Spring over hovedmenu

Opslag: Den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Ansøgningsfrist 10-12-2019

Formålet med puljen er at give jobparate kontanthjælpsmodtagere adgang til korte erhvervsrettet kurser, der optræder på positivlisten for den eksisterende regionale uddannelsespulje til dagpengemodtagere. Der er afsat 30,0 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.45.20.

Med puljen er der oprettet en supplerende regional pulje, så jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få adgang til korte erhvervsrettede kurser, der optræder på positivlisten for den eksisterende regionale uddannelsespulje til dagpengemodtagere.

Tilskudsmodtagerne vil opnå 80 procent refusion af udgifterne til kurserne. Der stilles således krav om 20 procent medfinansiering.

Puljen blev udmeldt den 12. nov. 2019 med frist den 10. december kl. 12.00. Opslaget her angiver supplerende vejledning om, hvordan puljen kan søges.

Ansøgerkreds

Kommuner kan tilkendegive interesse for puljen.

Projektperiode

Forløbene skal være påbegyndt i 2019 eller 2020.

Interessetilkendegivelse

Ønsker kommunerne at modtage tilskud fra puljen, skal de aktivt tilkendegive dette via STAR’s tilskudsportal.

Alle kommuner har modtaget et brev fra STAR på tilskudsportalen, hvor de bedes angive deres interesse i at modtage tilskud fra puljen. Ansøgere skal blot vedlægge budget og angive, om de ønsker det angivne beløb, eller om de vil søge om flere midler. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning til puljen.

STAR har ud fra kommunernes andel af jobparate kontanthjælpsmodtagere fordelt midlerne til kommunerne. Der er dog reserveret mindst 20.000 kr. til alle kommuner. Fordelingsoversigten er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Information om interessetilkendegivelse om tilskud fra puljen er adresseret den kommunale sagsbehandler tilknyttet den regionale uddannelsespulje. Kontakt Christian Haldrup pr. e-mail chha@star.dk for information om, hvem der er tilknyttet puljen i din kommune.

Helt konkret skal kommunerne:

  • Under ”indsend information til STAR” tilkendegive, om de ønsker det angivne beløb i oversigten. Det er muligt at ønske et større beløb end det, kommunerne står til at skulle modtage.
  • Vedlægge et budget som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Eventuelt overskydende midler fra puljen fordeles blandt de kommuner, der ønsker et større beløb end angivet i oversigten, som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Tilsagn om tilskud gives kun til de kommuner, der aktivt tilkendegiver, at de ønsker midler fra puljen.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Interessetilkendegivelse skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest tirsdag den 10. december 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive imødekommet.

Der kan forventes svar på interessetilkendegivelsen medio december 2019.

I kan læse mere om Aftale om opkvalificering og de andre opkvalificeringspuljer på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

25-11-2019

Skriv til Christian Haldrup på e-mail chha@star.dk eller Katrine Husted på e-mail kahu@star.dk for at få oplyst, hvilken medarbejder, der er tilknyttet sagen som sagsbehandler og få adgang derigennem. Er den pågældende medarbejder f.eks. sygemeldt, ikke længere ansat mv. kan kommunen få tilknyttet en anden medarbejder til portalen.

25-11-2019

Kommunen skal blot angive det tilskud, som er fordelt til kommunen eller et højere beløb, hvis kommunen har interesse i det. Kommuner der er indstillet til tilskud over 500.000 kr., har mulighed for at angive 10.000 kr. til revision i budgettet.

18-02-2020

Der er med puljen ikke fastlagt centrale krav til kommunernes registrering i fagsystemerne på specifikke bevillingsrammer eller persongrupper. Det er således op til kommunerne at fastlægge den nødvendige registrering.

Det bemærkes dog, at det for alle de nye uddannelsespuljer gælder, at:

  • Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra den enkelte pulje, personnumre på pågældende personer samt hvilke uddannelsesforløb, kommunerne har ydet støtte til.
  • Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautoriseret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.
  • Kommunerne har ved modtagelse af tilsagn modtaget mere information i Til-skudsportalen om betingelserne for tilskud fra de nye uddannelsespuljer.

For yderligere information henviser STAR til ”Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer”, som findes her:

Vejledning om anvendelse af bevillingrammer og aktiveringspuljer

 

 

Sidst opdateret: 09-02-2021