Spring over hovedmenu

Pulje til implementering af LAB - FL § 17.46.42.10

Ansøgningsfrist 12-12-2018

Formålet med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser med henblik på, at de implementerer beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den nye LAB. Der er afsat 8,3 mio. kr. til puljen, som kan søges af organisationer, a-kasser og kommuner.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har besluttet at afsætte 8,3 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der kan understøtte implementeringen af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Puljen finansieres af mindreforbrug på puljen til af jobkonsulenter, som blev afsat som led i Beskæftigelsesreformen.

Puljen har til formål at løfte og professionalisere beskæftigelsessystemet, så jobkonsulenterne kan løfte de nye opgaver, der fulgte med beskæftigelsesreformen.

I august 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Hensigten med aftalen er at gøre op med en kompleks lovgivning med mange proceskrav og sørge for, at særregler ikke kommer til at stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner, organisationer og a-kasser har en stor opgave i at implementere den nye LAB-aftale, der træder i kraft 1. juli 2019 med kort tid til implementering. Samtidig gør de større frihedsgrader til kommunerne, at lokal ledelse og lokale kompetencer bliver helt centrale for en effektiv beskæftigelsesindsats. Aftalen medfører ændringer i regler på tværs af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen, og der er derfor tale om en stor, tværgående implementeringsopgave for de relevante aktører.

Med denne ansøgningspulje kan jobcentre, a-kasser og organisationer søge om tilskud til at klæde medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser bed på til implementeringen af den nye LAB.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser på tværs af alle målgrupper, der er berørt af den nye LAB.

Formålet 

Formål med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-aftalens intentioner.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er kommuner, a-kasser og organisationer.

Der kan enten ansøges alene eller sammen med andre. Det er fx muligt for flere kommuner at søge sammen eller på tværs af organisationer, kommuner og a-kasser.

Den kommune, a-kasse eller organisation, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Ansøger angiver egen projektperiode. Projektperioden skal dog starte december 2018 og kan så løbe frem til og med december 2019.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Der kan ydes tilskud til aktiviteter, der understøtter kompetenceudvikling i bred forstand i forhold til understøttelse af, at LAB-aftalens intentioner indfries, således at medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser har de fornødne kompetencer til at implementere den nye LAB-aftale og intentionerne heri.

Ansøgere skal i ansøgningen beskrive hvilke kerneelementer, der vil blive gennemført i løbet af projektperioden, og det skal beskrives, hvordan kerneelementerne vil understøtte implementeringen af LAB-aftalens intentioner.

I tråd med aftalens intentioner kan der opnås støtte til kompetenceudvikling målrettet bl.a.:

 • Vurdering af hvornår og hvordan der skal holdes samtaler med borgerne, uden at borgerne overlades til sig selv, når kontaktforløbet bliver mere frit. Herunder fx kompetenceudvikling om arbejdsgange til ændret produktionsstyring.
 • Hvordan jobkonsulenter kan få borgerne til at være med til at fastlægge indholdet for samtalen, og hvordan samtalen målrettes job.
 • Vurdering af hvornår borgeren skal have en indsats, samt hvilken indsats der er effektiv.
 • Øget fokus på det gode match mellem de ledige og virksomhederne.
 • Hvordan en opsøgende indsats overfor virksomheder tilrettelægges.
 • Samarbejde mellem kommuner og a-kasser fx til at understøtte fællessamtalerne, når a-kassen deltager over video.
 • Empowerment af borgerne gennem øget brug af digitale redskaber. Fx hvordan CV bruges som dialogværktøj i samtalen, og hvordan ledige understøttes i selvbooking.

Projektets succeskriterier

Succeskriteriet er, at flest mulige medarbejdere og ledere (relativ til det ansøgte beløb) opnår kompetencer via projekterne, der kan understøtte implementeringen af LAB-aftalens intentioner.

Ansøger skal opstille yderligere succeskriterier i ansøgningen og beskrive, hvordan projektet vil opnå dem.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektet er i overensstemmelse med puljens formål
 • At aktiviteterne er fyldestgørende beskrevet
 • At der er beskrevet et relevant kompetenceudviklingsforløb for deltagerne
 • At projektet er ledelsesmæssigt forankret
 • At der iværksættes tiltag, der sigter på at opbygge en læringskultur i jobcentre
 • At der er et rimeligt forhold mellem planlagte aktiviteter og pris

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At samarbejde med STAR og evaluator i forhold til den løbende monitorering og evaluering af indsatsen, herunder med henblik på udlevering af relevant data og information samt opfølgning på projektets succeskriterier
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet
 • 20 pct. medfinansiering af projektets samlede udgifter.

Evaluering

Der vil i 2020 blive gennemført en ekstern evaluering af puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter. Projekterne, der er gennemført under puljen til implementering af LAB, evalueres herunder.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til projektledelse og administration
 • Køb af eksterne konsulentydelser til udvikling og gennemførsel af forløb for personer i målgruppen
 • Lokaleleje
 • Revision

Der stilles krav om minimum 20 pct. medfinansiering af projektets udgifter. Medfinansieringen skal fremgå eksplicit af budgettet.

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver overfor det specifikke antal deltagere. Fordelingen af afsatte timer til lønninger skal fremgå tydeligt af budgettet.

Den budgetterede løn må ikke overstige den overenskomstmæssige aflønning for tilsvarende arbejde i staten.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldest-gørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af en halvårlig statusrapport, som skal indsen-des forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport, en rapport med opsamling på deltagerevalueringerne samt et regnskab for hele projektperioden.

Skabeloner for status- og slutrapport kan downloades på styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Deltagerevaluering

Der skal foretages en opfølgning af deltagernes udbytte og tilfredshed med de gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter umiddelbart efter endt forløb.

Styrelsen har til brug for deltagerevalueringen udarbejdet en skabelon, som indeholder de spørgsmål deltagerne som minimum skal svare på.

Ansøger kan anvende styrelsens skabelon for deltagerevaluering i sin oprindelige form eller tilføje og tilrette spørgsmål, så de passer til den konkrete kontekst.

Deltagerevaluering (Word) (nyt vindue)

De udfyldte deltagerevalueringer skal ikke sendes til styrelsen. Der skal dog sendes en rapport med opsamling på resultaterne. Til brug for opsamlingen har styrelsen udarbejdet en skabelon, der skal udfyldes og sendes til sammen med slutrapporten.

Skabelon for opsamlingsskema (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et halvårligt delregnskab forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab ved tilskud på over 250.000 kr. være revisorpåtegnet og ved ved tilskud under 250.000 kr. være ledelsespåtegnet. 

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest 12. december 2018 kl. 12.00. Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgningen må maksimalt være på fire sider. Hvis ansøgningen er længere vil den blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen

 

Sidst opdateret: 09-02-2021