Spring over hovedmenu

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler - FL § 17.59.21.90

Ansøgningsfrist 23-06-2017

Ansøgningspuljen udmeldes med henblik på, at udvalgte arbejdspladser kan gennemføre foruddefinerede forløb, som skal understøtte forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler. Der kan løbende søges om tilskud fra puljen efter ’først til mølle’ princippet.

Voldsforebyggelsespakkerne består af foruddefinerede forløb, som arbejdspladserne skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler. Forløbene er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i regi af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Ifølge aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på Beskæftigelsesministeriets område, er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til videreførelse af voldsforebyggelsespakkerne. Midlerne er afsat på Finanslovens § 17.59.21.90.

Målgruppen

Målgruppen for forebyggelsespakkerne er ansatte på arbejdspladser indenfor følgende brancher: Døgninstitutioner- og hjemmepleje, fængsler, hospitaler, lærere og politi.

Fordeling af forebyggelsespakker og midler for 2017

Puljen er fordelt efter en samlet afvejning af, hvilke brancher der har haft størst risiko for vold eller trusler om vold, i hvilke brancher der har været størst efterspørgsel efter forebyggelsespakkerne, og hvor længe pakkerne har været udbudt.

Nedenstående tabel viser fordelingen af puljens midler indenfor de brancher, der er omfattet:

Branche  2017 (kr.) Max antal pakker pr. P-nummer
Døgn- og hjemmepleje 900.000 1
Fængsler 900.000 2
Hospitaler 900.000 2
Lærere 1.300.000 1
Politi 900.000 2

Som det fremgår af tabellen, er der begrænsning i antallet af voldsforebyggelsespakker, som den enkelte arbejdsplads kan søge om tilskud til. Dette er under hensynet til, at så mange arbejdspladser som muligt skal have del i midlerne samt hensynet til ligebehandlingsprincippet. Begrænsningen gælder desuden i forhold til de arbejdspladser, der tidligere har fået bevilget forebyggelsespakker af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Formålet med puljen

Puljens formål er, at arbejdspladser, indenfor de ovenfor nævnte områder, skal gennemføre foruddefinerede forløb til forebyggelse af vold og trusler og håndtering heraf.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan søges af arbejdspladser med følgende branchekoder:

Døgninstitutioner- og hjemmepleje

970000 – Hushjælp med ansat medhjælp
881010 – Hjemmehjælp
879020 – Familiepleje
873020 – Beskyttede boliger o.l.
872020 – Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
872010 – Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
871010 – Plejehjem
879090 – Andre former for institutionsophold
871020 – Institutionsophold med sygepleje
889920 – Flygtninge- og asylcentre
873010 – Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
879010 – Døgninstitutioner for børn og unge

Hospitaler

861000 – Hospitaler

Lærere

852010 – Folkeskoler o.lign.
852020 – Specialskoler for handicappede
853110 – Ungdoms- og efterskoler

Politi eller fængsler

801000 – Private vagt- og sikkerhedstjenester
802000 – Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
803000 – Overvågning
842200 – Forsvar
842300 – Domstole og fængselsvæsen
842400 – Politi
842500 – Brandvæsen

Forløbene er udviklet og målrettet til specifikke jobgrupper indenfor de nævnte brancher. Alle arbejdspladser med de nævnte branchekoder har dog mulighed for at søge en voldsforebyggelsespakke, uanset jobgruppe. Inden der søges om tilskud til en voldsforebyggelsespakke, er det imidlertid vigtigt at vurdere, om forløbet i drejebogens eksempler passer til arbejdspladsen.

Projektperiode i forhold til brancher

En pakke i forhold til brancher gennemføres med følgende projektperioder:

Døgn- og hjemmepleje: 6 måneder

  • Fængsler: 12 måneder
  • Hospitaler: 9 måneder
  • Lærere: 9 måneder
  • Politi: 12 måneder

Slutregnskabet skal afleveres senest 1 måned efter gennemførelsen.

Slutregnskab - Fængsler (Excel) (nyt vindue)

Projektets aktiviteter

Indsatsen i voldsforebyggelsespakkerne er beskrevet i drejebøger særligt udviklet til hver branche. Tilsagn om tilskud er betinget af, at ansøger følger drejebogen, som styrelsen sender med tilsagnet. Aktiviteterne består bl.a. af møder, forsøg med at lære nye rutiner og evaluering.

Forventede resultater på deltagerniveau

Det forventes, at deltagerne efter forløbet, vil være bedre til at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler på arbejdspladserne.

Kriterier for tildeling af tilskud

Kriterierne for tildeling af tilskud er følgende:

  • At ansøgers p-nummer er en af de nævnte branchekoder for den voldsforebyggelsespakke, som der søges om tilskud til.
  • At ansøgers p-nummer ikke allerede har modtaget tilskud til det maksimale antal forebyggelsespakker jf. begrænsningerne i tabellen.

En arbejdsplads forstås som en produktionsenhed (p-enhed).  Alle produktionsenheder er tildelt et entydigt 10-cifret identifikationsnummer(produktionsenhedsnummer), som er tilknyttet en juridisk enhed med et entydigt 8-cifret CVR-nr.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved at ansøge om tilskud fra puljen forpligter ansøger sig til at følge drejebogen for forløbet samt bidrage til en ekstern evaluering af puljen.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til:

  • Lønkompensation 
  • Udgifter til brug af intern konsulent i kommunen, regionen, kriminalforsorgen, politiets HR. Konsulenten må ikke være ansat på den arbejdsplads, der gennemfører voldsforebyggelsespakken. Det er kun, hvis det ikke er muligt at bruge en intern konsulent i organisationen, der er mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent. Der vil imidlertid ikke kunne opnås tilskud til mere end 300 kr. pr. konsulenttime. En eventuel difference mellem støttebeløbet og de faktiske omkostninger, skal afholdes af arbejdspladsen. I voldsforebyggelsespakken til hospitaler er der mulighed for inddragelse af en yderligere ekstern konsulent inden for en ramme på op til 20 timer á maks. 1.000 kr., i alt op til 20.000 kr.

Der ydes ikke tilskud til øvrige udgifter.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger inkl. budget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest fredag den 23. juni 2017.

Ansøger skal i ansøgningen angive, hvornår forløbet ønskes påbegyndt.

Der kan løbende søges om tilskud fra puljen efter ’først til mølle’ princippet.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning 3-4 uger efter modtagelsen.

Hvis puljens midler for en specifik branche bliver opbrugt i løbet af ansøgningsperioden, vil yderligere ansøgninger til branchen komme på venteliste. Herefter vil STAR vurdere efterspørgslen, og om der skal foretages en omprioritering af midlerne mellem de fem områder. De ansøgere, der kommer på venteliste, kan først forvente at få svar ved udgangen af 2. kvartal 2017.

Der kan ikke længere ansøges til branchen døgn- og hjemmepleje, da midlerne er opbrugt for i år. Ansøgere som allerede har ansøgt, er kommet på venteliste.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt ledelsespåtegnet projektregnskab, en oversigt over timeforbrug samt fakturakopi ved brug af konsulent for hele projektperioden senest 1 måned efter projektperiodens afslutning.

Slutregnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. 

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt, når slutregnskabet er indsendt og godkendt.

Sidst opdateret: 09-02-2021