følgende udgifter:

 • Løn
 • Eksterne konsulenter og undervisere
 • Materialer, formidling og information
 • Transport, kørsel, rejser og ophold
 • Administration
 • Evaluering
 • Revision
 • Øvrige udgifter
 • Udgifter til køb af kurser til ledige

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af en statusrapport midtvejs i perioden, samt en ekstern evaluering efter projektperiodens udløb. Der stilles krav om, at evalueringen følger op på projektets kerneelementer og succeskriterier.

Evalueringen skal følge styrelsens skabelon for slutrapport.

Statusrapport - Dette er slettet af styrelsen

I forbindelse med evalueringen skal det angives, hvad projektdeltagernes arbejdsmarkedsstatus var ved hhv. projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et delregnskab ifølge med statusrapporten samt et endeligt regnskab for hele projektperioden sammen med evalueringsrapporten senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det tildelte tilskud vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet (ved tilskud over 500.000 kr.) eller et ledelsespåtegnet (ved tilskud på under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 13. december 2017. Ansøgninger, der sendes efter denne dato, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Det bør tilstræbes, at ansøgninger ikke er længere end max 4 sider, eksklusiv samarbejdserklæringer og budget.

Der kan forventes svar på ansøgningen senest den 22. december 2017.

Spørgsmål og svar

Faglige spørgsmål til puljens indhold kan sendes pr. e-mail til flaskehalse@star.dk

Spørgsmål og svar - Dette er slettet af styrelsen

Sidst opdateret: 17-05-2022