Spring over hovedmenu

Pulje til uddannelsesambassadører - FL § 17.46.41.75

Ansøgningsfrist 12-12-2018

Formålet med puljen er at understøtte brugen af puljen til uddannelsesløft og andre uddannelsesmuligheder. Der er afsat en ansøgningspulje på 20 mio. kr., som kan søges af kommuner.

Med beskæftigelsesreformen blev jobcentrenes muligheder for at tilbyde målrettet opkvalificering af ledige med størst uddannelsesbehov styrket. Som led i aftalen blev der afsat en pulje på 150 mio. kr. årligt med henblik på at ledige opnår et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.

Med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er målgruppen for puljen til uddannelsesløft blevet udvidet, og ordningen blev mere attraktiv for ledige. Der er dog fortsat markant mindre aktivitet på ordningen end oprindelig forudsat.

Fra udgangen af 2016 til udgangen af 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemført projekt Uddannelsesambassadør i 16 kommuner der efter ansøgning har haft en dedikeret uddannelsesambassadør med henblik på at løfte brugen af ordningen i kommunen. Projektet har været en stor succes, og de 16 projektkommuner har tilsammen stået for næsten halvdelen af de nye uddannelsesløft i hele landet i 2018.

De medvirkende kommuner har gjort sig en lang række erfaringer, som der kan bygges videre på i andre kommuner for at få flere til at gennemføre et uddannelsesløft eller anden relevant opkvalificering.

For at understøtte intentionerne bag beskæftigelsesreformen og trepartsaftalen og for at medvirke til at flere ufaglærte ledige tager en erhvervsuddannelse er der, som led i aftale om mere kvalificeret arbejdskraft, afsat 20 mio. kr. til denne ansøgningspulje om en særlig målrettet indsats for at øge aktiviteten på puljen til uddannelsesløft og lignende ordninger.

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over antallet af ufaglærte dagpengemodtagere over 29 år fordelt pr. kommuner på et år (3. kvartal 2016-2. kvartal 2017).

Oversigt over antallet af ufaglærte dagpengemodtagere (pdf) (nyt vindue)

Målgruppe

Puljens målgrupper er:

 • Ledige dagpengemodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløft
 • Jobcentre som ønsker at bruge uddannelsesløftsordningen og anden målrettet opkvalificering til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte, fx voksenlærlingeordningen

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at øge efterspørgslen efter uddannelsesløft og andre former for opkvalificering, herunder særligt voksenlærlingeordningen, som bidrager til at flere bliver faglærte.

Det skal ske ved ansættelse af lokale uddannelsesambassadører, der skal løfte indsatsen med at få flere ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse til at tage en erhvervsuddannelse.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er kommuner.

To-tre kommuner i et lokalområde har mulighed for at gå sammen og indsende en fælles ansøgning. Den kommune, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Projektperioden løber fra december 2018 til udgangen af 2020.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Med henblik på at understøtte brugen af uddannelsesløft skal de deltagende kommuner ansætte eller frikøbe en medarbejder, som skal fungere som dedikeret uddannelsesambassadør. Ambassadøren kan med fordel have erfaring fra en uddannelsesinstitution.

Uddannelsesambassadørens kerneopgaver skal i løbet af projektperioden være følgende:

 • At sprede viden om ordningen for uddannelsesløft og andre relevante uddannelsesordninger i jobcentret og understøtte de medarbejdere, som arbejder med ufaglærte dagpengemodtagere og dagpengemodtagere med forældet uddannelse. Fokus for indsatsen skal primært være at løfte til faglært.
 • At indgå i samarbejde med virksomhedskonsulenter om at skabe praktikpladser og voksenlærlingeforløb for borgere i målgruppen for ud-dannelsesløft og voksenlærlingeordningen.
 • At rådgive, vejlede og motivere ledige, som er i målgruppen for ud-dannelsesløft, om uddannelsesmuligheder.
 • At være sparringspartner og rådgiver for jobcentrets ledelse i forbindelse med udarbejdelse af strategi for anvendelse af uddannelsesordningerne.
 • At indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, a-kasser og styrelsens VEU-koordinatorer om ordningen for uddannelsesløft.
 • At være tovholder for etablering af en lokal styregruppe, hvor fx a-kasser, erhvervsskoler, de regionale arbejdsmarkedskontorer/VEU-koordinatorer under STAR inddrages, samt med ledelsesinddragelse fra jobcenteret.
 • At deltage i spredning af erfaringer fra projektet til øvrige kommuner (løbende og ved projektets afslutning).

Indsatsen skal som minimum bestå af følgende:

 • En dedikeret uddannelsesambassadør, der er nøgleperson for uddannelsesløft og eventuelt andre uddannelsesordninger i jobcentret. Det kan være en enkelt medarbejder eller flere medarbejdere, der varetager opgaven i fællesskab.
 • Nedsættelse af en lokal styregruppe, der følger projektet gennem hele projektperioden. Styregruppen skal sammensættes, så der er repræsentanter fra både jobcenteret samt relevante a-kasser og uddannelsesin-stitutioner.
 • Indgå i samarbejdsrelationer med relevante uddannelsesinstitutioner. Der er en klar erfaring fra den første uddannelsesambassadør pulje, at det er afgørende for at lykkes med at løfte flere ledige til faglærte.
 • Et klart samarbejde mellem uddannelsesambassadøren og de ledere og medarbejdere, der sidder med hhv. uddannelsesområdet og virksomhedsservice bl.a. med henblik på at sikre tilstrækkelig med praktikpladser.
 • Inddragelse og samarbejde med de regionale VEU-koordinatorer under arbejdsmarkedskontorerne i styrelsen.
 • Løbende monitorering af fremdrift i måltal for uddannelsesløft og voksenlærlinge samt dialog med STAR og proceskonsulent herom.

Projektets succeskriterier

Der gælder følgende succeskriterier for projekterne:

 • At antallet af uddannelsesløft og voksenlærlinge for ledige øges.
 • At alle relevante medarbejdere kender puljen til uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen og vejleder de ledige i målgruppen om mulighederne for opkvalificering.
 • At projektet har en tydelig ledelsesmæssig opbakning og forankring.
 • At der etableres konstruktivt samarbejde med relevante uddannelsesin-stitutioner.

Projekterne skal opstille måltal for indsatsen i begyndelsen af projektperioden. styrelsen vil være behjælpelig med at kvalificere måltallene på baggrund af data om nuværende niveau og landsgennemsnit.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At det er klart beskrevet, hvordan og i hvilken grad de oplistede kerneopgaver for uddannelsesambassadøren vil blive efterlevet i projektet.
 • At der er opstillet ambitiøse måltal for indsatsen.
 • At projektet prioriteres ledelsesmæssigt.
 • At ansøger ikke har deltaget i det oprindelige projekt om uddannelses-ambassadører, som blev udmeldt til ansøgning i 2016.

Der vil derudover blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten og sammenhængen i ansøgningerne.

Ved udvælgelsen af projekter til tilskud vil der desuden blive lagt vægt på geografisk spredning såvel som variation i kommunestørrelse.

Forpligtelser ved deltagelse

De projekter, som opnår tilsagn om tilskud, forpligter sig til følgende:

Deltagelse i relevante aktiviteter undervejs i projektet, som styrelsen og/eller en processtøtte konsulent faciliteter. styrelsen vil stille resultater og erfaringer fra det første uddannelsesambassadør projekt til rådighed for de nye projekter først i projektperioden.

 • At stå til rådighed for og samarbejde med processtøtte konsulent og evaluator i løbet af projektperioden, herunder i forbindelse med monitorering af projektets fremdrift.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som styrelsen har beskrevet

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Dokumentation og evaluering

Der gennemføres en ekstern evaluering af projektet. Evalueringen vil under-søge, hvordan uddannelsesambassadørerne har medvirket til at få flere personer i uddannelsesløft fra ufaglært til faglært med henblik på varig beskæftigelse.

Evalueringen vil samle op på kommunernes samlede erfaringer og sikre at viden fra projekterne kan formidles til landets øvrige kommuner.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til uddannelsesambassadør (svarende til ét årsværk)
 • Husleje
 • IT
 • Transport
 • Revision

Der ydes ikke tilskud til afholdelse af informationsmøder, styregruppemøder mv. og der vil maksimalt kunne ydes tilskud for 1 mio. kr.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldest-gørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabelonen for slutrapport kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab ved tilskud over 500.000 kr. være revisorpåtegnet og ved tilskud under 500.000 kr. skal regnskabet være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regn-skaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 12. december 2018, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til styrelsen star@star.dk.

Sidst opdateret: 09-02-2021