Spring over hovedmenu

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - FL § 17.41.12.20

Ansøgningsfrist 01-02-2018

Formålet med den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Den samlede pulje for 2018 udgør 4,2 mio.kr.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats.

Temaer

Beskæftigelsesrådet har besluttet, at der for 2018 kan søges om tilskud indenfor følgende tre overordnede temaer, som omhandler:

 • Tema 1: Løft i opkvalificeringen af ledige
 • Tema 2: Styrket indsats for at inkludere flere på kanten af arbejdsmarkedet
 • Tema 3: Dimittendledigheden skal nedbringes

De overordnede og specifikke kriterier, som skal være opfyldt, er oplyst i afsnittet ”Kriterier for tildeling af tilskud og krav til ansøgningen”.

Der kan søges om max. 500.000 kr. pr. projekt.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af private foreninger, virksomheder mv. samt kommunale og statslige institutioner.

Kriterier for tildeling af tilskud og krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en kort fyldestgørende og forståelig beskrivelse af projektets formål. Desuden skal det fremgå hvilket tema der søges indenfor, metode og aktiviteter samt indhold om projektet med en tidsplan. Herudover skal der afgives budgetoplysninger med angivelse af, hvilket beløb der søges om. Det bedes ligeledes oplyst, hvordan projektet evalueres og projektet resultater.

Ansøgningskriterier og krav til ansøgning for tema 1: Løft i opkvalificeringen af ledige

En del af indsatsen i bestræbelserne på at imødekomme virksomhedernes behov for de rette medarbejdere er, at ledige har netop de kompetencer, som virksomhederne står og mangler.

Det er derfor vigtigt, at de beskæftigelsespolitiske redskaber til opkvalificering i så høj grad som muligt målrettes til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, samt målrettes fx personer, der har risiko for at blive langtidsledige.

Beskæftigelsesrådet har vurderet, at der i forbindelse med 1. ansøgningsrunde til den centrale pulje for 2018 er behov for at få afprøvet flere nye metoder til at imødekomme mangelsituationer på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesrådet mener at projektets erfaringer nemmest vil kunne forankres i den almindelige beskæftigelsesindsats, hvis udviklingen af nye metoder sker med inddragelse af kommuner, som indgår i de eksisterende tværkommunale rekrutteringsfællesskaber. Involvering af virksomheder bør ske på grundlag af analyser, som dokumenterer stor sandsynlighed for at skulle rekruttere nye medarbejdere på områder med mangel på arbejdskraft. Projektet skal være målrettet stillingsbetegnelser, hvor der i De Regionale Arbejdsmarkedsråds områder (RAR-områder), er mangel på arbejdskraft med afsæt i Arbejdsmarkedsbalancen.

Der indkaldes ansøgninger til den centrale pulje, hvor der kan søges om midler til projekter, som handler om at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange.

De overordnede kriterier for tildeling af tilskud fra puljen skal være opfyldt (herunder fx nytænkning og plan for, hvordan resultaterne vil formidles). Det foreslås, at mindst ét regionalt arbejdsmarkedsråd og ét Arbejdsmarkedskontor indgår i projektet.

Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle og konkret lede samarbejder mellem kommuner, som indgår i de tværkommunale rekrutteringsfællesskaber og andre regionale aktører (fx jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, rekrutterings- og vikarbureauer.), som kan afprøve nye metoder til at opkvalificere ledige inden for udvalgte mangelområder.

Projektansøgningen skal indeholde:

 • Forslag til organisering af projektet. Herunder tydelig projektledelse med henblik på at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange, som er relevante i forhold til konkret og handlingsorienteret indsats for at udvikle nye metoder til at opkvalificere ledige inden for udvalgte mangelområder.
 • Der skal beskrives en vurdering af mangelsituationens karakter og omfang. Det er kernen i projektet, at der gennemføres konkret aktivitet. Det kan fx være ved i samarbejde med jobcentre at igangsætte opkvalificeringsaktiviteter, synliggøre jobmulighederne for ledige, informere virksomhederne om udvidelse af rekrutteringskanaler el. lign.
 • Det er centralt i projektet, at der gennemføres konkret aktivitet i et samarbejde med fx uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, a-kasser eller rekrutterings- og vikarbureauer og der skal derfor være en beskrivelse af, hvordan samarbejdet tænkes ind i projektet.
 • Anvisning af hvem der fremadrettet skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Projektets forventede resultater fx antallet af personer, som opnår ordinær beskæftigelse.
 • Metoder, der kan evaluere resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (projektet skal være afsluttet senest den 30. september 2018).
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Ansøgningskriterier og krav til ansøgningen for tema 2: Styrket indsats for at inkludere flere på kanten af arbejdsmarkedet

Netop nu befinder arbejdsmarkedet sig i en gunstig situation, der giver mulighed for at få inkluderet flere på kanten af arbejdsmarkedet. Det giver anledning til at afprøve nye metoder i tilgangen til borgerne, så flere personer kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesrådet har vurderet, at der i forbindelse med første ansøgningsrunde til den centrale pulje for 2018 er yderligere behov for at få afprøvet flere nye metoder for at inkludere flere på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan være indsatser for indvandrere og efterkommere af indvandrere, som fx har behov for et løft i sprogkundskaberne.

Beskæftigelsesrådet mener at projektets erfaringer nemmest vil kunne forankres i den almindelige beskæftigelsesindsats, hvis udviklingen af nye metoder sker med inddragelse af kommuner, som indgår i de eksisterende tværkommunale rekrutteringsfællesskaber.

De overordnede kriterier for tildeling af tilskud fra puljen skal være opfyldt (herunder fx nytænkning og plan for hvordan resultaterne vil formidles). Det foreslås, at mindst ét regionalt arbejdsmarkedsråd og ét Arbejdsmarkedskontor indgår i projektet.

Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle og konkret lede samarbejder mellem udvalgte virksomheder, de tværkommunale rekrutteringsfællesskaber og andre regionale aktører (fx jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, rekrutterings- og vikarbureauer), som kan afprøve nye metoder til at få inkluderet flere på kanten af arbejdsmarkedet.

Projektansøgningen skal indeholde:

 • Forslag til organisering af projektet. Herunder tydelig projektledelse med henblik på at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange, som er relevante i forhold til konkret og handlingsorienteret indsats for at udvikle nye metoder til at inkludere flere, der i dag er på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Det er kernen i projektet, at der gennemføres konkret aktivitet. Det kan fx være ved i samarbejde med jobcentre at igangsætte virksomhedspraktik, opkvalificeringsaktiviteter, synliggøre jobmulighederne for ledige, information til virksomhederne om potentialet i målgruppen el. lign.
 • Der skal indgå ydelsesmodtagere, som har tilnærmelsesvis de samme beskæftigelsespolitiske udfordringer og målgruppen og deres forventede udfordringer skal være beskrevet i projektet.
 • Det er centralt i projektet, at de konkrete aktiviteter gennemføres i et samarbejde med udvalgte virksomheder og fx uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, a-kasser eller rekrutterings- og vikarbureauer m.fl. og der skal derfor være en beskrivelse af, hvordan samarbejdet indtænkes i projektet.
 • Anvisning af hvilke aktører der fremadrettet skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Projektets forventede resultater fx antallet af personer som opnår ordinær beskæftigelse.
 • Metoder, der kan evaluere resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (projektet skal være afsluttet senest den 30. september 2018)
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Ansøgningskriterier og krav til ansøgningen for tema 3: Dimittendledigheden skal nedbringes

Ledigheden er ikke ligeligt fordelt i Danmark. Det indebærer, at der i visse dele af landet er en højere ledighed, mens andre dele af Danmark mangler arbejdskraft særligt inden for visse brancher. Mobiliteten fagligt og geografisk skal sikres, så det bliver mere sandsynligt for virksomheder over alt i landet at rekruttere de medarbejdere, de har brug for. Der er en særlig udfordring med et stigende antal nyuddannede ledige. Den gruppe er især koncentreret i byer med mange uddannelsesinstitutioner.

Beskæftigelsesrådet har vurderet, at der i forbindelse med første ansøgningsrunde til den centrale pulje for 2018 er behov for at få afprøvet nye metoder til at få matchet ledige dimittender med virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.

Der indkaldes ansøgninger til den centrale pulje, der kan udvikle nye metoder til at styrke det tværkommunale samarbejde inden for rammerne af de eksisterende tværkommunale rekrutteringsfællesskaber og binde jobcentre i uddannelsesbyerne sammen med jobcentre i yder- og landkommuner.

De overordnede kriterier for tildeling af tilskud fra puljen skal være opfyldt (herunder fx nytænkning og plan for hvordan resultaterne vil formidles).

Projektansøgningens overordnede fokus skal være at udvikle et samarbejde inden for rammerne af de eksisterende tværkommunale rekrutteringsfællesskaber og sammen med andre regionale aktører (fx regionalt arbejdsmarkedskontor, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, virksomheder, brancheorganisationer, rekrutterings- og vikarbureauer, regionsråd og de regionale vækstfora) med det formål at understøtte, at flere dimittender kommer i beskæftigelse.

Der kan søges om midler til projektledelse og konkrete aktiviteter for dimittender. Personer, der indgår i projektet skal have været ledige i mere end 6 måneder.

Det foreslås, at der skal indgå samarbejdspartnere fra flere RAR-områder, og at et Arbejdsmarkedskontor indgår i et projekt.

Projektansøgningen skal indeholde:

 • Forslag til organisering af projektet. Herunder tydelig projektledelse mhp. at lede og tilrettelægge samarbejdsprocesser og arbejdsgange, som er relevante i forhold til konkret og handlingsorienteret at få flere dimittender i beskæftigelse.
 • Identifikation af hvilken målgruppe projektet vil omfatte og hvilke resultater, der forventes at blive opnået.
 • Det er kernen i projektet, at der gennemføres konkret aktivitet. Det kan fx være ved i samarbejde med a-kasser/jobcentre, virksomheder og brancheorganisationer m.fl. at synliggøre jobmulighederne for dimittender, informere virksomhederne om effektive rekrutteringskanaler el. lign.
 • Anvisning af hvilke aktører der fremadrettet skal indgå i opgaveløsningen og forslag til arbejdsdeling.
 • Projektets forventede resultater fx antallet af personer, som opnår ordinær beskæftigelse.
 • Metoder, der kan evaluere resultater.
 • Afgrænsning af projektperiode (projektet skal være afsluttet senest den 30. september 2018).
 • Et detaljeret budget for projektet.

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest torsdag den 1. februar 2018, kl. 12.00. Ansøgninger sendt efter denne frist vil ikke blive behandlet.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Det centrale beskæftigelsesråd vil, efter faglig indstilling fra styrelsen, beslutte hvilke projekter der skal tildeles tilsagn om tilskud.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke poster tilskuddet vil blive anvendt til.

Ansøgerne kan forvente at få svar på deres ansøgning i uge 12 i 2018.

Budgetskema (Excel) (Nyt vindue)

Krav om afrapportering

Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden. Skabelon for slutrapport findes på star.dk under puljer. (link til side om slutrapport)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

 • Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet.
 • Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.
  De nærmere betingelser og frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. I den forbindelse skal der i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Sidst opdateret: 17-05-2022