Spring over hovedmenu

Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser - FL § 17.46.30.20

Ansøgningsfrist 12-12-2018

Puljens formål er at styrke kompetencerne for frontmedarbejdere i jobcentre og a-kasser i forhold til at identificere og motivere de borgere, der har behov for en læse-, skrive-, regne-, eller ordblindetest og -kursus. Der er afsat 15 mio. kr., som kan søges af kommuner, a-kasser, virksomheder, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

OECD udgav i 2013 en undersøgelse, der viste, at knap 600.000 danskere har utilstrækkelige læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Rapporten fra ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, som udkom i juni 2017, viser samtidig, at manglende motivation hos voksne er én af de største barrierer for, at voksne får løftet deres basale kompetencer.

Nye kompetencer hele livet af ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse (pdf) (nyt vindue)

Derfor blev der i forbindelse med en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 2016 samt en aftale om initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer fra november 2017 afsat i alt 30 mio. kr. til at styrke indsatsen for løft af de basale kompetencer for både ledige og beskæftigede.

I aftalen om kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, er der afsat yderligere 15 mio. kr. til at styrke jobcentre og a-kassers evne til at screene, vejlede og motivere ledige med behov for løft af basale kompetencer.

Baggrunden er blandt andet, at en tidligere evaluering af ordblindeindsatsen viser, at et godt kendskab på tværs af uddannelses- og beskæftigelsessystemet er vigtig for en effektiv indsats til ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

Målgruppe

Målgruppen er alle ledige, der har læse-, skrive-, regneudfordringer samt ordblinde, uanset uddannelsesbaggrund og ydelse. Herunder blandt andet jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

Formål

Puljens formål er at klæde frontmedarbejderne i jobcentre og a-kasser bedre på til at screene, vejlede og motivere ledige med læse- skrive-, og regnevanskeligheder.

Det vil ske på følgende måde:

 1. Jobcentrenes og a-kassernes kompetencer til at identificere og hjælpe de borgere, der har behov for en læse-, skrive-, regnetest og tilhørende forberedende voksenundervisning (FVU) forbedres.
 2. FVU-indsatsen knyttes bedre sammen med ordinære beskæftigelsestimer, virksomhedsrettede indsatser eller evt. jobrettet uddannelse.

Projektperiode

Projektperioden er en toårig periode fra december 2018 til december 2020.

Ansøgerkreds

Ansøgere kan være uddannelsesinstitutioner, kommuner, a-kasser, virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Projekter, som modtager tilskud fra puljen, skal gennemføre opsøgende arbejde i jobcentre og a-kasser med henblik på at styrke deres fokus på ledige med udfordringer i de basale kompetencer. Projekterne skal hjælpe frontmedarbejderne med kompetencer og konkrete værktøjer til bedre at kunne screene ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

Det forventes, at projekterne tager udgangspunkt i de mange erfaringer, der allerede er gjort på området.

Indsatsen består som minimum i at:

 1. Opsøge og kontakte alle jobcentre og a-kasser i det område, hvor tilskudsmodtager opererer.
 2. indgå aftale med jobcentre og a-kasser om at udvikle og implementere metoder i sagsgange og måder at arbejde på, der understøtter kompetencerne til at identificere, motivere og fastholde relevante ledige til læse-, skrive- regne- og ordblindekurser eller test.

Projekterne skal som udgangspunkt hvert halve år og ellers efter behov orientere styrelsen og det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i det regionale område, hvor det opsøgende arbejde finder sted. Orienteringerne skal informere RAR om projektet og sikre erfaringsformidling fra projektet til de enkelte RAR. Projekterne forpligter sig desuden til at deltage i eventuelle aktiviteter organiseret af styrelsen i relation til projektet.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Tilskudsmodtager skal repræsentere projektet i forbindelse med det opsøgende arbejde. Hvis tilskudsmodtager selv udbyder kurser eller anden undervisningsaktivitet inden for området for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning (OBU), må disse kurser/uddannelser ikke favoriseres i forbindelse med projektet.

Tilskudsmodtager skal til enhver tid rådgive og vejlede frontmedarbejderne neutralt om alle muligheder på markedet for test og kurser i forhold til ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder, uanset hvilken uddannelsesinstitution, tilskudsmodtageren eventuelt måtte repræsentere.

Det forventes, at ansøger kender eller sætter sig ind i de muligheder, der eksisterer for at bevillige test og kurser for ledige indenfor FVU/OBU-området.

Der kan med fordel inddrages erfaringer fra Projekt Styrket Indsats, der arbejder med at få flere beskæftigede og ledige til at tage forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Erfaringer fra Projekt Styrket Indsats midtvejsevaluering, som foreligger i december 2018, vil blive stillet til rådighed for projekterne.

Projekterne skal arbejde med følgende kerneelementer:

 1. Opsøgende indsats:
  Aktiviteter, der består i en opsøgende indsats i jobcentre og a-kasser med henblik på at finde og opdrive jobcentre og a-kasser, som ønsker at indgå i et samarbejde om at forbedre deres indsats over for ledige med udfordringer i de basale kompetencer. Det forventes, at der gøres en særlig indsats for at sikre ledelsesmæssig opbakning hertil i de job-centre og a-kasser, der skal modtage den opsøgende indsats. Det vil i vurdering af ansøgningerne vægte positivt, hvis ansøger har beskrevet overvejelser om, hvordan et sådant samarbejde skal lykkes.
 2. Aktiviteter, der styrker indsatsen i jobcentre og a-kasser: Aktiviteter som hjælper jobcentre og a-kasser med at screene, vejlede og motivere ledige og beskæftigede i målgruppen om hjælp til at styrke deres basale kompetencer, f.eks. ved hjælp af en test for læse-, skrive- eller regnevanskeligheder samt ordblindhed, et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus. Der kan f.eks. være tale om kompetenceudvikling af medarbejderne i form af fx kendskab til screenings-værktøjer, metoder til at identificere en borger med udfordringer og ta-ge emnet op i en samtale med borgeren.
 3. Aktiviteter der understøtter det jobrettede fokus: Aktiviteter som hjælper og understøtter jobcentre og a-kassers evne til at støtte ledige undervejs i deres løft af basale kompetencer, fx under-vejs i et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus med henblik på efterfølgende at opnå job eller målrettet aktivering.

Projektets succeskriterier

Ansøger skal angive konkrete måltal for indsatsen i sin ansøgning. Derudover skal ansøger angive, hvordan der vil blive målt på jobcentre og a-kassers oplevelse med indsatsen fra ambassadørerne samt hvordan projekterne vil vurdere indsatsens relation til en jobrettet indsats.

Det bemærkes, at projekterne, som opnår tilskud fra puljen, forventes at kunne foretage en opsøgende indsats overfor alle landets jobcentre og a-kasser i løbet af projektperioden. De konkrete måltal vil dog bero på antallet af projekter, som jobcentrene og a-kasserne vil blive fordelt på.

Følgende punkter skal danne grundlag for ansøgningen:

 • Et mål for hvor mange jobcentre og a-kasser, som ambassadørerne vil besøge midtvejs og afslutningsvis i projektet samt hvor mange medarbejdere, der har deltaget.
 • Et mål for hvor mange ledige, der er blevet identificeret, motiveret og har fået hjælp både via test og eventuelt også ved hjælp af kursus.
 • Om de deltagende jobcentre og a-kasser oplever, at de er bedre klædt på til at screene, vejlede og motivere personer med udfordringer i basale kompetencer til at deltage i relevant test/undervisning?
 • En vurdering af, om FVU/OBU-indsatsen i relevant omfang er knyttet sammen med ordinær beskæftigelse, virksomhedsrettede indsatser og eventuel  jobrettet uddannelse.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøger har kompetencer til at undervise jobcentre og a-kasser i, hvordan de kan screene, vejlede og motivere ledige i projektet, så de ledige opnår et reelt løft af basale læse-, skrive- og regnekompetencer, der giver dem mulighed for job.
 • At ansøger har gjort sig relevante overvejelser om projektets sammensætning af elementer, herunder hvordan jobcentrene og a-kasserne engageres i projektet, og hvordan der sikres ledelsesopbakning i de jobcentre og a-kasser, der skal modtage den opsøgende indsats.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • At der er geografisk spredning af projekter for at sikre, at så mange jobcentre og a-kasser som muligt får gavn af projekterne. Dette kriterie vægter dog lavere end kvalitet i ansøgningerne.

Der vil derudover blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten og sammenhængen i ansøgningerne.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Orientering til projekter vedrørende ansvar for databehandling

Tilsagnsmodtager forpligter sig desuden til at indgå aftale med en ekstern evaluator om evaluering af projektet.

Dokumentation og evaluering

Den enkelte tilskudsmodtager skal selv afholde udgifter til en ekstern evaluering.

Evaluering af projekterne skal ske på baggrund af:

 1. Projekternes egne registreringer af, hvilke jobcentre og a-kasser de har besøgt, og på hvilken måde de har hjulpet det pågældende jobcenter til at blive bedre til at screene, vejlede, hjælpe og motivere ledige med læse- skrive-, og regnevanskeligheder.
 2. Eventuelle registreringer foretaget af jobcentrene og a-kasserne om, hvordan de har hjulpet ledige i målgruppen, og hvor de ledige så er endt henne. I dette tilfælde, kan der være persondata involveret.
 3. Jobcentre og a-kassers metoder og sagsgange for de jobcentre og a-kasser, der har taget hjælpen til sig og dermed har tilrettelagt og implementeret nye sagsgange og metoder til at spotte, screene og motivere den målgruppe af ledige, der har udfordringer i de basale kompetencer.

Der stilles krav om, at evalueringen følger op på projektets kerneelementer og succeskriterier.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn
 • Eksterne konsulenter og undervisere
 • Materialer, formidling og information
 • Transport, kørsel, rejser og ophold
 • Administration
 • Evaluering
 • Revision
 • Øvrige relevante udgifter

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en evalueringsrapport, en slutrapport samt et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab ved tilskud over 250.000 kr. være revisorpåtegnet, og ved tilskud under 250.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Frister for indsendelse af regnskaber og rapporter vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. Der skal i ansøgningen redegøres for behovet for forskudsudbetaling. Ved forskudsudbetaling, vil 10 pct. af det samlede tilskud først blive udbetalt, når styrelsen har modtaget det endelige regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest 12. december 2018 kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil blive afvist af styrelsen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgningen må maximalt være fire sider eksklusiv underskrevne samarbejdserklæringer og budget.

Ansøgninger, som overskrider fire sider, vil blive afvist af styrelsen.

Der kan forventes svar på ansøgningen medio december.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål om puljen kan stilles pr. e-mail til lsr-ambassadorer@star.dk.

Spørgsmål og svar kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til styrelsen star@star.dk

Sidst opdateret: 29-09-2020