Spring over hovedmenu

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler - FL § 17.59.21.90

Ansøgningsfrist 06-04-2018

Ansøgningspuljen udmeldes med henblik på, at udvalgte arbejdspladser kan gennemføre foruddefinerede forløb, som skal understøtte forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler. Der kan løbende ansøges om tilskud fra puljen efter ’først til mølle’ princippet. Det er muligt at ansøge om tilskud fra puljen fra onsdag den 24. januar 2018, kl. 12.00, selvom projektet først opstartes senere i 2018.

Voldsforebyggelsespakkerne består af foruddefinerede forløb, som arbejdspladserne skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler. Forløbene er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i regi af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Ifølge aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på Beskæftigelsesministeriets område er der på Finanslovens § 17.59.21.90. afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til videreførelse af voldsforebyggelsespakkerne.

Målgruppen

Målgruppen for forebyggelsespakkerne er ansatte på arbejdspladser indenfor følgende brancher: Døgninstitutioner- og hjemmepleje, fængsler, hospitaler, lærere og politi.

Fordeling af forebyggelsespakker og midler for 2018

Puljen er fordelt efter en samlet afvejning af, hvilke brancher der har haft størst risiko for vold eller trusler om vold, i hvilke brancher der har været størst efterspørgsel efter forebyggelsespakkerne, og hvor længe pakkerne har været udbudt. Denne tabel viser fordelingen af puljens midler inden for de brancher, som er omfattet.

Branche  2018 (kr.) Max antal pakker pr. P-nummer
Døgn- og hjemmepleje 875.000 1
Fængsler 875.000 2
Hospitaler 875.000 2
Lærere 1.200.000 1
Politi 875.000 2

Som tabellen viser, er der begrænsning i antallet af voldsforebyggelsespakker, som den enkelte arbejdsplads kan søge om tilskud til. Dette er af hensyn til, at så mange arbejdspladser som muligt skal have del i midlerne samt hensynet til ligebehandlingsprincippet.

Begrænsningen gælder desuden i forhold til de arbejdspladser, der tidligere har fået bevilget forebyggelsespakker, herunder også af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Formål med puljen

Formålet med ansøgningspuljen er, at arbejdspladser indenfor de fem branche områder, skal gennemføre foruddefinerede forløb, til forebyggelse af vold og trusler og håndtering heraf.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan søges af arbejdspladser med følgende branchekode: 

Døgninstitutioner- og hjemmepleje

970000 – Hushjælp med ansat medhjælp
881010 – Hjemmehjælp
879020 – Familiepleje
873020 – Beskyttede boliger o.l.
872020 – Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
872010 – Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
871010 – Plejehjem
879090 – Andre former for institutionsophold
871020 – Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
889920 – Flygtninge- og asylcentre
873010 – Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
879010 – Døgninstitutioner for børn og unge

Hospitaler

861000 – Hospitaler

Lærere

852010 – Folkeskoler o.lign.
852020 – Specialskoler for handicappede
853110 – Ungdoms- og efterskoler

Politi eller fængsler

801000 – Private vagt- og sikkerhedstjenester
802000 – Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
803000 – Overvågning
842200 – Forsvar
842300 – Domstole og fængselsvæsen
842400 – Politi
842500 – Brandvæsen

Forløbene er udviklet og målrettet til specifikke jobgrupper inden for de nævnte brancher. Alle arbejdspladser med de viste branchekoder har dog mulighed for at søge en voldsforebyggelsespakke, uanset jobgruppe. Inden der ansøges om tilskud til en voldsforebyggelsespakke, er det vigtigt at vurdere, om forløbet i drejebogens eksempler passer til arbejdspladsen.

Projektperiode i forhold til brancher

En pakke i forhold til brancher gennemføres med følgende projektperioder:

  • Døgn- og hjemmepleje: 6 måneder
  • Fængsler: 12 måneder
  • Hospitaler: 9 måneder
  • Lærere: 9 måneder
  • Politi: 12 måneder

Slutregnskabet skal afleveres senest 1 måned efter gennemførelsen.

Projektets aktiviteter

Indsatsen i voldsforebyggelsespakkerne er beskrevet i drejebøger særligt udviklet til hver af de fem brancher.

Tilsagn om tilskud er betinget af, at ansøger følger drejebogen, som sendes med tilsagnet. Aktiviteterne består bl.a. af møder, forsøg med at lære nye rutiner og evaluering.

Drejebog til døgn- og hjemmepleje (pdf) (nyt vindue)

Drejebog til fængsler (pdf) (nyt vindue)

Drejebog til hospitaler (pdf) (nyt vindue)

Drejebog til lærere (pdf) (nyt vindue)

Drejebog til politi (pdf) (nyt vindue)

Forventede resultater på deltagerniveau

Det forventes, at deltagerne efter forløbet vil være bedre til at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler på arbejdspladserne.

Kriterier for tildeling af tilskud

Kriterierne for tildeling af tilskud er følgende:

  • At ansøgers p-nummer er en af de nævnte branchekoder for den voldsforebyggelsespakke, som der søges om tilskud til.
  • At ansøgers p-nummer ikke allerede har modtaget tilskud til det maksimale antal forebyggelsespakker jf. ovenstående begrænsning.

En arbejdsplads forstås som en produktionsenhed (p-enhed).  Alle produktionsenheder er tildelt et entydigt 10-cifret identifikationsnummer (produktionsenhedsnummer), som er tilknyttet en juridisk enhed med et entydigt 8-cifret CVR-nr.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved at ansøge om tilskud fra puljen forpligter ansøger sig til at følge drejebogen for forløbet samt bidrage til en ekstern evaluering af puljen.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås støtte til:

  • Lønkompensation
  • Udgifter til brug af intern konsulent i kommunen, regionen, kriminalforsorgen, politiets HR. Konsulenten må ikke være ansat på den arbejdsplads, der gennemfører pakken. Læs mere om konsulentens rolle i drejebogen. Det er kun, hvis det ikke er muligt at bruge en intern konsulent i organisationen, er der mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent. Der vil imidlertid ikke kunne opnås tilskud til mere end 300 kr./konsulenttime. En eventuel difference mellem støttebeløbet og de faktiske omkostninger skal afholdes af arbejdspladsen.

I voldsforebyggelsespakken til hospitaler, er der mulighed for inddragelse af en yderligere ekstern konsulent inden for en ramme på op til 20 timer á maks. 1.000 kr., i alt op til 20.000 kr.

Der ydes ikke tilskud til øvrige udgifter.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger inkl. budget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 6. april 2018 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøger skal i ansøgningen angive, hvornår forløbet ønskes påbegyndt.

Der kan løbende søges om tilskud fra puljen efter ’først til mølle’ princippet, og der åbnes for ansøgninger på tilskudsportalen onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00.

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning 3-4 uger efter modtagelsen.

Hvis puljens midler for en specifik branche bliver opbrugt i løbet af ansøgningsperioden, vil yderligere ansøgninger til branchen komme på venteliste. Herefter vil styrelsen vurdere efterspørgslen, og om der skal foretages en omprioritering af midlerne mellem de fem områder. De ansøgere, der kommer på venteliste, kan forvente at få svar ved udgangen af 2. kvartal 2018.

Der kan ikke længere ansøges om midler til branchen døgninstitutioner og hjemmepleje, da midlerne er opbrugt for i år. Ansøgere, der har ansøgt om midler til disse brancher, er kommet på venteliste. 

Styrelsen har udarbejdet en guide om, hvilke oplysninger der skal indtastes i styrelsens Tilskudsportal, når du ansøger om tilskud til en voldsforebyggelsespakke. 

Guide til indtastning i styrelsens Tilskudsportal ved ansøgning om forebyggelsespakke (pdf) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt ledelsespåtegnet projektregnskab og timeforbrugsoversigt for hele projektperioden senest 1 måned efter projektperiodens afslutning samt fakturakopi ved brug af konsulent.

Slutregnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Slutregnskab til Døgn- og hjemmepleje (Excel) (nyt vindue)

Slutregnskab til Fængsler (Excel) (nyt vindue)

Slutregnskab til Hospitaler (Excel) (nyt vindue)

Slutregnskab til Lærere (Excel) (nyt vindue)

Slutregnskab til Politi (Excel) (nyt vindue)

Særlige vilkår – støtte til Voldsforebyggelsespakker (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelsen om administration af tilskud fra puljer findes på styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt, når slutregnskabet er indsendt og godkendt.

Sidst opdateret: 09-02-2021