Spring over hovedmenu

Opslag: Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats 1. runde - FL § 17.41.12.20.

Ansøgningsfrist 04-02-2019

Formålet med den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Den samlede pulje for 2019 udgør 3,3 mio. kr.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af ​​juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Med henblik på en særlig indsats, kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. § 26 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af ​​den centrale Pulje efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

Midlerne i den centrale Pulje administrerer af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Målgruppe

Beskæftigelsesrådet vil igennem 1. ansøgningsrunde til den centrale pulje for 2019 sætte fokus på indsatsen for udsatte unge under 25 som ikke taget en ungdomsuddannelse og er hverken i uddannelse eller job, herunder udsatte unge med anden etnisk baggrund, unge med handicap og unge med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Formel

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af private foreninger, virksomheder mv. samt kommunale og statslige institutioner.

Projektperiode

Projektet skal afsluttes senest den 30. september 2019.

Projektets succeskriterier

Der stilles krav om, at de enkelte projekter skal redegøre for forventede resultater og mål.

Kriterier for tildeling af tilskud

Den enkelte projektansøgning skal være rettet mod en homogen målgruppe af unge, som ikke har alt for komplekse problemstillinger.

Projektansøgningen skal indeholde

 • Klar beskrivelse af formål, aktiviteter, metode og resultat/gevinster af projektet
 • Forslag til organisering af projektet med angivelse af, hvilke aktører, der har ansvar for udførelsen af ​​de enkelte dele i projektet. Herunder en beskrivelse af, hvilke interessenter man ønsker at inddrage i projektet
 • Afgrænsning af projektperiode (projektet skal være afsluttet senest den 30. september 2019)
 • Et detaljeret budget

Styrelsen gør opmærksom på, at hver af de involverede organisationer/institutioner skal bidrage med den indsats, de efter gældende regler skal løse efter LAB-loven.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Køb af eksterne tjenesteydelser herunder til evaluering, videndeling, konsulentbistand mv.
 • Aflønning af projektledere
 • Revision
 • Materialer, formidling og information
 • Transport, kørsel, rejser og ophold
 • Husleje
 • Administration
 • Evaluering
 • It-udstyr, andet udstyr og inventar
 • Øvrige udgifter

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Krav om afrapportering

Efter projektets afslutning skal der sendes en slutrapport (selvevaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden til styrelsen.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan downloades via styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Styrelsen stiller krav om, at der sendes halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud, og at der senest tre måneder efter projektperiodens afslutning sendes et endeligt regnskab for hele projektperioden.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet ved tilskud til offentlig ansøger på over 500.000 kr. og ved tilskud til privat ansøger på over 250.000 kr ledelse eller tilskud til offentlig ansøger på under 500.000 kr. og ved tilskud til privat ansøger på under 250.000 kr.

Styrelsens budget- og regnskab skal anvendes. og regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget 

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af styrelsens tilsagnsbreve.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. I ansøgningsskemaet skal der redegøres for behovet for forskudsudbetaling. Ved skudsudbetaling, vil 10 pct. af det samlede tilskud først blive udbetalt, når styrelsen har modtaget det endelige regnskab.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgning og budget skal være modtaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via tilskudsportalen senest mandag den 4. februar 2019 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet.

Det centrale beskæftigelsesråd vil, efter faglig indstilling fra styrelsen, beslutte, hvilke projekter, der skal tildeles tilsagn om tilskud.

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning senest fredag ​​den 29. marts 2019.

Styrelsens ansøgning og budget- og regnskab skal anvendes.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 17-05-2022