Spring over hovedmenu

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - FL § 17.46.41.85

Ansøgningsfrist 12-12-2018

Formålet med puljen er at understøtte, at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere får en tidlig og jobrettet indsats. Der er afsat 25 mio. kr., som kan søges af kommuner.

Trods den høje beskæftigelse, er der fortsat omkring 21.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Med aftalen om kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, er der afsat 25 mio. kr. i 2018 til en tidlig og jobrettet indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere i en toårig periode for hurtigt at hjælpe dem i beskæftigelse.

Erfaringer fra bl.a. Projekt Jobrettet Samtale 1 og 2 for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere viser, at inddragende samtaleteknikker, arbejdsmarkedskendskab og målrettet anvendelse af de digitale værktøjer er blandt nøglerne til, at den ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats.

Forskning på området viser, at fx tidlige og hyppige samtaler og færre sager per sagsbehandler kan medvirke til, at jobparate ledige hurtigere opnår beskæftigelse. Derudover peger erfaringer fra projekt ’Flere skal med’ på, at et stærkt fokus på job og inddragelse af den faste sagsbehandler med stærkt kendskab til arbejdsmarkedet bringer borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, tættere på job.

Derfor iværksættes Projekt tidlig, jobrettet indsats, hvor jobcentre kan søge om tilskud til at arbejde målrettet med disse elementer.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er jobparate kontanthjælpsmodtagere i de deltagende jobcentre. Jobcentre præciserer nærmere i deres projektbeskrivelser, om projektet er rettet mod alle eller udvalgte grupper af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Formålet

Formålet er at styrke den tidlige, jobrettede indsats, så flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i arbejde.

Ansøgerkreds

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Flere kommuner kan gå sammen om en ansøgning. Kommunen, som indsender ansøgningen, bliver i så fald tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Projektperioden løber fra december 2018 til og med december 2020.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Indsatsmodellen består af følgende kerneelementer, som projekterne skal implementere:

 • En tidlig indsats over for målgruppen
 • En fast sagsbehandler
 • Færre sager pr. sagsbehandler
 • Kollegial sparring til udvikling af den jobrettede samtale
 • Understøttelse af borgerens brug af digitale jobsøgningsværktøjer

Projekterne opfordres til at gøre brug af de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering allerede har udviklet. Herunder særligt Håndbog om jobrettede samtaler. Sparringskataloget og modellen for sparring fra 'projekt Sparringspartnerne' kan også bruges som inspiration til, hvordan man arbejder med kollegial sparring.

Håndbog om jobrettede samtaler

Sparringskataloget

Modellen for sparringspartnere (pdf) (nyt vindue)

Projekterne skal inden for projektperioden:

 • Styrke den tidlige indsats, så flere kontanthjælpsmodtagere hurtigere kommer i arbejde (herunder ordinære timer) eller uddannelse.
 • Styrke det jobrettede fokus i samtalen gennem en bedre vejledning til jobparate om arbejdsmarkedet.
 • Øge brugen af joblog og selvbooking, så jobparate kontanthjælpsmodtagere får mere konkret rådgivning og større ejerskab til deres jobsøgning.

I ansøgningen skal det beskrives, hvordan den tidlige og jobrettede indsats tilrettelægges med afsæt i ovenstående samt ud fra hvad der giver mening i deres konkrete kontekst.

Ansøger skal i ansøgningen beskrive projektets egen indsatsmodel, herunder hvad der defineres som en tidlig, jobrettet indsats. Det skal desuden beskrives, hvilke projektaktiviteter projektet vil iværksætte for at implementere indsatsen.

Projekterne skal udvælge en kommunal projektleder til at understøtte og forankre indsatsen i kommunen. Projektlederen vil kunne frikøbes gennem projektet. Projektlederen skal løbende følge op på, om de i projektbeskrivelsen planlagte aktiviteter bliver afholdt samt agere videns person i forhold til indsatsen. Projektlederen skal derudover deltage i eventuelle netværksaktiviteter arrangeret af styrelsen.

Projektets succeskriterier

Succeskriteriet er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der opnår beskæftigelse (herunder ordinære timer) øges.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektet iværksætter ambitiøse aktiviteter med henblik på at implementere samtlige kerneelementer
 • At projektet er ledelsesmæssigt forankret
 • At jobcentret opstiller ambitiøse måltal for projektet
 • At der iværksættes tiltag, der sigter på at opbygge en læringskultur i jobcentre

Forpligtelser ved deltagelse

Ansøgere forpligter sig til følgende:

 • At deltage i projektaktiviteter som afholdes af styrelsen
 • At afsætte ressourcer til deltagelse i netværksaktiviteter mellem de deltagende kommuner
 • At samarbejde med styrelsen om monitorering og evaluering af indsatsen, herunder i forhold til udlevering af relevant data
 • At medfinansiere 20 pct. af projektets samlede udgifter
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling

Orientering til projekter vedrørende ansvar for databehandling

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan ansøges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til projektledelse og administration
 • Frikøb af medarbejdere
 • Køb af eksterne konsulentydelser til udvikling og gennemførsel af forløb for personer i målgruppen samt medarbejdere, der er beskæftiget med målgruppen
 • Lokaleleje
 • Revision
 • Evaluering

Der kan maksimalt ydes tilskud til 80 procent af de tilskudsberettigede aktiviteter. Der er således krav om medfinansiering på 20 procent af projektets samlede udgifter. Medfinansierings delen skal fremgå eksplicit af budgettet.

Det er frivilligt, om projekterne vil gennemføre en mindre ekstern evaluering ud over den påkrævede selvevaluering.

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver i forhold til antallet af deltagere.

Fordelingen af afsatte timer til løn skal fremgå tydeligt af budgettet. Den budgetterede løn må ikke overstige den overenskomstmæssige aflønning for tilsvarende arbejde i staten.

Det er et krav, at budgettet indeholder fyldestgørende noter til alle budgetposter, og at styrelsens budget skabelon anvendes.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter og regnskaber, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet eller ledelsespåtegnet regnskab:

 • Ved tilskud over 500.000 kr. skal regnskabet være revisorpåtegnet
 • Ved tilskud under 500.000 kr. skal regnskabet være ledelsespåtegnet

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Styrelsen har udarbejdet en skabelon til regnskabsskema og statusrapporter mv.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 12. december 2018, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Ansøgningen skal indsendes via styrelsens Tilskudsportal:

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål og svar

Spørgsmål om puljen kan stilles pr. e-mail til tidlig.indsats@star.dk.

Spørgsmål og svar kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til styrelsen star@star.dk

Sidst opdateret: 30-08-2022