Spring over hovedmenu

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats 2. runde - FL § 17.41.12.20.

Ansøgningsfrist 24-08-2018

Formålet med den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Midlerne er afsat på Finanslovens § 17.41.12.20., hvoraf der resterer 1,9 mio. kr.

Beskæftigelsesrådet (BER) har besluttet, at der kan søges om tilskud indenfor temaet ”Flere seniorer i job”.

Om temaet og specifikke ansøgningskriterier

Der er et stort potentiale i at tiltrække og fastholde seniorer på arbejdsmarkedet – både for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for samfundsøkonomien. Beskæftigelse blandt personer over 60 år er steget gennem de seneste 20 år, men der er fortsat behov for tiltag, der kan skubbe yderligere på for at fastholde og tiltrække seniorer som en aktiv del af arbejdsstyrken.

Årsagerne til tilbagetrækning er altid individuelle og oftest en kombination af en hel række forskellige faktorer. Tiltag, der kan sikre fastholdelse og tiltrækning kan være rettet mod forskellige målgrupper alt efter årsagen til deres ledighed, fx ledige, som:

har mistet jobbet på grund af indskrænkning i personalet
har mistet jobbet på grund af individuelle forhold, fx utilstrækkelige kompetencer eller helbredsproblemer
har opsagt jobbet på grund af manglende motivation
ønsker at skifte branche eller ønsker at være konsulenter/freelancere

Disruption kræver fokus på seniorernes employability

Der er behov for at udvikle tiltag, der sigter mod at håndtere og bearbejde én eller flere af de ovenstående årsagsforklaringer. Udviklingen af nye tiltag kan tage afsæt i en ambition om at øge ledige seniorers employability, dvs. seniorers muligheder for at opnå og fastholde arbejde.

Dette er særligt relevant i årene fremover, hvor det må forventes, at kompetencekravene vil være under forandring som følge af automatisering og digitalisering af en lang række arbejdsfunktioner. Seniorerne får i høj grad behov for at tilegne sig kompetencer som bringer dem up-to-date. På den måde øges medarbejdernes employability – ligesom motivation, jobindhold og kompetencer påvirkes potentielt positivt.

I udlandet findes der gode eksempler på, hvordan man har arbejdet med seniorernes motivation ved at tage afsæt i, at de skal udvikle egen employability gennem kompetenceudvikling. Fx har det amerikanske teleselskab AT&T haft succes med at udvikle online uddannelsesprogrammer, der sigter mod opkvalificering af blandt andet ældre medarbejdere med henblik på at sikre fx digitale kompetencer inden for strategi, big data og virtuelle teknologier.

Behov for udvikling af nye tiltag

Der er behov for udvikling af tiltag, der kan motivere til at arbejde med medarbejdernes employability. Der er i første omgang behov for, at der etableres viden om, hvad der skaber seniorernes employability.

Det kan blandt andet afdækkes:

  • I hvilket omfang der findes danske og/eller internationale erfaringer med at øge seniorernes employability kan være afsæt for udvikling af nye tiltag
  • Hvilke typer eller sæt af kompetencer som opkvalificering af seniorer særligt kan rette sig mod?
  • Er der særlige målgrupper, der er relevante for en indsats? Herunder hensyntagen til fx uddannelsesbaggrund, bestemte arbejdsfunktioner eller brancher med mangel på arbejdskraft.

Dernæst er der behov for bud på metoder, koncepter eller redskaber, der konkret kan udvikle og evt. afprøve et tiltag rettet mod ledige seniorers employability. Det kan være i form af tiltag, der bidrager til kompetenceudvikling af seniorer i tæt samarbejde virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner/platforme. Det kan også være tiltag, som sigter mod at gøre nyansættelser mindre belastende for allerede nedslidningstruede medarbejdere. Tiltagene kan tilrettelægges så den gennemføres sideløbende med arbejdet eller som en del af opkvalificering af ledige.

Et projekt kan fx tage form som et pilotprojekt med deltagelse af virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner/platforme, der opnår erfaringer i forhold til, hvordan man kan arbejde med seniorernes employability.

Det er centralt at nye tiltag kan dokumentere gevinster for både seniorer, virksomheder og samfundet.

BER foretrækker projekter med en vis volumen, således, at der kan udvikles og afprøves nye tiltag rettet mod målgruppen.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af private foreninger, virksomheder mv. samt kommunale og statslige institutioner.

Krav til beskrivelse af projektet

Projektansøgningen skal indeholde:

  • Klar beskrivelse af formål, aktiviteter, metode og resultat/gevinster af projektet
  • Forslag til organisering af projektet med angivelse af, hvilke aktører, der har ansvar for udførelsen af de enkelte dele i projektet. Herunder en beskrivelse af, hvilke interessenter man ønsker at inddrage i projektet
  • Afgrænsning af projektperiode (Projektet skal være afsluttet senest den 30. marts 2019)
  • Et detaljeret budget

Det skal bemærkes, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Krav om afrapportering

Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden. Skabelon for slutrapport findes på star.dk under puljer.

Krav til regnskab

Der stilles krav om, at det endelige regnskab for hele projektperioden skal sendes til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Betingelser og frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. I den forbindelse skal der i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Overordnede krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en kort, men fyldestgørende og forståelig beskrivelse af projektets formål, metode og aktiviteter, indhold vedrørende projektet samt tidsplan og budgetoplysninger, herunder hvor mange penge, der ansøges om. Det bedes ligeledes oplyst, hvordan man vil evaluere projektet og dets resultater.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgningen inkl. Budget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 24. august 2018 kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Det centrale beskæftigelsesråd vil, efter faglig indstilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, beslutte, hvilke projekter der skal tildeles tilsagn om tilskud.

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning i uge 41 i 2018.

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 17-05-2022