Spring over hovedmenu

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft - FL § 17.46.41.60

Ansøgningsfrist 13-12-2017

Ansøgningspuljen har bl.a. til formål at styrke og understøtte udviklingen af virksomhedsservice i jobcentrene og styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne på områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Der er afsat 20 mio. kroner til ansøgningspuljen.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (V, DF, K, R og S) har i efteråret 2017 aftalt at igangsætte fire nye initiativer med henblik på at løfte de basale kompetencer hos ledige og beskæftigede samt forebygge og modvirke begyndende rekrutteringsudfordringer og flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et af initiativerne er en ansøgningspulje, som har til formål at styrke og udvikle den lokale virksomhedsservice og den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene. Der er afsat 20 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Målgruppen

Målgruppen er ledige og virksomheder.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at styrke og understøtte udviklingen af virksomhedsservice i jobcentrene og styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne på områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft, samt at styrke virksomhederne i at tage et socialt ansvar. Dette kan fx gøres ved at arbejde med kvalitet i Jobnet CV’er, digitale jobordrer, Virksomhedsoverblikket mv.

Virksomhedsoverblikket

Derudover skal puljen styrke den tværkommunale virksomhedsservice. Dette kan fx gøres ved at ansætte flaskehals koordinatorer til at koordinere rekrutterings-, uddannelses- og opkvalificeringsforløb på tværs af kommuner.

Ny viden om virksomhederne i Virksomhedsoverblikket

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af alle kommuner. Flere kommuner har mulighed for at samarbejde om at sende en fælles ansøgning fx i regi af regionale rekrutteringsfællesskaber. Den kommune, der sender ansøgningen, bliver projekt- og tilskudsansvarlig.

Projektperioden

Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 22. december 2017 til den 31. december 2019.

Projektets kerneelementer

Kerneelementer der styrker virksomhedsservice er fx:

 • Bedre kvalitet i de lediges Jobnet CV’er med henblik på at skabe bedre match og synliggøre de lediges kompetencer.
 • Bedre digital virksomhedsservice ved at benytte digitale jobordrer og understøtte virksomhedernes brug af funktioner i Jobnet for Arbejdsgivere.
 • Brug af struktureret viden og data om arbejdsmarkedet for at finde relevante samarbejdsvirksomheder (fx bruge Virksomhedsoverblikket til at udpege relevante virksomheder indenfor mangel- og paradoksområder).
 • Styrkelse af det tværkommunale samarbejde om rekruttering til virksomheder, der mangler arbejdskraft, fx i regi af rekrutteringsfællesskaberne og/eller i samarbejde med Jobservice Danmark.
 • Brug af flaskehals koordinatorer til at koordinere målrettede opkvalificeringsforløb til job i udvalgte brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Flaskehals koordinatorerne skal samarbejde med konkrete virksomheder, og opfordres til at samarbejde med de Regionale Arbejdsmarkedsråd og de Regionale Arbejdsmarkedskontorer i styrelsen/Jobservice Danmark.

Projektets succeskriterier

 • Øget tilfredshed blandt samarbejdsvirksomheder med jobcentrets virksomhedsservice.

 • Øget kontakt til virksomheder med mangelproblemer.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • At ansøger beskriver, hvordan projektet konkret vil arbejde med at styrke virksomhedsservice.
 • At det er beskrevet hvordan projekterne vil arbejde med et eller flere kerneelementer der styrker jobcentrenes virksomhedsservice, fx Jobnet CV, digitale jobordrer, Virksomhedsoverblikket eller tværkommunalt samarbejde, fx i regi af rekrutteringsfællesskaber eller koordinering vha. flaskehals koordinatorer.
 • At kontakt til og samarbejde med virksomheder er tænkt ind i ansøgningen.
 • At det er beskrevet, hvordan projektet konkret vil arbejde for at øge tilfredsheden blandt virksomheder og for at øge kontakten til virksomheder med mangelproblemer.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Forpligtelser ved deltagelse

Tilskudsmodtagere forpligter sig til at bidrage løbende med vidensdeling og sparring med de øvrige jobcentre om deres projekter i regi af netværksmøder i de Regionale Arbejdsmarkedskontorer.

Dokumentation og evaluering

Ansøger forpligter sig til at indgå aftale med en ekstern evaluator med henblik på at gennemføre en ekstern evaluering af projektet. De enkelte projekter skal selv sørge for at indsamle data til evaluator.

Evalueringen skal tage udgangspunkt i styrelsens evalueringsskabelon.

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskuddet kan anvendes til følgende udgifter:

 • Løn
 • Eksterne konsulenter og undervisere
 • Materialer, formidling og information
 • Transport, kørsel, rejser og ophold
 • Administration
 • Evaluering
 • Revision
 • Øvrige udgifter

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af en status midtvejs i perioden, samt en ekstern evaluering efter projektperiodens udløb. Der stilles krav om, at evalueringen følger op på projektets kerneelementer og succeskriterier.

Evalueringen skal følge styrelsens skabelon for evaluering og skabelon for statusrapport.

Skabelon for evaluering (Word) (nyt vindue)

Skabelon for statusrapport (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et delregnskab sammen med statusrapporten samt et endeligt regnskab for hele projektperioden sammen med evalueringsrapporten senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Det tildelte tilskud vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet (ved tilskud over 500.000 kr.) eller et ledelsespåtegnet (ved tilskud på under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 13. december 2017, kl. 13.00. Ansøgninger, der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen senest den 22. december 2017.

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Faglige spørgsmål til puljens indhold kan sendes pr. e-mail til Virksomhedsservice@star.dk

Spørgsmål og svar (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 17-05-2022