Spring over hovedmenu

Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området - FL § 17.46.44.20

Ansøgningsfrist 27-04-2018

Som led i udmøntning af trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 2016 udmeldes en ansøgningspulje i 2018 på 1,0 mio. kr. til udvikling af jobrettede kurser på IT området.

Formål

Formålet med puljen er at afdække behovet for samt udvikling af jobrettede kurser på IT området, som kan give ledige, både nyuddannede og erfarne, IT-uddannede relevante kompetencer fx i form af konkrete IT-sprog og/eller værktøjer.

Målgruppen

Målgruppen består af nyuddannede og erfarne IT-uddannede ledige.

Projektperiode

Ansøgere skal i ansøgningen selv angive projektperioden. Projekterne bør dog som udgangspunkt afsluttes indenfor ét år.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af relevante aktører, herunder organisationer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende:

 • At ansøger har kompetencer indenfor IT-området og/eller uddannelsessektoren.
 • At der i ansøgningen demonstreres faglighed i tilgangen til behovsafdækningen.
 • Samarbejde mellem private og offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner.
 • At udviklede kurser kan forankres for at sikre udbud af dem efterfølgende.

Forpligtelse ved deltagelse

Projekter, som opnår tilsagn om tilskud, forpligter sig til at deltage i evalueringsaktiviteter samt bidrage med opnåede erfaringer, informationer og resultater til en fælles evaluering af puljen.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende aktiviteter:

 • Afdækning af behovet for jobrettede kurser på IT området.
 • Udvikling af jobrettede kurser på IT området.

Der skal anvendes følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektkoordinatorer, undervisere m.m.
 • Transport
 • Mindre materialeanskaffelser, herunder udgifter til IT, fx i form af licenser
 • Formidling
 • Revision

Krav om afrapportering

Der stilles krav om at der sendes halvårlige statusrapporter til styrelsen. Ved projektafslutning skal projektet sende en slutrapport med et regnskab for hele projektperioden til styrelsen.

På styrelsens hjemmeside kan der downloades skabeloner til Budget og regnskab samt slutrapport.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om at der sendes halvårlige delregnskaber og et endeligt regnskab for hele projektperioden til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 250.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 250.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. I den forbindelse skal der i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest fredag den 27. april 2018, kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive behandlet.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning inden udgangen af april 2018.

Ansøgerne skal til ansøgningen vedlægge et budget, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke specificerede poster midlerne anvendes til.

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 09-02-2021