Spring over hovedmenu

Pulje for Frontrunner projekt - 'Flere skal med II’ - FL § 17.46.64.20.

Ansøgningsfrist 05-11-2018

Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere i puljens målgruppe opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

På baggrund af de gode erfaringer fra ’Flere skal med’ har satspuljepartierne afsat midler til gennemførelse af ’Flere skal med II’. Frontrunner projektet er en forløber og pilot for hovedprojektet ’Flere skal med II’.

I ’Flere skal med II’ er alle borgere i målgruppen omfattet. Formålet er at udbrede indsatsmodellen for ’Flere skal med’ med afklaring af målgruppe og håndholdt indsats med individuelt jobmatch og med fokus på ordinære timer for alle aktivitetsparate borgere over 30 år i kontanthjælpssystemet.

Der er afsat 30 mio. kr. til ansøgningspuljen. Det afsatte beløb kan blive forhøjet afhængigt af antallet af kvalificerede ansøgninger. Styrelsen forventer at 5-8 kommuner kan deltage.

Målgruppe

Initiativets målgruppe er alle aktivitetsparate borgere over 30 år (kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er ikke inkluderet i målgruppen

Formål

Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere (målgruppen) opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

I ’Flere skal med II’ er indsatsmodellen for ’Flere skal med’ suppleret med en række elementer, både i forhold til borgerindsatsen og i forhold til det interne samarbejde i jobcentret og kommunen.

Formålet med Frontrunner projektet er således også at afprøve denne justerede indsatsmodel for dermed at bidrage med viden og erfaringer til at tilpasse hovedprojektet ’Flere skal med II’.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er kommuner.

Kommuner, der deltager i Frontrunner projektet, har også mulighed for at søge om tilskud i forbindelse med hovedprojektet for ’Flere skal med II’.

Projektperiode

Projektperioden er fra den 1. december 2018 til den 31. december 2019.

Der vil i december 2018 blive gennemført en forberedende fase med lokale opstartsworkshops. Den borgerrettede indsats gennemføres i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Projektets indsatsmodel

I ’Flere skal med II’ skal borgerne have indsatsmodellen fra ’Flere skal med’.

Indsatsmodellen er justeret, så den tager højde for de erfaringer, der er gjort i ’Flere skal med’ og ’JobFirst forsøget’ og er suppleret med følgende centrale indsatselementer for borgere, der er i målgruppen for en virksomhedsrettet indsats (gruppe 1):

 • Mulighed for at iværksætte en tværfaglig ’step-up’ indsats, hvis det individuelle match trækker ud. ’Step-up’ indsatsen er for de borgere, der oplever at a) særlige helbredsmæssige og/eller at b) familierelaterede barrierer, står i vejen for job.
 • Guide til at håndtere borgere, som har hyppige og gentagende sygemeldinger, som følge af helbredsudfordringer.
 • Princip om minimumsbrug af sprogtolk
 • Branchepakker, herunder kompetenceafklaring og sprogkort for borgere som mangler kendskab til det danske arbejdsmarked eller har sprogbarrierer.

Se yderligere uddybning af projektets indsatsmodel og kerneelementer i bilag 1.

Bilag 1 - Beskrivelse af indsatsmodellen

Vurderingskriterier

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøger har gode resultater i forhold til at få borgere i virksomhedsforløb mv. i ’Flere skal med’. Kommuner, der ikke deltager i ’Flere skal med’, vil blive vurderet på deres andel af målgruppen, der er i virksomhedsrettet indsats.
 • At ansøger har lave sagsstammer for jobformidlere, når initiativet igangsættes, således at medarbejderens opgavemængde og sagsstamme matcher og giver mulighed for en tæt kontakt til borgeren.
 • At ansøger sikrer opbakning fra andre forvaltninger i kommunen.
 • At ansøgningen indeholder en konkretisering af, hvilke forvaltninger/stillingsbetegnelser, der vil deltage i de tværfaglige styregruppemøder.
 • At ansøgningen indeholder overvejelser om fortsættelse og forankring af indsatsen efter projektperiodens udløb, herunder bibeholdelse af lave sagsstammer for jobformidlere
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen, herunder at projektets budget er rimeligt og velbegrundet således, at der sikres mest mulig værdi for pengene.

Bilag 2 - Viden om begrænsede sagsstammer

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet. forpligter ansøger sig til følgende:

 • At gennemføre projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i puljeopslag og bilag 1, samt leve op til de øvrige krav, der er beskrevet.
 • At sikre lave sagsstammer for jobformidlere ved igangsættelsen af projektet.
 • At nedsætte en tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra jobcentret, social- og sundhedsforvaltningen samt repræsentanter fra børn- og familieafdeling og misbrugsafdelingen. Formålet er at sikre ledelsesmæssig forankring og ressourceprioritering i alle dele af kommunen samt at sikre et effektivt samarbejde på tværs af forvaltninger. Den tværgående styregruppe skal mødes kvartalsvist. Styrelsen vil deltage i de tværfaglige styregruppemøder efter behov.
 • At udpege en fast kontaktperson for styrelsen i form af en fast projektleder med direkte reference til jobcenterchefen og adgang til ressourcepersoner i andre relevante forvaltninger.
 • At deltage i de aktiviteter, der er forbundet med den løbende monitorering og opfølgning på kommunernes fremdrift, herunder deltager i de aktiviteter, der måtte være forbundet med gennemførsel af projektets evaluering.
 • At deltage i de processtøtte aktiviteter, der er forbundet med den løbende processtøtte, herunder lokale opstartsworkshop og netværksaktiviteter.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Orientering til deltagere i projekter vedrørende ansvaret for databehandling kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Evaluering og processtøtte

I forbindelse med projektet gennemføres en ekstern erfaringsopsamling og evaluering af Frontrunner projektet med det formål at kunne justere og tilrette indsatsmodellen for hovedprojektet for ’Flere skal med II’.

For at hjælpe kommunerne godt i gang med initiativet og afhjælpe eventuelle udfordringer undervejs, igangsætter styrelsen endvidere en række procesunderstøttende aktiviteter. Det drejer sig om:

Lokale opstartsworkshops

De lokale opstartsworkshops skal hjælpe kommunerne med at tilrettelægge en effektiv borgerindsats og sikre, at kommunerne kan stille den nødvendige tilbudsvifte til rådighed for hele målgruppen. Workshoppen faciliteres af styrelsen og proceskonsulent og deltagerne vil være ledelsesrepræsentanter og nøglemedarbejdere fra jobcenter, socialforvaltning, sundhedsforvaltning, familieafdeling og eventuel misbrugsafdeling. De lokale opstartsworkshops vil blive afholdt i december 2018.

Netværksaktiviteter

Styrelsen og en proceskonsulent vil afvikle 1-2 netværksmøder for relevante nøglepersoner i kommunerne, herunder projektledere, med det formål at understøtte videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne.

Proaktiv støtte

Med afsæt i monitoreringen vil styrelsen og en proceskonsulent løbende følge op på fremdriften i de enkelte kommuner og støtte de kommuner, der oplever udfordringer undervejs i implementeringen.

Startpakke

Styrelsen stiller en startpakke til rådighed for kommunerne. Startpakken vil indeholde en række inspirationsguides og redskaber til brug for gennemførsel af indsatsmodellen i forhold til samarbejdet med borger, virksomhed og internt i jobcentret.

Startpakken vil blandt andet indeholde:

 • Beregner af økonomske fordele ved at arbejde
 • Redskab til at lave kommunale investeringsberegninger
 • Branchepakker med sprogkort og redskab til kompetenceafklaring
 • Guide til ’JobFirst metoden’
 • Skabelon til ’step-up’ indsats
 • Guide til håndtering af borgere med hyppige og gentagne sygemeldinger
 • Guide til et minimumsbrug af sprogtolk

Monitorering

Der laves et monitoreringssystem, som i ’Flere skal med’, der gør det muligt at følge den enkelte kommunes fremdrift i projektet. Resultaterne formidles til ledelsesniveauet i kommunerne i form af månedlige opgørelser over kommunernes resultater lokalt og på landsplan.

Der vil blandt andet blive fulgt op på:

 1. Andel af indsatsgruppen (gruppe 1) med personlig jobformidler
 2. Andel i målgruppen for rehabilitering (gruppe 2)
 3. Andel i virksomhedsrettet indsats mv. (selvforsørget beskæftigelse, ordinære timer, uddannelse, virksomhedspraktik/løntilskud eller fleksjob)
 4. Andel i job og uddannelse (selvforsørget beskæftigelse, uddannelse og fleksjob)
 5. Andel i ordinære timer (selvforsørget beskæftigelse/ordinære timer)

Registrering

Der indarbejdes to persongruppemarkeringer i de kommunale fagsystemer:

 • En jobformidler markør, hvis borgeren har fået tildelt en jobformidler og dermed skal have en virksomhedsrettet indsats.
 • En rehabiliterings markør, hvis borgerens sag skal for rehabiliteringsteamet.

Borgere, der pt. er ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats på grund af meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer, skal have en fritagelsesmarkering efter gældende regler for fritagelser i de almindelige fagsystemer.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan ansøges om tilskud til følgende budgetposter:

 • Aflønning af jobformidlere (primær)
 • Aflønning af personale, herunder fra andre forvaltninger, der varetager social- og sundhedsindsatser (fx helbredsmestring, børn- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med ’step-up’.
 • Projektledelse (med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet).
 • Revision

Der er en grænse for, hvor stort et tilskud de enkelte kommuner kan ansøge om. Fordelingen er baseret på antallet af borgere i målgruppen i kommunerne, som det kan ses i bilag 3.

Bilag 3 Puljemidler fordelt på kommuner

Styrelsen opfordrer de deltagende kommuner til at fordele tilskuddet på tværs af forvaltninger relativt til de ressourcer, der anvendes til afholdelse af tværfaglige samtaler mv.

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen indeholder. Lønsatser og fordelingen af afsatte timer til lønninger skal tydeligt fremgå af noterne i budgettet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab være enten revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Budget- og regnskabsskabelonen skal anvendes ved aflæggelse af regnskab.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet, når regnskabet er godkendt.

30 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales uden aktivitetskrav. Udbetaling af den resterende del er betinget af opfyldelse af følgende aktivitetskrav:

 • 30 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales, såfremt 85 pct. af indsatsgruppen har fået tildelt en jobformidler i løbet af projektperioden. Indsatsgruppen skal forstås som gruppe 1: borgere, der ikke er visiteret til gruppe 2 eller har en fritagelsesmarkering.
 • 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales, såfremt kommunen har haft minimum 40 pct. af indsatsgruppen i virksomhedsforløb mv. i mindst én måned i løbet af 4.kvartal 2019. Indsatsgruppen skal forstås som gruppe 1: borgere, der ikke er visiteret til gruppe 2 eller har en fritagelsesmarkering. Virksomhedsforløb mv. inkluderer selvforsørget beskæftigelse, ordinære timer, fleksjob, uddannelse (SU-berettiget) samt virksomhedspraktik/løntilskud.

På baggrund af erfaringer fra ”Flere skal med”, har styrelsen den 30. januar 2019 udtaget fleksjob, således at virksomhedsforløb mv. rettelig inkluderer selvforsørget beskæftigelse, ordinære timer, uddannelse (SU-berettiget) samt virksomhedspraktik/løntilskud.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til styrelsen via styrelsens tilskudsportal senest mandag den 5. november 2018, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen medio november 2018.

Følgende skemaer skal anvendes ved indsendelse af ansøgning:

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar vedrørende Frontrunner projekt 'Flere skal med II'

Eventulle spørgsmål kan sendes til styrelsen pr. e-mail star@star.dk

Spørgsmålene mærkes ”Spørgsmål til Frontrunner projekt: Flere skal med II”.

 

 

Sidst opdateret: 17-05-2022