Spring over hovedmenu

Pulje til ledige med særlige udfordringer - FL § 17.46.43.10

Ansøgningsfrist 17-12-2018

Puljen har til formål at understøtte en tidlig og målrettet indsats for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Der er afsat 7,3 mio. kr., som kan søges af a-kasser.

Som en del af aftalen om beskæftigelsesreformen fra 2014, er der afsat en pulje til ledige med særlige udfordringer. For 2018 er afsat 7,3 mio. kr., som udmøntes via denne ansøgningspulje.

Puljen for 2018 har til formål at understøtte den tidlige afklaring af dagpengemodtagere gennem en systematisk brug af styrelsen profil afklarings værktøj i cv-samtalen.

Værktøjer til beskæftigelsesreformen

Som led i aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018, gives der mere fleksibilitet til a-kasser og jobcentre i tilrettelæggelsen af det fælles kontaktforløb. Intentionen med aftalen er blandt andet at give borgerne en mere differentieret indsats baseret på en individuel vurdering af borgernes behov.

Erfaringerne fra projekt ”Samtaler og indsatser der modvirker langtidsledighed” viser, at profil afklarings værktøjet giver et godt udgangspunkt for at forberede sig til og afvikle samtalen med borgeren. Borgerens svar i forberedelsesskemaet kan indeholde vigtige oplysninger om fx angst og/eller ordblindhed, som med profil afklaringen bliver tilgængelig for sagsbehandleren til samtalen, allerede i forberedelsen.

Projektet vil give deltagende a-kasser og de samarbejdende kommuner en god mulighed for at gøre sig erfaringer med, at bruge profil afklaring som et screeningsværktøj i tilrettelæggelsen af kontaktforløbet for den enkelte borger.

Erfaringerne med at bruge profil afklarings værktøjet, vil også være relevante for a-kasser, der ønsker at indgå i det aftalte forsøg med mere ansvar til a-kasserne, hvor afklaring af borgerens risiko for langtidsledighed indgår som en fast komponent.

Deltagelse i dette projekt vil kunne tjene som generel styrkelse af a-kassens arbejde med at forebygge langtidsledighed eller som forberedelse til deltagelse i a-kasseforsøget.

Der er dog ingen gensidig afhængighed mellem deltagelse i projektet og det kommende a-kasseforsøg. Det skal derfor understreges, at der heller ikke lægges vægt på deltagelse i dette projekt ved udvælgelsen af a-kasser til deltagelse i a-kasseforsøget.

Målgruppe

Målgruppe for indsatsen er nyledige dagpengemodtagere.

Formål

Puljen har til formål at understøtte en tidlig og målrettet indsats i a-kasse og jobcenter for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Det skal ske gennem en systematisk implementering af profil afklarings værktøjet som screenings-og dialogværktøj i cv- samtalen.

A-kasser, der i dag benytter deres eget screeningsværktøj i dialogen med den ledige, kan vælge at supplere resultatet fra styrelsen screeningsværktøj med resultatet fra deres eget og dermed understøtte dialogen og indsatsen yderligere.

Projektet har endvidere til formål at indsamle viden om resultaterne af systematisk at arbejde med profil afklarings værtøjet samt at identificere drivere og barrierer i implementeringen af værktøjet.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af a-kasser.

Projektperiode

Projektperioden løber fra d. 21. december 2018 til den d. 31. juli 2020.

Det forventes, at projekterne vil påbegynde projektaktiviteterne omkring 1. marts 2019. Projekterne skal i den forudgående periode etablere forretningsgange for indsatsen i form af en projektplan, udpege projektmedarbejdere og deltage i projektaktiviteter som fx en fælles opstartsworkshop.

Det forudsættes også, at a-kasserne skal bruge perioden til at aftale konkrete arbejdsgange med kommunerne om samarbejdet omkring målgruppen, herunder særligt samarbejdet om de ledige, som på baggrund af profil afklarings værktøjet vurderes at være i risiko for langtidsledighed.

A-kasser, der har tilrettelagt deres projekt i forhold til en eventuel senere deltagelse i a-kasseforsøget, og som ikke ender med at blive udtaget som forsøgs a-kasse, vil få mulighed for at revidere deres projektbeskrivelse, så den understøtter den normale indsats, der i stedet skal foregå i a-kassen.

Alle projekter skal dog som minimum gennemføre projektets indsatsmodel og holdes inden for projektbevillingen.

Indsatsmodel og succeskriterier

Projektets indsatsmodel er obligatorisk i projektet. Alle deltagere forpligter sig til at implementere nedenstående kerneelementer.

Øget udfyldelse af forberedelsesskemaet

En forudsætning for at kunne anvende profil afklarings værktøjet i a-kasse og efterfølgende jobcenter er, at borgerne udfylder forberedelsesskemaet på jobnet.dk og derved lader sig profil afklare. Udfyldelse af forberedelsesskemaet er frivilligt, men deltagende a-kasser forpligter sig til at motivere nyledige dagpengemodtagere til at udfylde forberedelsesskemaet forud for og senest i forbindelse med CV-samtalen.

For at understøtte implementeringen af kerneelementet udarbejder styrelsen en guide til profil afklarings værktøjet som screenings-og dialogværktøj.

Ca. 50 procent af nyledige dagpengemodtagere vælger i dag frivilligt, at udfylde forberedelsesskemaet i 2018.

Succeskriterium: 80 procent af nyledige dagpengemodtagere i a-kassen, lader sig profil afklare. Det er i dag ca. 50 procent af nyledige dagpengemodtagere, der vælger at udfylde forberedelsesskemaet.

Systematisk implementering af profil afklarings værktøjet som screenings- og dialogværktøj i cv-samtalen

For at styrke forberedelsen af og indholdet i CV-samtalen skal sagsbehandleren i a-kassen inddrage resultatet af profil afklaringen og borgerens egne svar i forberedelsesskemaet i cv-samtalen.

Ved samtalen inddrages forberedelsesskemaet som dialogværktøj for at italesætte eventuelle barrierer som borgeren har for at komme tilbage i job. Med udgangspunkt i sagsbehandlerens vurdering af borgerens risiko for langtidsledighed skal sagsbehandler og borger, som afslutning på CV-samtalen, i fællesskab formulere en konkret vurdering af borgerens muligheder/barrierer for at komme hurtigt i job og forslag til eventuelle indsatser, som bør igangsættes i a-kasse og jobcenter.

For at understøtte implementeringen af kerneelementet udarbejder styrelsen en guide til profil afklarings værktøjet som screenings-og dialog-værktøj (samme guide som ovenfor nævnt).

Succeskriterium: Profil afklarings værktøjet er blevet brugt som screenings-og dialogværktøj i 90 procent af de cv-samtaler, hvor borgeren har ladet sig profil afklare.

Systematisk dokumentation og deling af (risiko) vurdering af borgerens muligheder og barrierer i udkast til Min Plan.

Borgeren skal opleve et kontaktforløb, hvor sagsbehandler fra a-kassen og jobcenteret har et klart og fælles billede af, hvilke muligheder og barrierer som den enkelte har og et fælles udgangspunkt for at drøfte, hvilke indsatser der vil kunne hjælpe borgeren hurtigt tilbage i job. Derfor skal a-kassens risikovurderingen deles med sagsbehandleren i jobcenteret som en fast del af indholdet i udkast til Min Plan. På denne måde gøres denne vigtige information tilgængelig for sagsbehandleren i jobcenteret allerede i forberedelsen til borgerens første fællessamtale i jobcenteret.

Ud over projektets faste indsatsmodel, opfordres de deltagende a-kasser til at gøre en ekstra indsats for de borgere, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige. Det kan fx bestå i en telefonsamtale forud for første fællessamtale eller en aftale med jobcenteret om at fremrykke den første fællessamtale mv.

Succeskriterium: 90 procent af risikovurderingerne er dokumenteret og delt med jobcenteret via udkast til Min Plan.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætninger for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

 • At projektets formål og målgruppe er inden for puljens rammer.
 • At projektets aktiviteter som minimum dækker indholdet af projektets indsatsmodel og støtteaktiviteter som beskrevet ovenfor.
 • At a-kassen garanterer, at minimum 250 borgere fra målgruppen deltager i indsatsen i løbet af projektperioden.
 • At projektet har en styregruppe med repræsentanter på ledelsesniveau.
 • At det i ansøgningen er beskrevet, hvilke indsatser der vil blive igangsat for borgere, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige, fx telefonisk samtale med jobcenter forud for første samtale, fremrykning af første fællessamtale i jobcenteret mv.

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøger har en velbeskrevet plan for implementering af indsatsmodellen og hvordan denne skal resultere i, at projektet vil opnå ovenstående succeskriterier.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen

Forpligtelser ved deltagelse 

Ved deltagelse i projektet gælder en række forpligtelser.

Deltagerne i projektet forpligter sig til at gennemføre indsatsmodellen som beskrevet, og at 

 • deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med processtøtte og evaluering af projektet, herunder registrering og udveksling af data vedr. deltagere i projektet samt relevante projektaktiviteter- og resultater.
 • efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Evaluering

Der gennemføres en afsluttende ekstern evaluering af projektet. 

Fokus for evalueringen vil være at opsamle viden om a-kassernes erfaringer med brug af profil afklarings værktøjet som screenings-og dialogværktøj samt kvalificering af en endelig guide til profil afklarings værktøjet som screenings-og dialogværktøj i cv-samtalen.

Derudover forventes projektet at generere ny viden omkring resultaterne af en systematisk brug af profil afklaring samt drivere og barrierer, for implementering af profilerings værktøjet som screenings-og dialogværktøj, i cv-samtalen.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Projektledelse
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Formidling
 • Revision
 • Transport
 • Mindre materialeanskaffelser

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, der skal sendes til styrelsen forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning, skal der sendes en slutrapport (selvevaluering) sammen med et regnskab til styrelsen for hele projektperioden.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab ved tilskud på over 250.000 kr. være revisorpåtegnet og ved tilskud under 250.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 17. december 2018, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes, vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 30-08-2022