Spring over hovedmenu

Pulje til opkvalificering på transportområdet – FL § 17.46.41.65

Ansøgningsfrist 12-12-2018

Puljens formål er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job inden for transportområdet via en virksomhedsrettet indsats kombineret med opkvalificering og individuel støtte. Der er afsat 10 mio. kr., som kan søges af kommuner.

På trods af høj beskæftigelse, er der fortsat udfordringer med at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Kun cirka en fjerdedel (28 pct.) af alle kontanthjælpsmodtagere har modtaget en virksomhedsrettet indsats inden for det seneste år. Samtidig er der dokumenteret positive beskæftigelseseffekter af virksomhedsrettede tilbud for målgruppen, herunder kombineret med individuel støtte.

Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet af ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

På transportområdet er der med ca. 120.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 4. kvartal 2017 og knap 40.000 jobåbninger i branchen i 2017 både mange beskæftigede og mange jobåbninger. Erfaringerne fra fx Høje Taastrup Kommune indikerer, at et styrket samarbejde mellem jobcenter og virksomheder inden for transportbranchen, kan hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job.

Som led i aftale om kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, er der på den baggrund afsat 10 mio. kr. til en ansøgningspulje, der har til formål at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job inden for transportområdet via en virksomheds-rettet indsats kombineret med opkvalificering og individuel støtte.

Målgruppe

Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som har afsluttet et integrationsprogram.

Formål

Formålet med puljen er, at personer i målgruppen opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner.

Projektperiode

Projektperioden løber fra december 2018 til december 2020.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Indsatsen skal bestå af følgende tre kerneelementer:

 • Opsøgende indsats og individuelt jobmatch
  Indsatsen skal bestå af en systematisk opsøgende indsats over for transportvirksomheder, der skal føre til etablering af småjobs. Den opsøgende indsats skal varetages af en personlig jobformidler, der har kendskab til arbejdsmarkedet.

Den personlige jobformidler skal samtidig hjælpe borgeren med at kontakte de relevante arbejdspladser og finde det rette match via virksomhedsbesøg og ”snusepraktik”.

 • Aftale med jobperspektiv
  Der skal indgås en aftale med virksomheden om opkvalificering kombineret med ordinære timer eller alternativt virksomhedspraktik med fokus på progression mod ordinære timer på sigt. Der skal således være et klart jobfokus i aftalen. Opkvalificeringen skal være i form af ordinær uddannelse, som kan forbedre borgerens mulighed for fastansættelse indenfor transportbranchen fx stort kørekort mv.
 • Tæt opfølgning på virksomheden
  Den personlige jobformidler skal følge borgeren tæt og være virksomhedens kontaktperson under hele forløbet. Opfølgningen skal understøtte progression i ordinære timer og understøtte, at borgeren fastholdes i forløbet. Desuden skal borgeren have en fast virksomhedsmentor.

Projektets succeskriterier

Succeskriterierne er:

 • At andelen af borgere i målgruppen med ordinære timer øges
 • At andelen af borgere i målgruppen, som er i virksomhedspraktik, øges

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Hvordan projektet vil sikre, at medarbejderne i projektet har de rette kompetencer til at varetage rollen som jobformidler.
 • Hvordan projektet vil sikre rammer for indsatsen, der understøtter, at de kan udøve rollen som jobformidler, fx niveauet for antal sager pr. medarbejder.
 • Hvordan projektet vil sikre et samarbejde med virksomhederne, der understøtter etablering af jobrettede aftaler. 
 • De fastsætte mål for indsatsen og opfølgningen heraf, fx antal virksomhedsbesøg og –aftaler.
 • Projektets ledelsesmæssige forankring.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene

Ved udvælgelsen af projekter til tilskud vil der foruden ovenstående kriterier blive lagt vægt på en geografisk spredning af projekterne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til virksomhedskonsulenter og jobformidlere
 • Ordinær uddannelse, der understøtter muligheden for ansættelse inden for transportområdet
 • Revision

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selvevaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab ved tilskud over 250.000 kr. være revisorpåtegnet, og ved tilskud under 250.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.
Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 12. december 2018 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen

Sidst opdateret: 24-08-2022