Spring over hovedmenu

Sammen om fastholdelse - FL § 17.46.66.10

Ansøgningsfrist 01-08-2017

Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en model for at bevare sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen.

Det er et omdrejningspunkt i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats.

Det fremgår af Carsten Koch-rapporten (2015): Nye veje mod job, at der for sygemeldte ”findes indikation for, at indsatser som inddrager arbejdspladsen øger sandsynligheden for tilbagevenden til beskæftigelse. Dette gælder både for sygemeldte med muskel- og skeletbesvær samt for sygemeldte med mentale helbredsproblemer. De arbejdspladsbaserede indsatser kan foregå helt eller delvist på en arbejdsplads, indsatserne kan for eksempel indeholde koordinering af forløb, gennemgang af arbejdsforhold, inddragelse af arbejdsgiveren og tilpasninger af arbejdsforhold. Dertil findes der også evidens for, at tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte har positive beskæftigelseseffekter.”

Styrelsen udmelder på den baggrund en ansøgningspulje for at fremme inddragelse af sygemeldtes arbejdsgiver.

Projektet er inspireret af Favrskov kommunes positive erfaringer med, at første opfølgningssamtale holdes på den sygemeldtes arbejdsplads efter aftale med virksomheden, samt at der som led heri indgår en samtale med deltagelse af den sygemeldtes nærmeste leder.

Der er afsat i alt 9,0 mio. kr. til ansøgningspuljen, som er afsat på finanslovens §§ 17.46.66.10 og 17.59.21.10.

Målgruppen

Målgruppe for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger. Det vil være muligt at undtage alvorligt syge fra projektet. Herudover kan sygemeldte, hvor arbejdspladsen i sig selv vurderes at være årsagen til sygemeldingen, undtages.

Formålet med projektet

Det er formålet med projektet at afprøve en model for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes ude på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er dermed at understøtte, at flere sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse raskmeldes helt eller delvis.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner.

Projektperiode

Projektperioden løber fra den 1. oktober 2017 til den 31. december 2018.

Puljens indsatsmodel

Projektet består i, at de deltagende kommuner i projektperioden skal afprøve en indsatsmodel for inddragelse og dialog med den sygemeldtes arbejdsgiver, hvori der indgår følgende kerneelementer:

 • Første opfølgningssamtale finder sted på den sygemeldtes arbejdsplads inden udgangen af 8. fraværsuge, hvor både arbejdsgiver, sygemeldte og fastholdelseskonsulenten deltager.
 • Deltagende kommuner foretager en generel omlægning af den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet, således at medarbejderne varetager både myndigheds- og fastholdelsesopgaver.
 • Deltagende kommuner skal foretage en omlægning af opgavevaretagelsen blandt medarbejdere, der arbejder med sygedagpengesager, som muliggør, at sygemeldte kun tilknyttes én sagsbehandler, der har kompetence til både at varetage myndighedsopgaven og fungere som fastholdelseskonsulent. 
 • Fastholdelseskonsulenten har som udgangspunkt ansvaret for hele sagen indtil den sygemeldte enten raskmeldes eller opsiges, med mindre der er forhold der gør, at dette ikke er muligt.

Bilag 1 om projektbeskrivelsen (pdf) (nyt vindue)

Puljens succeskriterier

Der er for ansøgningspuljen opstillet følgende succeskriterier:

 • Flere sygedagpengemodtagere i de deltagende kommuner overgår til beskæftigelse.
 • 70 pct. af sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse i de deltagende kommuner i visitationskategori 2 og 3 har deres første opfølgningssamtale på deres arbejdsplads.
 • Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en virksomhedsrettet indsats inden 13. sygefraværsuge, øges med 10 procentpoint i de deltagende kommuner.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligtiger kommunerne sig til at gennemføre projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i dette puljeopslag og bilag 1 om projektbeskrivelsen.

De deltagende kommuner forpligter sig ligeledes til at deltage i følgende aktiviteter:

 • Opstartsworkshop med fokus på organisering og omlægning af indsatsen. Workshop tilrettelægges med deltagelse af 3-5 kommuner og gennemføres af ekstern konsulent i samarbejde med det regionale arbejdsmarkedskontor i styrelsen.
 • Individuelle sparringsbesøg i samarbejde med en ekstern konsulent og det regionale arbejdsmarkedskontor i styrelsen med henblik på at understøtte, at projektet implementeres i den enkelte kommune. Deltagende kommuner deltager som minimum med ansvarlig leder på sygedagpengeområdet.
 • Netværksmøder for fastholdelseskonsulenter i de 3 Arbejdsmarkedskontorer. Netværksmøderne faciliteters af de regionale arbejdsmarkedskontorer.
 • Afslutningsseminar med fokus på forankring af projektet i de deltagende kommuner samt spredning af erfaringerne fra projektet til andre kommuner.

De deltagende kommuner er ambassadører for projektet og forpligtet til i projektperioden at deltage i formidling af erfaringer og resultater fra projektet, f.eks. på netværksmøder m.v.  Der kan herudover være mulighed for at frikøbe medarbejdere i de deltagende kommuner til deltagelse i inspirationsworkshops som beskrevet i bilag 1 om projektbeskrivelsen.

De deltagene forpligter sig også til, at der sker en ledelsesmæssig forankring af projektet i kommunen, som skal understøtte at indsatsmodellen implementeres, samt at den ansvarlige leder på sygedagpengeområdet i projektperioden deltager i en styregruppe for projektet i regi af styrelsen.

Monitorering

De deltagende kommuner skal i deres sagsbehandlingssystem registrere:

 1. Om arbejdsgiver har deltaget i samtalen.
 2. Hvor samtalen har været afholdt (ved indkaldelsen registreres det, hvor samtalen forventes afholdt - på virksomheden eller jobcenteret).Det vil give mulighed for at følge andelen af sygemeldte fra beskæftigelse, der får første opfølgningssamtale på virksomheden.

Det vil via måling på jobindsats.dk være muligt at følge andelen, der får et virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge og dermed, hvem der får en tidlig virksomhedsrettet indsats.

Der måles herudover på afgang til job og uddannelse en måned efter afsluttet forløb.

Evaluering

Der vil blive gennemført en ekstern evaluering af projektet.

Ansøgningspuljen udmeldes som et implementeringsprojekt med henblik på at udbrede en konkret indsatsmodel. Det er dermed evalueringens vidensformål at få viden om implementering af den konkrete indsats og betydning af implementeringsgreb m.v.

Der vil herudover blive gennemført en effektevaluering af projektet med fokus på at afdække betydningen af varighed af forløbene, når første samtale holdes på arbejdspladsen.

Bilag 2 om evalueringsmodel for implementeringsprojekter (pdf) (nyt vindue)

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på kommunens udmøntning af indsatsen i projektet, en geografisk spredning i de deltagende kommuner samt spredning i de deltagende kommuners størrelse.

Det skal i ansøgningen være beskrevet, hvordan kommunen vil:

 • Organisere projektet
 • Implementere projektets kerneelementer
 • Sikre at medarbejderne i projektet har de rette kompetencer til at varetage rollen som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent
 • Skabe en ledelsesmæssig forankring.

Der vil maksimalt kunne opnås tilskud fra puljen for 800.000 kr. til dækning af ovenstående udgiftsposter, hvorfor ansøgers budget skal holdes indenfor denne økonomiske ramme.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet af rater på baggrund af de indsendte regnskaber.

De kommuner der bliver udvalgt til at deltagelse i projektet, vil modtage et brev, hvori der vil blive afgivet tilsagn om tilskud for hele projektperioden. Frister for indsendelse af regnskaber, og dermed udbetaling af tilskud, vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Krav til regnskab

I forbindelse med udbetaling af første rate, skal projektet indsende et ledelsespåtegnet delregnskab. Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab enten være et revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.). Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Tilskudsberettigede udgifter

Ansøgere skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad tilskuddet vil blive anvendt til.

Tilskud fra puljen kan anvendes til følgende udgiftsposter:

 • Fastholdelseskonsulenter
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere 
 • Transport (ifm. kompetenceudvikling)
 • Revision

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest tirsdag den 1. august 2017 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger sendt efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet. Ansøgere kan forvente at få tilsagn i august 2017.

Spørgsmål og svar

Eventuelle spørgsmål til puljen kan sendes pr. e-mail til styrelsens hovedpostkasse star@star.dk.

Spørgsmålene mærkes ”Sammen om fastholdelse”. Relevante spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på denne side. Indkomne spørgsmål i perioden den 10. - 21. juli 2017, vil blive besvaret i uge 30.

Sidst opdateret: 09-02-2021