Spring over hovedmenu

Pulje til etablering af ambassadørkorps for projekterne i Flere skal med - FL § 17.59.21.80

Ansøgningsfrist 26-01-2018

Formålet med ansøgningspuljen er at oprette et ambassadørkorps af eksperter fra kommuner, som andre kommuner der deltager i ”Flere skal med” har mulighed for at trække på. Ambassadørkorpset kan bidrage med støtte og sparring om bl.a. best practice, løsninger, potentielle risici og faldgruber indenfor indsatsområderne for ”Flere skal med” projektet. Alle kommuner har mulighed for at ansøge om tilskud til deltagelse i ambassadørkorpset.

Formålet med ansøgningspuljen er at oprette et ambassadørkorps af eksperter fra kommuner, som andre kommuner der deltager i ”Flere skal med” har mulighed for at trække på. Ambassadørkorpset kan bidrage med støtte og sparring om bl.a. best practice, løsninger, potentielle risici og faldgruber indenfor indsatsområderne for ”Flere skal med” projektet. Alle kommuner har mulighed for at ansøge om tilskud til deltagelse i ambassadørkorpset. 

Som led i aftale om satspuljen for 2017 blev der afsat 10 mio. kr. til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt (”Flere skal med” – internt link). Midlerne er afsat på finanslovens § 17.59.21.80.

Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser, hvor der er afsat 3,0 mio. kr. og lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter, hvor der er afsat 5,3 mio.kr. og dels via etablering af et ambassadørkorps, hvor der er afsat 1,5 mio. kr. for projekterne i ”Flere skal med”.

Denne ansøgningspulje vedrører etableringen af et landsdækkende ambassadørkorps bestående af 10 eksperter fra kommuner, der har gode erfaringer indenfor de forskellige kerneindsatsområder i projekt ”Flere skal med”.

Målgruppen

Målgruppen er medarbejdere i jobcentrene der arbejder med målgruppen for ”Flere skal med”, og som er defineret som aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

Formål 

Formålet med ansøgningspuljen er at oprette et ambassadørkorps af eksperter fra kommuner, som andre kommuner der deltager i ”Flere skal med” - har mulighed for at trække på. Ambassadørkorpset kan bidrage med støtte og sparring om bl.a. best practice, løsninger, potentielle risici og faldgruber indenfor indsatsområderne for ”Flere skal med” projektet.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er alle kommuner, med gode erfaringer med kerneindsatsområderne i ”Flere skal med”. Omfanget af den enkelte kommunens deltagelse i ambassadørkorpset, vil variere afhængig af den enkelte kommunes kompetencer og muligheder.

Projektperiode

Projektperioden løber fra februar 2018 til og med december 2018.

Projektets indsatsmodel

Ambassadørerne vil indgå som en integreret del af processtøtteaktiviteterne for ”Flere skal med” projekterne i 2018.

Ambassadørerne kan - alt efter kompetencer, ønsker og muligheder - fx bidrage med følgende:

 • deltage i en opstartsdag for det samlede ambassadørkorps
 • deltage i 2-3 netværksmøder ved fx at bidrage med korte oplæg om god praksis, give sparring og indgå i gruppedrøftelser
 • bidrage til at gøre projektsitet for ”Flere skal med” aktivt – fx ved at give indspark til chatforum og skrive korte faglige indlæg om gode erfaringer
 • give individuel sparring og gode råd til kommuner om håndtering af konkrete problemstillinger telefonisk, pr. e-mails, besøg, oplæg mv.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i udvælgelsen af ambassadører blive lagt vægt på, om ansøger har erfaringer indenfor de forskellige kerneindsatsområder i ”Flere skal med” projektet. Erfaringerne kan ansøger bl.a. have opnået fra følgende tidligere projekter:

 • JobFirst
 • Særlig Tilrettelagte Virksomhedsforløb (STV)
 • Bedre Ressourceforløb

Der kan eksempelvis være tale om erfaringer med følgende kerneindsatsområder indenfor ”Flere skal med”:

Virksomhedssamarbejdet og arbejdet med ordinære timer fra dag 1

 • Organisering og koordinering af den virksomhedsvendte indsats for udsatte målgrupper
 • Generering af småjobs ved at udvikle metoder til at finde arbejdsområder, der kan omsættes til småjobs
 • Etablering af praktikforløb kombineret med ordinære timer med fokus på progression i antal ordinære timer
 • CV som udgangspunkt for samtalerne med borgerne og med virksomhederne

Troen på borgerne i praksis (empowerment)

 • Empowerment og erfaringer med at bringe det konkret ind i samtalen med CV som omdrejningspunkt for samtalen med borgeren
 • Jobrettet fokus via jobcafeer, virksomhedsbesøg, snusepraktikker mv.
 • Samspillet mellem rådgiver, mentor og virksomhedskonsulent

Der vil desuden blive lagt vægt på geografisk spredning. Der vil blive udvalgt i alt 10 ambassadører på landsplan.

Forpligtelser ved deltagelse

Ambassadøren forpligter sig til at bidrage i det aftalte omfang i projektperioden fra og med februar 2018 til og med december 2018.

Ambassadøren skal under projektperioden stå til rådighed for evaluator for ”Flere skal med” projektet i det omfang evaluator har brug for ambassadøren til at kvalificere og nuancere kvalitativt indsamlet materiale.

Evaluering

Ambassadørkorpset evalueres som en del af evalueringen af ”Flere skal med” projektet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgifter:

 • Frikøb af kommunal medarbejder til ambassadørarbejde (aflønningen må ikke overstige det gældende lønniveau).
 • Transport (efter statens lave takst)

Der vil maksimalt blive givet tilskud på 150.000 kr. pr. ambassadør. Indenfor denne ramme skal ansøger angive i budgettet, hvor mange timer ambassadøren maksimal kommer til at bidrage med til ambassadørkorpset.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt ledelsespåtegnet regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 26. januar 2018, kl. 12.00. Ansøgninger indsendt efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen medio februar 2018.

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-02-2021