Spring over hovedmenu

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage - FL § 17.46.41.30

Ansøgningsfrist 13-12-2017

Formålet med puljen er at styrke indsatsen for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede. Der er afsat 26,5 mio. kroner til ansøgningspuljen.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (V, DF, K, R og S) har i efteråret 2017 bl.a. aftalt at igangsætte fire initiativer med henblik på at løfte de basale kompetencer hos ledige og beskæftigede samt forebygge og modvirke begyndende rekrutteringsudfordringer og flaskehalse på arbejdsmarkedet, herunder ansøgningspulje til ”Styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage”.

Der er i alt afsat 26,5 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Målgruppen

Målgruppen er ledige og beskæftigede ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at styrke indsatsen for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede. Puljen kan anvendes til initiativer, der kan understøtte og hjælpe ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede til at styrke deres basale kompetencer.

Ansøgerkreds

Ansøgere kan være kommuner, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer mv.

Projektperiode

Der er tale om en toårig projektperiode, der løber fra udgangen af 2017 til udgangen af 2019.

Projektets kerneelementer

Kerneelementer der styrker indsatsen for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede og hjælper målgruppen til at styrke deres basale kompetencer, er:

 1. Aktiviteter der spotter og motiverer ledige og beskæftigede i målgruppen til at få hjælp til at styrke deres basale kompetencer, fx via et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus.
 2. Aktiviteter der støtter og fastholder ledige og beskæftigede undervejs i deres løft af basale kompetencer, fx undervejs i et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus.

Projekterne skal indeholde disse kerneelementer.

Projektets succeskriterier

Der er ikke opstillet egentlige resultatkrav i forhold til de fire kvantitative mål. Projekterne skal i deres ansøgning redegøre for, hvordan det sikres, at projektresultaterne kan opgøres på følgende fire kvantitative mål. Projekterne skal samtidig i ansøgningen redegøre for hvordan de vi l opnå følgende mål, og fastsætte et kvantitativt mål, som projektet skal indfri.

 1. Hvor mange ledige og beskæftigede som projektet er nået ud til med information, samtaler el. lign. omkring deres læse-, skrive- regneudfordringer?
 2. Hvor mange aktører med berøring af målgruppen af ordblinde, læse-, skrive- og regnesvage (fx virksomheder, kommuner/jobcentre m.v.) er projektet nået ud til med information, samtaler el. lign. omkring deres læse-, skrive- regneudfordringer? 
 3. Hvor mange ledige og beskæftigede som er påbegyndt et løft i basale kompetencer (fx et ordblindekursus eller et læse-, skrive- eller regnekursus)?
 4. Hvor mange ledige og beskæftigede som har gennemført et løft i basale kompetencer (fx et ordblindekursus eller et læse-, skrive- eller regnekursus)?

Kriterier for tildeling af tilskud

I tildelingen vil der blive lagt vægt på:

 • Antal borgere indenfor målgruppen, som inkluderes i projektet i forhold til information, samtaler og kurser omkring deres læse-, skrive- regneudfordringer.
 • At ansøger har gjort sig overvejelser om, hvordan projektet vil spotte, motivere og fastholde ledige og beskæftigede i målgruppen i projektet således at disse kommer tættere på – eller opnår et reelt løft af - basale læse-, skrive- og regnekompetencer.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Krav til beskrivelse af projektet

Ansøgningen må maksimalt være på 4 sider eksklusiv underskrevne samarbejdserklæringer og budget. Ansøgningsskemaet indeholder en række emnefelter, som ansøgerne skal udfylde. Ansøger skal således igennem en beskrivelse af de særlige krav, der er for dem.

Forpligtelser ved deltagelse

Ansøger forpligter sig til at indgå aftale med en ekstern evaluator med henblik på at gennemføre en ekstern evaluering af projektet, der som minimum skal belyse de fire kvantitative mål, der er beskrevet i afsnittet ”projektets succeskriterier”. De enkelte projekter skal selv sørge for at indsamle data til evaluator. Projektet skal i ansøgningen redegøre for, hvor stor en del af bevillingen der vil blive anvendt til evaluering.

Der er ikke krav til medfinansiering, og der er heller ikke opstillet resultatkrav i forhold til de fire kvantitative mål. Det er alene et krav at målene opgøres.

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Orientering til deltagere i projekt indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage vedrørende ansvaret for databehandling (nyt vindue)

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskuddet kan anvendes til følgende udgifter:

 • Løn
 • Eksterne konsulenter og undervisere
 • Materialer, formidling og information
 • Transport, kørsel, rejser og ophold
 • Administration
 • Evaluering
 • Revision
 • Øvrige udgifter

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af en statusrapport midtvejs i perioden, samt en ekstern evaluering efter projektperiodens udløb, som projektet selv skal finansiere for de bevilligede midler. Der stilles krav om, at evalueringen følger op på projektets kerneelementer og succeskriterier.

Evalueringen skal følge styrelsens skabeloner for slutrapport og statusrapport.

Slutrapport (Word) (nyt vindue)

Statusrapport (Word) (nyt vindue)

I forbindelse med evalueringen skal det angives, hvad projektdeltagernes arbejdsmarkedsstatus var ved hhv. projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et delregnskab sammen med statusrapporten. Herudover skal der sendes et endeligt regnskab for hele projektperioden sammen med evalueringsrapporten senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det tildelte tilskud vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber. Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være et revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr. til en offentlig ansøger og over 250.000 kr. til en privat ansøger) eller et ledelsespåtegnet regnskab (ved tilskud på under 500.000 kr. til en offentlig ansøger og 250.000 kr. til en privat ansøger).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 13. december 2017, kl. 13.00. Ansøgninger, der sendes efter denne dato, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgningen må ikke overstige 4 sider og ansøgning skal sendes sammen med et udførligt udfyldt budget og samarbejdserklæringer. Ansøgninger, der overstiger 4 sider, vil ikke blive behandlet.  

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december 2017.

Spørgsmål og svar

Faglige spørgsmål til puljen kan sendes pr. e-mail til Basalefaerdigheder@star.dk 

Spørgsmål og svar (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 17-05-2022