Spring over hovedmenu

Et mere rummeligt arbejdsmarked II - FL § 17.59.21.70

Ansøgningsfrist 14-12-2018

Formålet med puljen er at integrere og fastholde personer fra målgruppen på arbejdsmarkedet. Der er afsat 21 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.

Beskæftigelsesandelen blandt mennesker med handicap er væsentligt lavere end beskæftigelsesandelen blandt mennesker uden handicap.

I 2016 var det kun lidt mere end hver anden (52,1 procent) personer med handicap, som var i beskæftigelse, mens 78,9 procent personer uden handicap var i beskæftigelse.

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Med henblik på at øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt personer med handicap blev der, som led i aftale om satspuljen for 2017, afsat 38,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettet indsats med fokus på jobmatch for personer med handicap. Indsatsen tager udgangspunkt i en systematisk screening og skal gennemføres med inddragelse af relevante handicaporganisationer.

I 2017 blev puljen udmeldt for perioden 2017-2018 som et samlet projekt med en fælles indsatsmodel. Nærværende ansøgningspulje tager udgangspunkt i en videreførelse og videreudvikling af dette projekt.

I videreførelsen af projektet, vil indsatsmodellen blive skærpet på baggrund af det første års erfaringer, herunder den systematiske screening på tværs af kommuner samt jobformidlerens rolle.

Der er afsat i alt 21 mio. kr. til ansøgningspuljen i 2018. 

Det forventes, at 12-15 kommuner vil deltage i projektet.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er ledige personer med handicap, uanset ydelsesgrundlag.

Projektet anvender WHO’s relationelle definition af handicap, hvor et handicap defineres som en funktionsnedsættelse, som påvirker borgerens arbejdsmæssige evner, og derfor udgør en barriere i forhold til beskæftigelse. Målgruppen i projektet omfatter således alle typer af handicap. Det vil sige både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske handicap.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan måltal og indsats fordeles mellem ydelsesgrupper.

Hvis der indgår borgere, som har været igennem en grundig forudgående screening i forbindelse med rehabiliteringsteamet (fx borgere på ledighedsydelse eller i ressourceforløb), kan disse springe første led af screeningen over og gå direkte til visitationssamtalen i indsatsmodellen.

Formål

Puljens formål er, at integrere og fastholde personer fra målgruppen på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af alle landets kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. december 2018 - 30. september 2020.

Der forventes en implementeringsfase i løbet af 1. kvartal 2019, og at visitation til projektet påbegyndes 1. april.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Indsatsmodellen består af fem kerneelementer, som de udvalgte projekter skal afprøve:

 • Systematisk screening
 • CV og Min Plan
 • Personlig jobformidler
 • Fast track for kompenserende ordninger
 • Virksomhedsrettede forløb og jobmatch

Systematisk screening

Processtøtte- og evalueringskonsulenten vil i projektets opstartsfase udarbejde et screeningsværktøj, som skal implementeres og anvendes i de enkelte projekter.

Screeningsværktøjet udvikles på baggrund af erfaringerne fra projektets første runde. Der vil være fokus på, at screeningsværktøjet skal kunne anvendes på tværs af jobcenterets ydelsesgrupper.

Screeningsværktøjet udarbejdes som en to-trinmodel, hvor den indledende screening foretages af sagsbehandleren, som herefter sender borgeren videre til en visitationssamtale. På baggrund af visitationssamtalen vurderes det, om borgeren skal deltage i projektet.

I udvælgelsen af projekter, vil der derfor blive lagt vægt på projektets organisering og forankring af screening, samt om de opstillede måltal understøtter bred og ambitiøs anvendelse af screeningsværktøjet. Dette både for så vidt angår en bred målgruppe af personer med handicap samt anvendelse på tværs af jobcentrets afdelinger og ydelsesgrupper.

CV og Min Plan

Der skal for alle deltagende borgere i projektet lægges en plan for deres vej mod beskæftigelse med afsæt i borgerens ressourcer og jobmål (stilling, funktioner eller beskæftigelsesområde) samt eventuelle barrierer.

Som led i processen, skal der udarbejdes et CV til borgeren, og planen for det videre forløb skal skrives ind i borgerens Min Plan på Jobnet. For målgrupper, for hvem det er obligatorisk, skal CV udarbejdes på Jobnet.

Min Plan – digitalt overblik over beskæftigelsesindsatsen

Screeningen bidrager til udarbejdelsen af CV og Min Plan ved, at borgerens funktionsnedsættelse og eventuelle begrænsninger/barrierer klargøres. I CV’et kortlægges borgerens ressourcer, og Min Plan udarbejdes med udgangspunkt i de ressourcer og begrænsninger, der er belyst.

Det er op til det enkelte projekt, om dette skal gøres i samarbejde med den enkelte borgers sagsbehandler, eller om det skal gøres som led i forløbet med den personlige jobformidler. Dette skal fremgå af ansøgningen.

Personlig jobformidler

Alle deltagende borgere skal ved visiteringen til projektet tildeles en personlig jobformidler.

Den personlige jobformidler skal være den samme over tid, og have regelmæssig og hyppig kontakt til borgeren. herunder:

 1. støtte borgeren gennem en ressourcebaseret tilgang
 2. have kendskab til det lokale arbejdsmarked og sikre at borgeren matches med relevante virksomheder med henblik på praktik og/eller ansættelse
 3. vejlede borgeren om handicapkompenserende ordninger og hjælpe både borger og virksomhed til at se mulighederne i en ansættelse og hvordan de handicapkompenserende ordninger kan bidrage hertil.

Den personlige jobformidler skal derfor have kendskab til arbejdsmarkedet og målgruppen samt have kendskab til de handicapkompenserende ordninger.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af organiseringen af den personlige jobformidler, herunder hvor i jobcenteret funktionen forankres samt en beskrivelse af, hvordan jobformidlerens opgaver konkret tilrettelægges.

Fast track for kompenserende ordninger

Der skal etableres en fast track-ordning for handicapkompenserende ordninger så kommunen, hvor det er relevant for den enkelte borger, sikrer en hurtig proces for bevilling.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan denne tilrettelægges og organiseres.

Virksomhedsrettede forløb og jobmatch

Med udgangspunkt i en helhedsbetragtning af borgerens jobmål, ønsker og ressourcer samt eventuelle barrierer, arbejdes der hen imod at etablere et jobmatch med lokale arbejdspladser.

Der sigtes som udgangspunkt altid mod ordinære timer. For nogle vil det være relevant at starte med et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud) for at prøve et jobmatch af. For andre vil det være relevant at gå direkte efter en ordinær ansættelse.

Borgeren skal have mulighed for at få udpeget en kontaktperson på virksomheden, der kan understøtte at der sker en udvikling (progression) i arbejdsopgaver og hjælpe med at opbygge relationer til kollegaer. Derudover skal jobformidleren følge op på borgere i virksomhedsrettet indsats/beskæftigelse en gang om måneden i løbet af projektperioden.

Ansøgningen skal indeholde en konkret strategi for det virksomhedsrettede samarbejde, herunder for etablering af praktikpladser samt udbredelse af viden til virksomheder om potentialet i at ansætte borgere med handicap og mulighederne i de kompenserende ordninger.

Samarbejde med handicaporganisationer

Der skal i projektets indsatsmodel inddrages og samarbejdes med en eller flere relevante handicaporganisationer.

Det er op til det enkelte projekt, hvordan samarbejdet tilrettelægges. Det kan ske i flere af projektets kerneelementer, eksempelvis kompetenceudvikling af de medarbejdere, der skal bistå med screeningen af borgere til projektet og/eller jobformidleren.

Oversigt over projektets indsatsmodel (pdf) (nyt vindue) 

Projektets succeskriterier

Succeskriterierne for projektet er følgende:

 • At kommunerne når deres måltal med hensyn til antal borgere, der
  • screenes
  • deltager i projektet
  • opnår ordinær virksomhedsplacering/beskæftigelse
 • At der udvikles et screenings værktøj, der afprøves med stor volumen i samtlige projekter med henblik på at have en velafprøvet model ved afslutning, der kan understøtte en mere systematisk screening af borgere med handicap
 • At kvalificere den opstillede indsatsmodel og skabe bedre viden om, hvordan arbejdsmarkedstilknytningen hos personer med handicap, kan styrkes.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætninger for at komme i betragtning til tilskud:

 • At projektets formål og målgruppe er indenfor puljens rammer
 • At projekterne inddrager relevante handicaporganisationer eller foreninger i projektansøgningen, og at der udarbejdes samarbejdsaftale(r) med disse. 

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Forudgående erfaring med systematisk screening af og indsats overfor personer med handicap.
 • En bred og ambitiøs implementering af projektet på tværs af jobcentrets afdelinger.
 • Ambitiøse måltal i forhold til borgere som a) screenes, b) opnår ordinær beskæftigelse og virksomhedsplacering.
 • At screeningsprocessen vil være velintegreret i jobcentrets eksisterende organisering og setup.

Krav til beskrivelse af projektet

Ansøgningen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger:

 • Strategi for screening, herunder organisering, registrering og forankring på tværs af jobcentrets afdelinger og ydelsesgrupper.
 • Beskrivelse af hvordan kerneelementerne vil blive implementeret i projektet.
 • Beskrivelse af hvordan en eller flere relevante handicaporganisationer vil blive inddraget i projektet, herunder hvornår og hvordan de vil blive inddraget i borgerens forløb.
 • Beskrivelse af projektets organisering og forankring af indsatsen i jobcenteret
 • Ambitiøse måltal for screening, visitation samt resultatmål.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At deltage i de aktiviteter, der er forbundet med gennemførelse af projektets evaluering i løbet af projektperioden
 • At indsamle data om deltagerne i projektets aktiviteter og resultater m.v.
 • At oplyse deltagerne om, at deres persondata vil blive sammenkørt med registerdata og anvendt i forbindelse med evaluering
 • At indhente kontakttilladelse, så deltagerne i forbindelse med evaluering, vil kunne kontaktes af evaluator under og efter projektperioden.
 • At samarbejde med evaluator omkring udveksling af data og dermed indgå en databehandleraftale, der er i overensstemmelse med de gældende regler i GDPR (General Data Protection Regulation).
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektleder og projektmedarbejdere.
 • Løn til medarbejdere i de handicaporganisationer, som projekter har indgået samarbejdsaftaler med.
 • Kompetenceudvikling af projektleder og projektmedarbejdere.
 • Revision

Det er et krav, at styrelsens budget- og regnskabs skabeloner anvendes, og udfyldes med fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budget- og regnskab for de enkelte budget år (2018 - 2019 samt 2020) og et samlet budget- og regnskab for alle årene.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om, at der forud for udbetaling af tilskud, sendes halvårlige statusrapporter til styrelsen.

Efter projektets afslutning, skal der sendes en slutrapport med egen evaluering sammen med det endelige regnskab til styrelsen.

Slutrapporten skal udfyldes med projektets deltageres arbejdsmarkedsstatus ved projektets start og afslutning. Det er derfor vigtigt ved projektets start, at deltagernes arbejdsmarkedsstatus kortlægges.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om, at der forud for udbetaling af tilskud, sendes halvårlige ledelsespåtegnede delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Frister for indsendelse af regnskaber og rapporter vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaberne.

Ansøgning, ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgning skal sammen med budget- og regnskab sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 14. december 2018, kl. 12.00.

Med ansøgningen skal desuden vedhæftes samarbejdsaftale(r), der er indgået med relevante handicaporganisationer eller foreninger.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger (link)

Ansøgninger der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den konkrete udmøntning af de fem kerneelementer samt en beskrivelse af, hvordan jobcentrets nøgleperson(er) vil blive involveret i indsatsen.

Vi opfordrer til, at ansøgningens omfang ikke overstiger 15 sider.

Budget-og-regnskab 2018 - 2019 (Excel) (nyt vindue)

Budget-og-regnskab 2020 (Excel) (nyt vindue)

Budget-og-regnskab samlet (Excel) (nyt vindue)

Der kan forventes svar på ansøgningen medio december.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til styrelsen star@star.dk.

Eksempler på screeningsværktøj

Eksempel på screeningsværktøj - Samtaleguide (Word) (nyt vindue)

Eksempel på screeningsværktøj - Screeningssamtale (pdf) (nyt vindue)

Eksempel på screeningsværktøj - Vi finder job sammen (pdf) (nyt vindue)

Eksempel på screeningsværktøj - Et mere rummeligt arbejdsmarked (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-02-2021