Spring over hovedmenu

Vidensbaseret indsats for sygemeldte med angst, stress, depression samt funktionelle lidelser mv. - FL § 17.46.66.10.

Ansøgningsfrist 23-11-2018

Formålet med puljen er at afprøve en integreret beskæftigelsesindsats og understøttende sundhedsindsats til alle sygemeldte med lettere psykiske lidelser og funktionelle lidelser. Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

I årene 2018-2020 er der afsat i alt 35 mio. kr. til en ansøgningspulje om projekt IBBIS II, der gennemføres som et randomiseret kontrolleret forsøg.

Styrelsen har igennem en årrække arbejdet på at opbygge evidensbaseret viden om effektive indsatser til sygemeldte gennem et metodeudviklingsprogram i 3 faser. I dette arbejde har styrelsen udviklet evidensbaserede programmer, der anses som den aktuelle best practice til forskellige grupper af sygedagpengemodtagere.

Der er således fra 2012-2017 gennemført et kontrolleret forsøg (Inklusion) for borgere, der har en svær psykisk diagnose. I projektet er afprøvet beskæftigelsesmodellen Individual Placement and Support (IPS) målrettet svært psykisk syge. 

Der er desuden som 2. del af programmet med projekt IBBIS (2015-2019) iværksat et forskningsprojekt, der afprøver en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats for borgere med stress, angst og depression.

Den tredje og sidste gruppe, som aktuelt mangler en evidensbaseret indsats er sygedagpengemodtagere med personlighedsforstyrrelser og funktionelle lidelser/somatiseringstilstande. Det skønnes, at op mod 15 pct. af sygedagpengemodtagerne har funktionelle lidelser (somatiseringstilstande) eller personlighedsforstyrrelse. Disse målgrupper har ofte komplicerede udredningsforløb i sundhedsvæsnet, og får sjældent en optimal behandling. Samtidig er det en udfordring for kommunerne at iværksætte den rette beskæftigelsesrettede indsats for grupperne parallelt med borgernes sundhedsforløb.

På baggrund af den eksisterende litteratur, forventes det, at disse målgrupper også vil kunne få gavn en IBBIS-lignende indsats.

Projekt IBBIS II omhandler en afprøvning af IBBIS-indsatsen, som består af en integreret beskæftigelsesindsats og understøttende sundhedsindsats, til den samlede gruppe af sygemeldte med stress, angst og depression samt de nye målgrupper personlighedsforstyrrelser og borgere med somatoforme (også kaldet funktionelle) lidelser.

Målgruppe

Puljens målgrupper er nye sygedagpengemodtagere som, enten før eller i forbindelse med 1. opfølgningssamtale i jobcenteret, af sagsbehandler skønnes at have en psykisk eller funktionel problemstilling omfattet af projektets indsatsmodel, tilbydes henvisning til udredning i projektet.

Sygedagpengemodtagere som efter udredning findes at have depression, angst, stress, somatoform lidelse eller personlighedsforstyrrelse, tilbydes inklusion i projektet.

Formålet med puljen

Formålet med projekt IBBIS II er at afprøve en integreret beskæftigelsesindsats og understøttende sundhedsindsats til alle sygemeldte med lettere psykiske lidelser og funktionelle lidelser, herunder at undersøge og dokumentere effekten i forhold til ’normal indsats’, samt få viden om, hvordan indsatsen bedst organiseres og implementeres.

I forlængelse heraf er det formålet med projektet at få udviklet viden og materialer, der kan understøtte kommuner i at implementere en evidensbaseret og effektiv indsats til målgruppen.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Det er en betingelse for at kunne ansøge om deltagelse i forsøget, at der er indgået en samarbejdsaftale med en regional enhed i sundhedssystemet om leverance af den understøttende sundhedsindsats i projektet.

Det forudsættes derfor, at kommuner, der ansøger om deltagelse i projektet vedlægger en samarbejdsaftale underskrevet af både kommunen og den regionale enhed.

Det er således kommunen, der skal ansøge puljen som projektejer og tilskudsmodtager i projektet, mens den regionale enhed indgår som samarbejdspartner og som leverandør af den understøttende sundhedsindsats i projektet.

Det er muligt for flere kommuner at gå sammen om deltagelse i projektet.

Kommuner, der ønsker at samarbejde om Projekt IBBIS II, skal udarbejde og indsende en fælles ansøgning.

Projektperiode

Projektperioden løber fra december 2018 til februar 2022.

IBBIS II forsøget vil indeholde en indledende pilotfase på ca. 3 måneder, forventeligt i foråret 2019, hvor der henvises de første borgere til indsats i en afprøvningsfase samt en hovedfase derefter, hvor der henvises borgere til forsøget over en samlet periode på 2 år. De sidst inkluderede borgere, henvist i slutningen af den 2-årige periode skal påregnes en indsats på op mod 8 måneder, efter de er inkluderet.

Det forventes således, at projekterne:

 • modtager tilsagn fra styrelsen i december 2018
 • forbereder opstart af forsøget december 2018 til marts 2019
 • påbegynder henvisning til pilotfase i marts/april 2019
 • påbegynder henvisning til hovedforsøget i maj/juni 2019
 • afslutter henvisninger i maj/juni 2021
 • afslutter sidste indsatsforløb i januar/februar 2022

Projektets kerneelementer og indsatsmodel

IBBIS II-indsatsen indeholder en række konkrete elementer, der tilsammen udgør indsatsen til projektets målgruppe:

Organisering

Den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte varetages af en beskæftigelseskonsulent ansat i det kommunale jobcenter. Den understøttende sundhedsindsats varetages af en care manager, der er ansat i en enhed i det regionale sundhedssystem. Beskæftigelseskonsulenten og care manageren sidder fysisk sammen i jobcenteret og har et tæt samarbejde om at hjælpe den sygemeldte borger tilbage på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelseskonsulenten må maksimalt have et caseload på 30 sager, mens care manageren maksimalt må have 25 sager. Det skal samtidig sikres, at sygemeldte borgere ikke oplever udskiftning af beskæftigelseskonsulent og care manager.

Medarbejderne i projektet skal have systematisk og løbende sparing med leder og kolleger om indsatsen generelt samt om de konkrete forløb, de arbejder med.

Det forventes, at der årligt skal allokeres følgende ressourcer til at gennemføre indsatsmodellen:

 • Jobcentret skal stille med 1 fuldtids teamleder pr. 250 deltagere pr. år
 • Jobcentret skal stille med 5 fuldtids beskæftigelseskonsulenter (inkl. virksomhedskonsulenter) pr. 250 deltagere pr. år
 • Regionen skal stille med 5 care managere pr. 250 deltagere pr. år
 • Regionen skal stille med 1 fuldtids psykolog pr. 250 deltagere pr. år
 • Regionen skal stille med 0,5 frivillige instruktører med egen levet erfaring ift. ”Lær at tackle job og usynlig sygdom” pr. 250 deltagere pr. år
 • Regionen skal koble psykiatere til projektet på konsulentbasis
 • Regionen skal koble almene medicinere/samfundsmedicinere til projektet på konsulentbasis
 • Regionen skal koble fysioterapeuter og MBSR-instruktører til projektet på timebasis efter behov

Ressourceallokeringen er baseret på antagelsen om, at beskæftigelsesindsatsen forventes at vare 7-8 måneder, mens den sundhedsfaglige indsats forventes at vare 3-6 måneder.

Udredning for psykisk diagnose/funktionel lidelse

Inden en sygemeldt inkluderes i projektet, skal der ske en udredning, der sikrer at den sygemeldte er i målgruppen for indsatsen. Udredningen sker på baggrund af henvisning af den sygemeldte fra kommunen. Regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af udredningen, der foretages af psykiater og/eller psykolog eller speciallæge i almen medicin og dokumenteres i en lægeattest (friattest/speciallægeerklæring).

Lægeattesten skal indeholde resultat af udredning og vurdering af, om borger er i målgruppen for IBBIS-indsatsen eller skal henvises videre til egen læge/den regionale psykiatri eller blot returneres til jobcenteret. Lægeattesten udarbejdes efter konsultation med den sygemeldte. Den sygemeldtes egen læge skal forud for udredningen via blanket LÆ 285 (Attest til sygedagpengeopfølgning) altid have udelukket organisk årsag til sygdommen.

Det skal sikres, at resultatet af borgerens udredning (lægeattesten) med borgerens samtykke tilgår borgerens egen læge, og at den tilknyttede speciallæge er ansvarlig for eventuel yderligere kommunikation med borgerens egen læge, hvis der er behov herfor.

I forbindelse med udredningen, gennemfører de sygemeldte desuden en test, der skal afdække den sygemeldtes self-efficacy og dermed evne til at mestre egen situation i relation til sygdom og arbejdsmarked. Resultaterne af testen anvendes i den videre tilrettelæggelse af indsatsen, så det sikres, at sygemeldte med en høj mestringsevne ikke tilbydes aktiviteter, der kan virke fastholdende i forhold til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dette indsatselement vil blive afprøvet i en pilotfase med henblik på at finde denne rette model til brug for Projekt IBBIS II.

Trepartsmøde – fælles plan

Når borgeren er inkluderet i projektet, skal borgeren umiddelbart efter den indledende udredning og senest efter 14 dage. deltage i første trepartsmøde med beskæftigelseskonsulent og care manager. På trepartsmødet udarbejder beskæftigelseskonsulenten og care manager i samarbejde med borger en fælles plan med mål for den integrerede indsats. Der anvendes en fast skabelon fra projektet.

På trepartsmødet oplyses blandt andet om fordele ved åbenhed om sygdom på arbejdspladsen, samt inddragelse af pårørende, og der drøftes konkrete anledninger hertil, som borger kan vælge at benytte sig af.

Der planlægges yderligere mindst 1 trepartsmøde senest efter 1 måned, hvor den fælles plan og mål genbesøges og eventuelt opdateres. Desuden følges der op på tidligere samtaler om åbenhed om sygdom på arbejdspladsen, samt inddragelse af pårørende.

Beskæftigelsesindsatsen

I beskæftigelsesindsatsen skal der ske en synliggørelse af den sygemeldtes kompetencer og ressourcer og opstilles klare mål for indsatsen.

Indsatsen indebærer, at der iværksættes en tidlig job- og virksomhedsrettet indsats med fokus på hurtig tilbagevenden til ordinært arbejde og med støtte efter behov:

 • For sygemeldte fra beskæftigelse fokuseres på hurtig kontakt og dialog med nuværende arbejdsgiver og plan for fuld eller gradvis tilbagevenden inklusiv eventuelle særlige skånehensyn.
 • For sygemeldte fra ledighed skal der udarbejdes CV, og der skal i indsatsen være fokus på jobsøgning målrettet ordinært arbejde eventuelle suppleret med virksomhedsrettet indsats som forstadie hertil. Sygemeldte fra ledighed skal have tilknyttet en virksomhedskonsulent, der i tæt samarbejde med den sygemeldte og beskæftigelseskonsulenten kan gennemføre en virksomhedsopsøgende indsats (kontakter til potentielle arbejdsgivere) med fokus på at finde jobåbninger.
 • Der holdes møde mellem beskæftigelseskonsulenten og den sygemeldte minimum hver 14. dag, indtil den sygemeldte er i virksomhedsrettet indsats eller raskmeldes.

Den understøttende sundhedsindsats

Den understøttende sundhedsindsats leveres hovedsageligt af care managere og differentieres efter projektets undermålgrupper. Sundhedsindsatsen baserer sig på ”mindste middel princippet” og stepped care.

Der indgår i sundhedsindsatsen blandt andet følgende elementer:

 • Kognitiv terapi/Psykoterapi
 • Stresscoaching og eventuelt MBSR-forløb
 • Psykoedukation
 • Rådgivning v. læge/psykiater
 • Monitorering og revurdering

Care manager drøfter på ugentlige konferencer med den regionale enheds tilknyttede psykiater/psykolog eller almen mediciner igangværende sager og modtager faglig sparring.

Styrelsen har i en række bilag illustreret indsatsen nærmere.

Bilag 1a    Organisering (PowerPoint) (nyt vindue)
Bilag 1b    Borgertegning (PowerPoint) (nyt vindue)
Bilag 1c    Visitationsproces (PowerPoint) (nyt vindue)
Bilag 1d    Kerneelementer (Word) (nyt vindue)
Bilag 2      Skøn for muligt inflow kommunefordelt
Bilag 3      Rammer for samarbejdsaftale

Indsatsen vil blive udfoldet, inden indsatsstart, i en egentlig manual, ligesom der vil blive formuleret klare fidelitetsmålinger på de centrale elementer i indsatsen, så der kan monitoreres på, om den indsats der leveres, er i overensstemmelse med den planlagte.

Projektets succeskriterier

Succeskriterierne for de borgere, der får en integreret beskæftigelses- og sundhedsindsats i IBBIS II er:

 • 90 pct. af de sygemeldte har haft første trepartsmøde senest 14 efter inklusion i projektet.
 • Der har for sygemeldte med en arbejdsgiver været dialog med sygemeldtes arbejdsgiver om fastholdelse inden udgangen af 12. sygefraværsuge i 75 pct. af sagerne.
 • Der har for sygemeldte uden en arbejdsgiver været dialog med relevante virksomheder om mulighed for ordinære timer eller virksomhedspraktik inden udgangen af 12. sygefraværsuge i 75 pct. af sagerne.
 • 60 pct. af de sygemeldte med en arbejdsgiver er i virksomhedsrettet forløb (delvis raskmelding eller virksomhedspraktik) eller fuldt tilbage inden udgangen af 14. sygefraværsuge.
 • 30 pct. af de sygemeldte uden en arbejdsgiver er i virksomhedsrettet forløb (ordinære timer, løntilskud eller virksomhedspraktik) eller fuldt raskmeldt inden udgangen af 14. sygefraværsuge.

Kriterier for tildeling af tilskud

IBBIS II gennemføres som et randomiseret kontrolleret forsøg. Det stiller derfor ufravigelige krav til styringen af den indsats der leveres, organiseringen af indsatsen, samt volumen i de projekter, der deltager i forsøget mm. For at komme i betragtning til tilskud fra puljen skal projektet leve op til følgende minimumskrav i ansøgningen:

 • At der er indgået en samarbejdsaftale med en regional enhed i sundhedssystemet om leverance af den understøttende sundhedsindsats i projektet. Dette forudsættes derfor, at kommuner, der ansøger om deltagelse i projektet vedlægger en samarbejdsaftale underskrevet af både kommunen og den regionale enhed.
 • Et projekt skal kunne inkludere minimum 200 deltagere i løbet af en toårig henvisningsperiode.
 • Jobcenteret modtager tilskud for de borgere, der bliver inkluderet i indsatsen. Det betyder, at det i tilfælde af et højere frafald end forventet fra tilbuddet om henvisning til endelig inklusion i projektet, vil være afgørende, at kommunen selv gør en indsats for at nå måltallet for inklusion til projektet.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • Samarbejde med proceskonsulent. Der tilknyttes ekstern proceskonsulent til Projekt IBBIS II. Det er proceskonsulentens primære opgave at understøtte de enkelte projekter i at implementere indsatsen. Det er desuden proceskonsulentens opgave at følge op implementering af projektets kerneelementer samt bidrage til evalueringen af projektet.
 • Såvel jobcenteret som den regionale enhed er uden undtagelser forpligtiget til at stille med de medarbejdere som påkræves, jf. krav til organisering i bilag 1a. Evt. opsigelser, sygdom eller rekrutteringsudfordringer mv. kan ikke danne grundlag for at fravige disse krav. De medarbejdere, der indgår i projektet er desuden forpligtiget til alene at arbejde med de sygemeldte, der inkluderes i projektet og tilbydes en integreret beskæftigelses- og sundhedsindsats.
 • For både indsats- og kontrolgruppen, og de dertilhørende kommunale og regionale medarbejdere, forpligter projektet sig på, at evaluator skal kunne udføre en række dataindsamlings- og evalueringsaktiviteter.
 • Konceptet for indsamling af data og evaluering, bliver endeligt fastlagt sammen med evaluator i forbindelse med design af evalueringen og meldt ud til de deltagende projekter forud for projektstart. Projektet skal i det hele taget påregne særskilte indrapporteringer til projektet og særskilte registreringer af aktiviteter m.m. i forsøget. Der vil som del af forsøget indgå særskilt processtøtte, som vil stå for den nødvendige IT-understøttelse og vejledning.
 • Projektet skal stille særskilte lokaler til rådighed, der kan huse både jobcenterets beskæftigelseskonsulenter, hhv. den regionale enheds medarbejdere, så de to faggrupper kan sidde fysisk sammen.
 • Projektet forpligtiger sig til, at deltagergruppen modtager indsatsen, som bliver beskrevet i forsøgets indsatsmanual, og at kontrolgruppen modtager den sædvanlige indsats i kommunen. Det betyder dels, at de deltagende kommuner og regioner er forpligtiget til at levere indsatsen, som den er beskrevet, og at evt. monitorering der viser, at indsatsen ikke følger beskrivelsen, medfører aktiv handling fra kommune og eller regional enhed for at rette op. Dels betyder det, at kontrolgruppen ikke må modtage forsøgsindsatsen. De deltagende kommuner og regionale enheder er således forpligtiget til ikke at udbrede indsatsmodellen til kontrolgruppen, før efter forsøget er afsluttet.
 • IBBIS II gennemføres som en indsats, der går på tværs af kommunen og den regionale enhed. Denne projektorganisering stiller krav til en klar fælles styringsmodel, der formår at facilitere og koordinere samarbejdet på tværs. Det enkelte projekt skal leve op til kravene til organisering og roller som beskrevet, og det er i den forbindelse de deltagende projekters ansvar at få organiseringen til at fungere og løbende aktivt løse evt. udfordringer.
 • At tilskudsmodtager vil efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling. 

Orientering til deltagere i projekter vedrørende ansvaret for databehandling kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vurderingskriterier

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på en helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen, samt at projektet vurderes at kunne indfri de praktiske og resultatmæssige vilkår for projektet. Der vil i den forbindelse særligt blive lagt på følgende i vurderingen af ansøgningernes kvalitet:

 • Indsatsens implementering: Der vil blive lagt vægt på, at der i ansøgningen fremgår en klar beskrivelse af, hvordan indsatsen konkret implementeres og hvordan det sikres, at projektet lever op til de opstillede minimumskrav.
 • Organisering: Der vil blive lagt vægt på, at der i ansøgningen fremgår en klar beskrivelse af, hvordan de rammer, der er fastsat for organisering og roller i projektet, konkret udmøntes. Herunder vil der også blive lagt vægt på kvaliteten af den vedlagte samarbejdsaftale mellem kommunen og den regionale enhed, herunder at samarbejdsaftalen er konkret og operationel.

Dokumentation og evaluering

Projektet bliver evalueret af ekstern evaluator. Der gennemføres en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Evalueringen vil som minimum undersøge beskæftigelseseffekten af indsatsen. Resultaterne af slutevalueringen forventes at foreligge ca. 1,5 år efter, den sidste borger er inkluderet.

Styrelsen vil løbende gennem forsøget forsyne de deltagende kommuner med data om de inkluderede deltagere, for så vidt angår karakterestik og indsats mm., som kan hentes i styrelsens registerdata.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn
 • Leverancer fra det regionale sundhedsvæsen (udredning og understøttende sundhedsindsats)
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Husleje
 • Transport og kørsel
 • Revision

Styrelsens budgetskema skal anvendes, og der skal oplyses fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Herudover skal der udfyldes et samlet budget for projektet samt budgetter fordelt på kalenderårene.

Det ansøgte beløb kan maksimalt udgøre: Måltal for inklusioner * 15.000 kr.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt revisorpåtegnet regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Regnskabet kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Skabelon for regnskabsskema findes under puljesiden på star.dk

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finanslovene for 2019 og 2020. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til styrelsen via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 23. november 2018, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter denne frist, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo november 2018.

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen

 

Sidst opdateret: 06-04-2021