Spring over hovedmenu

Pulje til udvikling i fleksjob II - FL § 17.46.65.20

Ansøgningsfrist 14-12-2018

Formålet med ansøgningspuljen er at videreføre arbejdet med at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på 10 timer og derunder, samt skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan opnå progression. Der er afsat 21,6 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.

Baggrunden for ansøgningspuljen er, at det med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 i højere grad blev muligt for borgere med en lille arbejdsevne at komme i fleksjob.

Det er lykkedes at etablere fleksjob på 10 timer og derunder til godt og vel 30.000 borgere. Omkring 23 procent af disse borgere oplever at gå op i arbejdstid, hvilket ikke har udviklet sig af betydning siden reformens opstart. Samtidig er andelen af de fleksjobtilkendte, der modtager ledighedsydelse på 17 procent, hvorfor det er centralt at støtte borgernes vej i fleksjob, således at andelen falder.

I ’Udvikling i fleksjob II’, skal kommunerne arbejde ud fra en indsatsmodel med fokus på jobmål og progression i alle faserne fra før mødet i rehabiliteringsteamet, mens borgeren er på ledighedsydelse og under fleksjobansættelsen.

Udvikling i fleksjob II bygger videre på projekt Udvikling i fleksjob, der forløb i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2018, der tog direkte afsæt i evalueringen heraf. Initiativet bygger desuden på erfaringerne fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob 'Rundt om fleksjob' samt erfaringerne fra JobFirst.

Rundt om fleksjob - Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Målgruppe

Puljens målgruppe er følgende borgere tilknyttet fleksjobordningen:

 • Borgere der er indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes at være i målgruppen for fleksjob.
 • Alle borgere der modtager ledighedsydelse i kommunen.
 • Alle borgere der starter i et fleksjob på under 10 timer i indsatsperioden.

Målgruppebeskrivelse (pdf) (nyt vindue)

Formål

Ansøgningspuljen har tre formål:

 1. Borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob ved hjælp af en intensiv jobrettet indsats.
 2. Skabe progression i jobbet for borgere i fleksjob på 10 timer eller derunder. 
 3. Afprøve JobFirst metode for borgere i fleksjobordningen for dermed at bidrage med viden og erfaringer om, hvordan kommuner kan arbejde effektivt med indsatsen.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

Projektperioden er fra december 2018 til den 30. september 2020.

Indsatsopstart er den 1. april 2019. Dette giver projekterne tid til at tilrettelægge indsatsen og ansætte medarbejdere, inden indsatsen starter.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Projekterne skal implementere den indsatsmodel, som er illustreret og beskrevet i bilag 1 - Indsatsmodel.

Indsatsmodellen indeholder en række kerneelementer fordelt på tre faser vedrørende arbejdet med og omkring borgere på ledighedsydelse og i fleksjob. Hver fase afspejler et eller flere af projektets kerneelementer.

Borgerne i projektet skal ikke nødvendigvis følge faserne kronologisk.

Bilag 1 – Indsatsmodel (pdf) (nyt vindue)

Projektets succeskriterier

Det forventes, at indsatsmodellen vil bidrage til progression blandt målgruppen målt på følgende parametre:

 1. Nedbringelse af andelen af borgere på ledighedsydelse i kommunen. 
 2. Nedbringelse af varigheden på ledighedsydelse for kommunens borgere i målgruppen.
 3. Skabe progression i timer for personer i fleksjob på 10 timer eller derunder.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøger har lave sagsstammer for den gennemgående personlige jobformidler, så medarbejderens opgavemængde og sagsstamme matcher og giver mulighed for en tæt kontakt til borgeren.
 • At budgettet er rimeligt og velbegrundet så der sikres mest mulig værdi for pengene.

Der vil desuden blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Bilag 2 - Viden om begrænsede sagsstammer (pdf) (nyt vindue)

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse forpligter ansøger sig til følgende:

 • At have en fast projektleder tilknyttet projektet, som skal fungere som tovholder og sikre fremdrift i projektet. Projektlederen skal være kontaktperson til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og referere direkte til jobcenterchefen i kommunen.
 • At gennemføre projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i bilag 1 - Indsatsmodel
 • At samarbejde med evaluator og deltage i de aktiviteter, der er forbundet med evaluering af projekterne, herunder indsamling af data i løbet af projektperioden m.v.
 • Deltage i processtøtte aktiviteter i forbindelse med den løbende processtøtte, herunder lokale opstartsworkshops og netværksaktiviteter.
 • Sikre at alle borgere på ledighedsydelse uanset anciennitet modtager indsatsmodellen.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Evaluering

Der gennemføres en ekstern evaluering af projekterne med henblik på at etablere viden om indsatsen i kommunerne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til jobformidler og projektledelse
 • Revision
 • Transportudgifter forbundet med fx projektworkshop og/eller seminar

Det er særligt vigtigt at sikre, at den personlige jobformidler har en lav sagsstamme.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsen-des forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med regnskab for hele projektperioden.

Følgende skabeloner for status- og slutrapport skal anvendes:

Skabelon for statusrapport (Word) (nyt vindue)

Skabelon for slutrapport (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab. ved tilskud på over 500.000 kr., være revisorpåtegnet eller ved tilskud under 500.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Styrelsens budget- og regnskab skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Det afsatte beløb til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finansloven for 2019. At beløbet er fordelt over bevillinger for flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 14. december 2018, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, opdateret november 2019 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-02-2021